Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Кога да се обърнем към адвокат по трудово право в София и в страната?

Помощ от адвокат по трудово право ни е необходима при спорове между работодател и работник. 

Най – често срещаните случаи на такива спорове възникват при незаконно уволнение (съкращаване на щата или дисциплинарно уволнение); неплащане на заплата или забавяне на плащането ѝ; неспазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; осигуряване на по – малки суми от реалната заплата и др.  

Ръка с телефон правни консултации

Какво е трудово право?

Трудовото право е правен отрасъл, който е уреден в Кодекса на труда и който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа функция, трудовото право осигурява развитието на производството и предлагането на услугите чрез регулиране на отношенията, които възникват във връзка с предоставянето на работна сила и нейното наемане. В неразривна връзка с тази функция се намира и неговата защитна функция, която осигурява правилното прилагане на принципите за свобода на труда и забрана за принудителен труд, както и дава възможност за правна закрила на интересите както на работниците и служителите, така и на работодателите.

В сферата на трудовото право, Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти, осъществяващи дейност като адвокат по трудово право и предлага:

– консултации при встъпване в трудови правоотношения (преглед на трудов договор при започване на работа и въвеждане на корекции в интерес на работника или работодателя; преглед и редактиране на длъжностна характеристика);

– изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и всякакви други документи;

– консултации при необходимост от провеждане на дисциплинарни процедури, правно съдействие при реализиране на дисциплинарна отговорност и изготвяне на документи във връзка с налагането на дисциплинарни наказания;

– връчване на книжа;

– представителство от адвокат по трудово право пред държавни органи (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт);

– процесуално представителство от опитен адвокат по трудово право по искове за:

• оспорване прекратяването на трудовото правоотношение (обявяване на уволнението за незаконно);

• присъждане на дължими обезщетения (при незаконно уволнение, неизползван платен годишен отпуск и др.);

• поправка на основанието за уволнение;

– правно съдействие и процесуално представителство от опитен адвокат по трудото право във връзка със спорове по Закона за държавния служител.

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.