Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Авторско право върху снимки. Как да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Авторско и патентно право  > Авторско право върху снимки. Как да се защитим?

Авторско право върху снимки. Как да се защитим?

С развитието на социалните медии, блоговете, използването на все повече платформи зa споделяне на снимки в интернет пространството и непрекъснато увеличаващия се брой на потребители в социалните мрежи проблемът за нарушаването на авторско право на снимки се задълбочава. Всеки отделен казус е различен и изисква индивидуален подход, но ще се опитаме да изясним кога и при какви обстоятелства е добре да потърсите защита на авторските си права върху направените от Вас снимки.

 

Кои снимки са обект на авторскоправна закрила?

Тук е ред да припомним, че много хора смятат, че всички, направени от тях снимки, са обект на авторско право, но трябва да се държи сметка, че творческата дейност е свързана със създаването на оригинален продукт и изисква креативност. Произведението, което е обект на закрила на авторско право на снимки, трябва да има „художествен характер“, да е произведение на изкуството. Ето защо не цялото визуално съдържание, което се споделя в социалните медии, и не всички снимки, са годни обекти на авторското право.

Практиката на Съда на Европейския съюз е безпротиворечива, че авторското право може да се приложи единствено по отношение на обект като дадена фотография, който е оригинален т.е. е собствено авторско интелектуално творение. Една снимка за лични документи не е обект на авторското право, например. Направените снимки без идейно съдържание и вложен смисъл, на случаен принцип, без влагане на творчество не отговарят на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права за закрила. За всеки отделен случай следва да се прецени конкретно с оглед фактите коя снимка отговаря на последните.

 

Кога се изисква съгласие на заснетото лице за фотографиране?

Съществуващото авторско право на снимки (произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице), принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на заснетото лице. Не се изисква съгласие, когато:

– снимката е била направена в хода на обществената дейност на заснетото лице или на публично или обществено място;
– изображението на лицето е само детайл в снимката, показваща събрание, шествие или пейзаж;
– заснетото лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и заснетото лице е било уговорено друго.

Кой има право на защита на авторско право на снимки от фотосесия?

Напоследък е особено популярно да си направиш фотосесия при професионален фотограф – за Коледа или друг празник, при специален повод (сватба, кръщене, дипломиране) или просто за забавление. Но рядко се замисляме кой всъщност има права върху снимките, на които сме изобразени ние и дали тези снимки могат да бъдат използвани от фотографа законосъобразно впоследствие без ние да знаем. 

В случая са налице снимки, създадени по поръчка. Законът за авторското право и сродните му права постановява, че авторското право върху произведение, създадено по поръчка принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. Ето защо в нашата хипотеза, авторските права са на фотографа, който сме ангажирали, но използването на снимката може да бъде предмет на споразумение. 

Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешението на автора за целта, за която е поръчано. 

Кога е налице свободно използване?

Без съгласието на носителя на авторско право на снимки и без заплащане на възнаграждение, в някои хипотези е допустимо свободното ползване на снимките. Сред тях са възпроизвеждането на вече публикувани снимки от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения с учебна цел и използването на неголям брой снимки в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или научно изследване. 

Кои права се нарушават?

Авторът на една снимка има имуществени авторски права върху нея. При всяко незаконосъобразно сваляне на снимка тези права биват нарушени. Авторът има изключителното авторско право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Ето защо е важно да знаем, че се нарушава правото му на публикуване и на разпространение на снимката, както и правото на публично показване на произведение, създадено по фотографски начин. Всяко неправомерно използване на чужда снимка нарушава правото на автора да получи възнаграждение за всеки вид използване на снимката.

Освен имуществени, често биват нарушени и неимущественото авторско право на снимки на автора при едно незаконосъобразно ползване на чужда снимка. Авторът на снимката има право:

– да реши дали създадената от него снимка може да бъде показана/публикувана и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това;
– да иска признаване на неговото авторство върху снимката;
– да реши дали снимката му да бъде публикувана/показана под псевдоним или анонимно;
– да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на снимката му;
– да се противопоставя на всякакви промени, направени на неговата снимка.

С прехвърлянето на собствеността върху произведения, създадени по фотографски начин (например ако продадете фотография, направена от Вас), се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на произведенията.

 

Какви са средствата за защита на авторско право на снимки?

Произведенията, обект на авторско право на снимки, се използва само след предварителното съгласие на автора. При липса на такова съгласие, както и при неплащане на дължимото възнаграждение на автора, е налице нарушение и възниква право на обезщетение на автора за имуществени вреди. 

Законът е ясен, че, който наруши авторско право, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. 

При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.

 

Когато дадена снимка се използва незаконосъобразно, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред установяване факта на нарушението; преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване; изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от снимката.

В заключение

Важно е да помним, че не може да си изберем снимка от чужд профил от социалните медии, да я променим и да я публикуваме в нашия профил, с който се опитваме на развиваме бизнеса си, без съгласието на автора; не може да изберем произволна снимка, която сме намерили в google, и да я ползваме за наше лого, в рекламна кампания или в блога си, без разрешение от автора; не може да качим на нашия сайт произволно избрана снимка от интернет, без да държим сметка за правата на автора ѝ. 

Има сайтове, които предлагат освободени от авторски права снимки, които са алтернатива, ако нямаме бюджет да заплатим, за да платим на фотографа. Ако установим, че наши авторски права са нарушени, то най-добре е да потърсим квалифицирана адвокатска помощ, за да ги защитим.

АВТОР: Радина Атанасова

___________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на авторските права, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела, свързани с нарушаване на авторски права. 

No Comments

Leave a Comment