Административно Право

image

     Административното право е отрасълът, който регулира отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на изпълнителната власт/техните структури. Централните органи на изпълнителната власт са Министерския съвет, министър – председателят, заместник – министър председателите и министрите. Органи на изпълнителната власт са и председателите на държавни агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителни агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет, изпълняващи функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (напр. Национална агенция по приходите). Съществуват и териториални органи на изпълнителната власт – областни управители, кметове на общини и кметове на райони.

Всички те имат правомощия за издаване на властнически актове (индивидуални, общи и/или нормативни), с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, или на неопределен кръг лица, а от неправилните актове на органите на изпълнителната власт могат да произтичат и вреди. В кръга на тези актове влизат лицензиите, разрешенията и отказите те да бъдат издадени, наказателните постановления, с които се налагат наказания за извършени административни нарушения по различни закони, наредбите на Министерския съвет и министрите и много други. Тези актове подлежат на административен и съдебен контрол.

В рамките на този отрасъл, адвокатска кантора „Петкова“ предлага правно обслужване и правна помощ, като:

  • Изготвяне на заявления за издаване на разрешителни, лицензии и др.;

  • Изготвяне на жалби и сигнали до административни органи;

  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;

  • Обжалване на общи и индивидуални административни актове по административен и съдебен ред;

  • Процесуално представителство пред съдилищата в София и страната;

  • Обжалване на нормативни административни актове по съдебен ред;

  • Изготвяне на становища на граждани и организации в рамките на общественото обсъждане на нормативни административни актове;

  • Изготвяне на проектна документация при кандидатстване по обществени поръчки;

  • Ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и организации от незаконосъобразни актове.

image