a
Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Facebook

Linked In

Copyright 2022 Petkova Legal .
Всички права запазени!

10:00 - 18:00

Работно време Пон. - Пет.

0885 477 757

Свържете се с нас

Facebook

 

Linked In

Търсене
Menu

 

BulgarianEnglish
 

Акт от КАТ. Как да се защитим?

Акт от КАТ. Как да се защитим?

Акт от КАТ

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) предвижда множество правила, свързани с безопаността на пътя. Ето защо и водачите на пътни превозни средства имат множество задължения, чието нарушаване може да доведе до съставяне на акт от КАТ. Административнонаказващите органи, обаче, също имат задължения за спазване на определени правила при съставянето на такива актове. А всяко неизпълнение на тези задължения води до тяхната незаконосъобразност. В по – големия процент от случаите се случва именно това – органите не спазват своите задължения при издаването на своите актове и наказателни постановления и затова съдилищата ги отменят.

Ето защо в днешната статия ще разгледаме въпроса как да се защитим, ако получим акт от КАТ.

Производство по съставяне на акт от КАТ

Производството по съставяне на акт от КАТ е административнонаказателно и се провежда по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Този закон съдържа особените правила и изисквания, които следва да се спазват, за да бъдат актовете законосъобразни. Нека ги разгледаме.

Съдържание на понятието „акт от КАТ“

„Акт от КАТ“ е акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който се съставя от служители на сектор „Пътна полиция“ по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Това е и основанието въз основа, на което се образува производството по налагане на административно наказание за нарушение на ЗДвП. Тъй като това са властнически актове на държавни органи, те следва да съдържат точно определени реквизити (елементи). Те са:

1. собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и длъжността му;

2. датата на съставяне на акта;

3. датата и мястото на извършване на нарушението;

4. описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;

5. законните разпоредби, които са нарушени;

6. собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер;

7. имената и точните адреси на свидетелите, единен граждански номер;

8. обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива.

9. имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер;10. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.

Важно! Липсата, на който и да било от тези елементи, води до незаконосъобразност на така съставения акт от КАТ. Случва се изключително рядко да липсва някой от посочените елементи, но това не означава, че средствата ни за защита се изчерпват до тук.

Правила за извършване на проверка от КАТ

От 2017 г. съществуват особени правила за извършване на проверки на водачи и ППС. Те са свързани с изискванията за ползване на специализираното видео и аудио оборудване на патрулните автомобили. Най – важните от тези правила са:

 1. проверяваното ППС да бъде в обхвата за заснемане на камерите на АИСВПК по начин, позволяващ да се извършва наблюдение, видео- и аудиозапис на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера;
 2. проверяващият полицейски служител се представя, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено, повода за спиране, и уведомява водача, че при проверката се осъществява видео- и аудиозапис;
 3. при поискване полицейският служител показва своята служебна карта или полицейски знак.

Именно аудио- и видеозаписите, направени по гореописания ред представляват веществено доказателствено средство, чрез което се доказва извършеното нарушение, както и неговия извършител. Липсата на такива записи може да доведе до недоказаност на нарушението и до отмяна на наказанието.

Правила за съставяне на акт от КАТ

Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. В случай че служителят на КАТ е възприел наличието на определен свидетел и не е съставил акта в негово присъствие, това е съществено процесуално нарушение. Какво представлява то, ще изясним по – нататък в изложението.

Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.

При липса на свидетели, присъствали при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

N.B. В практиката често се случва за свидетели на съставянето на акта да се вписва втория служител от наряда, извършил проверката и констатирал нарушението. Тази практика, обаче, противоречи на закона. За установяване на фактическата обстановка, такъв свидетел не може да бъде разпитван и в съдебно заседание в случай на обжалване. Това е така, тъй като законът забранява участието в административнонаказателния процес като свидетел на служителите, които са участвали в извършването на проверката. Свидетели могат да бъдат само служители, които са присъствали на нея.

На последно място, когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

Важно! Ако в тримесечен срок от откриване на нарушителя не е съставен акт, административнонаказателно производство не се образува. Същото се случва и ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

Производство по налагане на административно наказание с наказателно постановление

Съставянето на акт от КАТ е само елементът, въз основа на който административнонаказателното производство се образува. То, обаче, завършва с издаване на наказателно постановление, с което се налага наказание. Преди издаването му, обаче, също има особени стъпки, които следва да се спазят.

Възразяване на съставения акт от КАТ и обсъждане на възраженията

След като ни бъде съставен акт от КАТ, разполагаме с тридневен срок за представяне на възражения срещу него. Теоритично, разполагаме с тази възможност и при неговото съставяне. Практически, обаче, служителите на КАТ не предоставят такава възможност. Това е така, тъй като актовете се съставят на таблет, който никога не се дава на нарушителя за вписване на възражения. Тук няма да имаме съществено процесуално нарушение, тъй като възможността за възразяване все още съществува и за нея тече тридневен срок. Тоест, правото на защита не е нарушено.

Преди да се произнесе, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост. Той е длъжен и да прецени възраженията и събраните доказателства. Когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Едва след извършването на посочените действия, наказващият орган може да пристъпи към издаване на наказателно постоновление.

За да бъде то законосъобразно издадено, наказващият орган следва, при горната преценка, да е установил, че е налице административно нарушение, което е извършено виновно от лицето, посочено в акта от КАТ. При липсата на тези елементи, наказателно постановление не се издава. Ако е налице маловажност на случая, също не се издава наказателно постановление.

Издаване на наказателно постановление

Наказващият орган е длъжен да се произнесе в месечен срок от получаване на преписката. Срокът е инструктивен. Ако, обаче, в шестмесечен срок от съставянето на акта не е издадено наказателно постановление, образуваното административнонаказателно производство се прекратява.

Съдържание на наказателното постановление

Наказателното постановление, което се издава въз основа на акт от КАТ, също трябва да съдържа определени в закона реквизити. Те са:

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;

2. датата на издаването и номерата на постановлението;

3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;

4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;

5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

7. вида и размера на наказанието;

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;

10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Важно! Липсата, на който и да било от тези елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. Това е така, тъй като те са формални. Също като при актовете на КАТ, тези елементи на наказателното постановление рядко липсват, но това отново не означава, че средствата ни за защита са изчерпани.

Акт от КАТ. Как да се защитим? 3

Обжалване на наказателното постановление*

И така, наказателното постановление вече е издадено и връчено на нарушителя. По негова преценка може да последва обжалване. То се провежда пред районния съд по местоизвършване на нарушението. Срокът е седмодневен, а производството се провежда по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Основанията са:

 1. нарушение на закона (тук се има предвид материалния закон);
 2. допуснато съществено нарушение на процесуалните правила (частен случай на нарушение на закона);
 3. явна несправедливост на наказанието.

Първите две основания са най – често срещаните. Явната несправедливост на наказанието, като отменително основание, се среща рядко, затова само ще го маркираме в изложението.

Нарушение на закона

Нарушението на материалния закон е най – често срещаното основание за отмяна на наказателни постановления, съставени въз основа на акт от КАТ. Това е така, защото такова нарушение ще бъде налице винаги, когато нарушението не е доказано по безспорен и несъмнен начин. Такова доказване ще бъде налице, когато има свидетели, различни от служителите, участвали в проверката, аудио- и видеозаписи от камерите в патрулния автомобил и изобщо всякакви други предвидени в закона доказателства. Впрочем, важно е да се знае, че доказателствената тежест в съдебния процес принадлежи на наказващия орган. Това означава, че той е този, който следва да докаже фактите, въз основа на които е преценил, че е налице нарушение на закона. Тоест, активната страна в процеса е именно наказващия орган.

Жалбоподателят може да избере пасивното поведение, като единствено твърди незаконосъобразност на наказателното постановление. Той може, обаче, и да прояви активно поведение като сам сочи доказателства, които опровергават фактите, описани в наказателното постановление.

Съществено нарушение на процесуалните правила

Същественото процесуално нарушение е налице, когато не са спазени определените от закона стъпки, които органът трябва да следва при съставянето на акта и/или на наказателното постановление. Наличието на такова нарушение винаги води до незаконосъобразност на съответния акт.

Явна несправедливост на наказанието

Това основание е налице, когато наложеното наказание е несъразмерно голямо спрямо тежестта на извършеното нарушение.

Във всеки случай, когато е налице нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила, наказателното постановление се отменя. В случаите на явна несправедливост на наказанието, съдът изменя наказателното постановление, като налага по – леко наказание.

Важно! В административнонаказателния процес съдът не може да връща наказателните постановления на наказващия орган за поправка.

В заключение

Както видяхме в днешната статия, защитата срещу наказателните постановления, издадени въз основа на акт от КАТ, както и срещу самите актове е сложна, но е необходима и възможна. Това е така, тъй като често наказващите органи нарушават закона и неправилно налагат наказания на водачите на ППС. В този смисъл, обжалването на наказателните постановления има както дисциплиниращ ефект за държавните органи, така и води в пълна степен до упражняване правото на защита на нарушителите.

_____________________________________________________________

*Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана в областта на осъществяване на правна помощ и защита по дела, свързани с обжалване на наказателни постановления от сектор „Пътна полиция“.

Адвокатска кантора “Петкова”
работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч. (понеделник – петък) 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

9 Коментари

 • Пенка
  Отговор 16.06.2021 at 9:31

  Здравейте!
  Попаднах на Вашата статия „Как да се защитим при акт от Кат“. Много добре сте посочили всички стъпки и права и начина по който да се защитим и да действаме. Имам въпрос по следния казус. Вчера ми написаха акт, който акт е вследствие на фиш, който преди това обжалвах и тъй като фиш не можело да се обжалва ми съставиха акт. (без наказателно постановление) Въпросът ми е сега направо в районен съд ли да обжалвам или първо да подам възражение в съответното районно управление? Фиша е от 09.04.2021, акта от вчера на база фиша.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.06.2021 at 14:45

   Здравейте.
   Наказателните постановления се оспорват пред съда.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Силвия Василева
  Отговор 07.10.2021 at 9:39

  Здравейте, казуса пред който съм изправена е следния: извършва се проверка на пътя за наличие на алкохол с дрегер, отчетено е наличие на алкохол и е съставен ауан, отказана е кръвна проба . В ауана като свидетел е вписан втория полицай от патрула, но същия този полицай-свидетел по акта е съставил талона за изследване, където се е подписал като извършил проверката, това не е ли нарушение как е възможно в една проверка едно лице да е в две качества като свидетел и проверяващ, моля насочете ме коя точно разпоредба е нарушена по този начин, ако съм права. Предстой ни второ съдебно заседание на 21.10.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.10.2021 at 19:14

   Здравейте.
   Предоставянето на конкретни насоки относно извършени нарушения и посочването на правни основания се извършва само в полза на клиенти на кантората със сключени договори за правна помощ.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Николай Чапразов
  Отговор 17.12.2021 at 21:58

  Може ли да се обжалва в случаите, когато НП не е връчено, поради факта, че живея в чужбина и са минали 2 години, като сега получавам имейл от НАП за образуване на изпълнително дело?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 20.12.2021 at 21:39

   Здравейте.
   Всяко конкретно наказателно постановление може да има различни пороци, а оттам – различни основания за обжалване. Това, че наказателното постановление не е връчено в рамките на две години не е самостоятелно основание за обжалване, най – малкото поради това, че законът не предвижда никакви срокове за връчване. Законът предвижда различни по вид давностни срокове, с изтичането на които административнонаказателно производство не може да се образува, а образуваното се прекратява или се препятства изпълнението на наложеното наказание. Съществуват и абсолютни давностни срокове, с изтичането на които, независимо от предприетите до момента действия, производството се прекратява.
   Кое от посочените основания е налице във Вашия случай може да се определи само след преглед на документите по изпълнителното дело.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Оставете коментар