Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Абонаментно правно обслужване

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Абонаментно правно обслужване
image

Услугата „абонаментно правно обслужване“ е подходяща за търговски дружества, еднолични търговци, онлайн магазини, физически лица и хора, упражняващи свободни професии, които желаят да имат достъп до висококвалифицирана правна помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, но не разполагат с желание или възможност да поддържат щатни юрисконсулти или правни отдели. 

Основното предимство при ползването на абонаментно правно обслужване е, че чрез заплащане на месечен абонамент клиентът получава включените в пакета правни дейности без да бъде изправен пред необходимостта да реализира неразумно високи разходи за поддържане на работни места. 

Едновременно с това абонираните търговско дружество, едноличен търговец, физическо лице или лице, упражняващо свободна професия се ползват от сигурността, че разполагат с достъп до висококвалифицирани утвърдени специалисти, запознати в дълбочина с конкретната дейност, които своевременно и приоритетно ще разгледат и решат възникналите правни проблеми. 

Абонаментно правно обслужване 1

Абонаментно правно обслужване за търговски дружества и еднолични търговци

Услугата „абонаментно правно обслужване“, предлагана за търговски дружества и еднолични търговци, се предоставя в зависимост от индивидуалните нужди на клиента и размера на неговия бизнес (стартъп, малко и средно предприятие или корпорация). 

Услугата включва:
> писмени и устни консултации, вкл. удобно и бързо онлайн консултиране;
> изготвяне и ревизия на договори без оглед на материалния интерес;
> изготвяне и ревизия на документи и всякакви книжа, свързани с дейността на клиента, в т.ч. и документация относно назначаване, съкращаване и уволняване на работници и служители, както и организирани на дисциплинарни производства срещу тях;
> експертен одит на извършвано обработване на лични данни, изготвяне на правна документация за въвеждане в съответствие на дружествените политики с действащото законодателство във връзка със защитата на личните данни;

> осигуряване на лице за контакт с Комисията за защита на личните данни;
> участие в преговори с партньори и клиенти на абоната;
> участие в сделки, сключвани от абоната;
> вписване на промени в Търговския регистър, касаещи абоната;
> оказване на съдействие при регистрации и лицензии на дейности;
> регистрация на търговски марки, патенти и полезни модели, както и проследяване за нарушения от трети лица;
> всякакви други правни услуги, свързани с дейността на абоната.  

Абонираните клиенти ползват преференциални цени за следните услуги:
> процесуално представителство, защита и съдействие в съдебни и арбитражни производства по спорове с клиенти и партньори на абоната;
> представителство пред Комисия за защита на конкуренцията;
> абонаментно счетоводно обслужване от лицензиран счетоводител към кантората.

 

Абонаментно правно обслужване 2

Абонаментно правно обслужване за онлайн магазини

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специален пакет от услуги, специално създадени за онлайн магазини, нуждаещи се от абонаментно правно обслужване.

Освен стандартния пакет от услуги, включени за абонаментно правно обслужване на търговските дружества и едноличните търговци, описани по – горе, в полза на онлайн магазините кантората предоставя възможност за цялостно поемане на телефонната и имейл кореспонденция с клиентите на абоната по повод връщане и рекламации на стоки. Услугата се извършва от квалифицирани юристи в сферата на потребителското право. По този начин се постига максимална гаранция както за удовлетвореност на клиентите на онлайн магазина, така и за избягване на излишни разходи в тежест на онлайн магазина за глоби или споразумения с потребители, които могат да възникнат при непознаване в детайли на Закона за защита на потребителите и новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Абонираните клиенти ползват преференциални цени при необходимост от процесуално представителство, защита и съдействие по повод потребителски спорове, повдигнати пред Комисията за защита на потребителите, помирителните комисии и съдилищата. 

Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване за физически лица и лица, упражняващи свободни професии

Често пъти се оказва, че от абонаментно правно обслужване се нуждаят не само търговски дружества, еднолични търговци и онлайн магазини, но и физическите лица, както и лицата, упражняващи свободни професии. 

Освен стандартния за всеки абонамент пакет от услуги, описани по – горе, възможността за абонаментно правно обслужване на тази група лица включва управление на имоти от специалист по имотно и договорно право с юридическо образование. 

Преференциални цени се предоставят и при необходимост от пълно счетоводно обслужване. 

image

Как да се абонирате?

Всеки клиент получава индивидуална оферта според потребностите на своя бизнес и по – точно от правно – организационната форма, обема от необходимите правни дейности на месечна база, както и тяхната практическа сложност и време за изпълнение. 

В края на всеки месец абоната получава подробен отчет за вида и обема на извършените дейности. 

За контакт:
Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com