Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Административно Право

Кога да потърсим адвокат по административно право?

Адвокат по административно право в София и в страната ни е нужен тогава, когато имаме спор с държавен орган, който със свой акт е засегнал наши права, задължения или законни интереси. 

Най – често срещаните спорове възникват във връзка с наложени наказания „глоба“ или „лишаване от право“ за упражняване на определена професия или дейност. Сред тях са актовете на КАТ („Пътна полиция“); наказанията за отказ за даване на проба за употреба на алкохол; наказанията за отказ за даване на проба за употреба на наркотици; електронен фиш за превишена скорост; фиш за неправилно паркиране; шофиране с изтекла гражданска отговорност и др. 

Адвокат по административно право ни е нужен и при необходимост от оспорване на кадастрални карти и кадастрални планове; отказ за издаване на разрешение за строеж; наложена глоба от НАП; погасяване на данъчни задължения по давност; отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЕСИФ; наложена санкция за неизпълнение на проекти в земеделието и др. 

 

image

Практикуващият адвокат по административно право работи в сферата на съдебните производства, които се провеждат по реда на Административнопроцесуалния кодексС този кодекс се регулират отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на изпълнителната власт/техните структури. 

Централните органи на изпълнителната власт са Министерския съвет, министър – председателят, заместник – министър председателите и министрите. Органи на изпълнителната власт са и председателите на държавни агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителни агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет, изпълняващи функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (напр. Национална агенция по приходите). Съществуват и териториални органи на изпълнителната власт – областни управители, кметове на общини и кметове на райони.

Всички те имат правомощия за издаване на властнически актове (индивидуални, общи и/или нормативни), с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, или на неопределен кръг лица, а от неправилните актове на органите на изпълнителната власт могат да произтичат и вреди. В кръга на тези актове влизат лицензиите, разрешенията и отказите те да бъдат издадени, наказателните постановления, с които се налагат наказания за извършени административни нарушения по различни закони, наредбите на Министерския съвет и министрите и много други. Тези актове подлежат на административен и съдебен контрол.

В рамките на този отрасъл, Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предлага правно обслужване и правна помощ, като:

– изготвяне на заявления за издаване на разрешителни, лицензии и др.;

– изготвяне на жалби и сигнали до административни органи от адвокат по административно право;

– процесуално представителство пред държавни и общински органи;

– обжалване на общи и индивидуални административни актове по административен и съдебен ред от опитен адвокат по административно право;

– процесуално представителство пред съдилищата в София и страната;

– обжалване на нормативни административни актове по съдебен ред от адвокат по административно право с опит в областта на нормотворчеството;

– изготвяне на становища на граждани и организации в рамките на общественото обсъждане на нормативни административни актове;

– изготвяне на проектна документация при кандидатстване по обществени поръчки;

– ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и организации от незаконосъобразни актове.

Защо за изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.