Авторско и патентно право

image

Авторското и патентното право са част от правото на интелектуална собственост, като институт на гражданското право и представляват система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи обществените отношения, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения, както и на изобретения и полезни модели. В областта на авторското и патентното право, адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Консултации във връзка с упражняването на авторско или патентно право;

  • Проучване, правна помощ и съдействие при избор на издател;

  • Изготвяне на издателски договори;

  • Консултации при преговори и изготвяне на договори за предоставяне за ползване на произведения, изобретения и полезни модели;

  • Изготвяне на документи и представителство пред Патентното ведомство;

  • Процесуално представителство пред съдилищата в София и страната по повод нарушение на авторски и патентни права.

image