Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Семейно и наследствено право

Кога да потърсим помощ от адвокат по семейно право?

С цел предприемане на най – ефективните правни средства за защита, ангажирането на адвокат по семейно право е препоръчително при развод по вина на единия съпруг; развод по взаимно съгласие; спорове за определяне на по – голям от общото имущество при развод; уреждане на имуществени отношения при фактическо съжителство на семейни начала; разделяне на имущество, придобито по време на брака; определяне на размера на издръжката на децата и бившия съпруг; режима на личните отношения с децата и др. 

Нужно ли ни е специализирано правно съдействие в отрасъла "наследствено право"?

Отрасълът „наследствено право“ разкрива сериозни особености и се подчинява на особени правила, тъй като негов предмет често са движими и недвижими вещи на сериозна парична стойност. Адвокат, практикуващ в сферата наследствено право, може да окаже съдействие при съставяне и оспорване на завещание; отказ от наследство; делба на наследство; възстановяване на запазена част на наследник и др. 

Какво представлявяват семейното и наследствено право?

Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Техните правила са уредени съответно в Семейния кодекс и Закона за наследството.

Семейството е основен двигател на обществото, а правото на личен и семеен живот са принципи, провъзгласени и защитени от Конституцията на Република България и от международното право.

Отрасълът „наследствено право“, от своя страна, е съвкупността от правни норми, уреждащи отношенията, свързани с наследственото правоприемство, което може да възникне по закон или по завещание. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти, практикуващи като адвокат по семейно право, както и в областта на т.нар.  наследствено право.  Кантората предлага следните услуги:

– изготвяне на брачни договори от опитен адвокат по семейно право;

– правна помощ при избор на режим на имуществени отношения;

– правна помощ и съдействие при разпореждане с общо имущество на съпрузите;

– оспорване на разпореждания с общо имущество без съгласието на единия съпруг;

– консултации, предявяване на искове и процесуално представителство от адвокат по семейно право при развод по взаимно съгласие и по вина на съпруг;

– предявяване на искове за определяне на по – голям дял при значителен принос на единия съпруг;

– правна помощ и съдействие, и процесуално представителство при спорове относно упражняване на родителски права;

– правна помощ и процесуално представителство при искове за установяване и оспорване на произход;

– гражданскоправна и наказателноправна защита при неплащане на издръжка;

– консултации при осиновяване.

В отрасъла „наследствено право“, кантората предлага:

– изготвяне на завещания;

– правна помощ и процесуално представителство по искове за делба на наследство;

– консултации при приемане на наследство по опис и отказ от наследство;

– правна помощ и процесуално представителство по искове за възстановяване на запазена част.

Image

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.