Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Принудително изпълнение

Принудително-изпълнение

Кога да потърсим помощ от адвокат срещу ЧСИ в София и в страната?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с изключително опитни и успешни специалисти, практикуващи като адвокат срещу ЧСИ. 

Най – често срещаните случаи, при които ни е необходим опитен специалист, работещ като адвокат срещу ЧСИ са налице, когато срещу нас е образувано изпълнително дело и ни е наложен запор на заплатата за задължения по кредит към банка; при тормоз от колекторска фирма; възбраняване и публична продан на имоти; при поръчителство по кредит, който длъжникът не плаща.

Адвокат срещу ЧСИ ни е необходим и когато получим призовка за опис на движими вещи в дома ни. Също така, частните съдебни изпълнители извършват и множество други действия като например принудително отнемане на дете от родител, който не желае доброволно да го предаде, както и принудително извеждане на лице от имот, ако не желае да го напусне доброволно. 

 

Какво представлява принудителното изпълнение?

Принудителното изпълнение, провеждано по реда на Гражданския процесуален кодекс, е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен лист или заповед за изпълнение и се провежда от съдебния изпълнител (държавен или частен). Всъщност, целта на изпълнителното производство е да удовлетвори претенцията на един кредитор към неговия длъжник, който отказва доброволно да погаси задължението си. 

Принудително изпълнение може да се иска за заплащане на определена сума, за извършване на определено заместимо действие (т. е. действие, което може да бъде извършено не само от длъжника, но и от друго лице), както и за незаместими действия (т. е. действие, което може да бъде извършено само лично от длъжника) и бездействия. 

В областта на принудителното изпълнение Адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

– консултации във връзка със започнати изпълнителни производства (когато е получена покана за доброволно изпълнение или са наложени запор или възбрана);

– представителство от адвокат срещу ЧСИ;

– обжалване на незаконни действия на съдебния изпълнител;

– изготвяне на възражения срещу издадени заповеди за изпълнение и представителство по тях;

– изготвяне на молби за издаване на изпълнителен лист, заповед за изпълнение и за започване на принудително изпълнение;

– правна помощ и съдействие при разпореждане със запорирано или възбранено имущество;

– завеждане на дела при погасени по давност задължения и др. 

Image

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.