Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Авторско право върху компютърни програми. Как да го защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Авторско и патентно право  > Авторско право върху компютърни програми. Как да го защитим?

Авторско право върху компютърни програми. Как да го защитим?

Въпросът за предвидената в закона закрила на авторско право върху компютърни програми в съвременния живот е тема с изключително значение. Не само големият материален интерес, съпътстващ софтуерния бизнес, но и динамиката, с която се развива дигиталният свят, обуславят необходимостта от нормативно установени ясни правила по отношение на правата на авторите и ползвателите на компютърни програми и тяхната закрила. 

Икономическите измерения на проблема предопределят важността юридическата защита и законодателните решения в областта да са адекватни и в унисон с дълбочината и многопластовостта на регулираната материя.

Компютърна програма е поредица от машинни инструкции, които са в състояние да приведат информационна система да осъществява определени функции, според легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. В Закона за авторкото право и сродните му права компютърните програми са посочени като обекти на авторското право, наред с литературните произведения. 

Съществуващото авторско право върху компютърни програми е на нейния създател. Ако не е уговорено друго, защитеното авторско право върху компютърни програми, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя и продължава 70 години след разгласяването на произведението (т.е след публикуването на сайт в интернет, което може да се установи от съответната хостинг компания).

Какви права имаме, като сме закупили компютърна програма?

Ако не е уговорено друго се счита, че лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея

Тези действия обаче следва да са необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва програмата, включително и за отстраняване на грешки и са израз на отделни начини на използване на програмата. Свободата за свободно използване на произведения не се отнася до компютърните програми.

Какво можем да правим с компютърната програма и без съгласието на автора?

Законът постановява императивни правила по отношение на това какво лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възнаграждение. Изчерпателно са посочени следните действия:

1. да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответния вид използване, за който е придобита програмата;

2. да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е неин елемент, ако това става в процеса на зареждането на програмата, изобразяването ѝ върху екран, изпълняването ѝ, предаването ѝ на разстояние или съхраняването ѝ в компютърната памет при условие, че той има право да извършва тези действия;

3. да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информация за постигане на съвместимост на създадена компютърна програма с други програми, при условие, че необходимата за тази цел информация не е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по отношение на онези части от компютърната програма, които са необходими за постигане на съвместимостта.

Получената информация не може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма, несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху програмата.

Какви са административните нарушения на авторско право върху компютърни програми и предвидените за тях наказания?

Закона за авторското право и сродните му права са установени състави на административни нарушения на защитеното авторско право върху компютърни програми. Такова е притежанието на компютърна програма, в случай че лицето знае или има основание да предполага, че това е незаконно. Нарушение е и възпроизвеждането, съхраняването в паметта на компютър, разпространяването или използването по друг начин на компютърни програми

Предвиденото наказание е глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата, а отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. В закона се предвижда, че при повторно и всяко следващо нарушение в едногодишен срок от налагане на предишното наказание глобата или имуществената санкция е от три хиляди до тридесет хиляди лева и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Как се осъществява закрилата на авторско право върху компютърни програми?

Нарушенията на защитеното от закона авторско право върху компютърни програми се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата. Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър. Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. 

Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното ѝ зареждане. 

В съобщението се посочва и датата на поставянето му. Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението, лицето не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.

Наказанията глоба или имуществена санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. След изтичането на срока за доброволно изпълнение копие от наказателното постановление се изпраща на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

След влизането в сила на наказателното постановление трайните материални носители, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Закрилата може да се осъществи и още по гражданскоправен и наказателноправен ред, като за всеки отделен случай е наложително да се консултирате със специалист в тази материя.

В заключение

Компютърните програми са защитени от авторското право, а прогресът, който съпътства развитието на новите технологии, и начинът, по който бизнесът установява съвременни модели на работа, налагат познанието ни за тях да се задълбочи. Ние несъмнено, като потребители, трябва да държим сметка за правата на авторите на компютърните програми, а самите автори трябва да знаят как точно да защитят своя труд.

АВТОР: Радина Атанасова

_______________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на различните видове авторски и сродни права, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нарушаване на авторски права, както и срещу издадени наказателни постановления и образувани наказателни производства. 

No Comments

Leave a Comment