Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 12 (извънреден)

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Бюлетин "Законодателство"  > Бюлетин „Законодателство“: брой 12 (извънреден)

Бюлетин „Законодателство“: брой 12 (извънреден)

Днешният извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разглежда обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 28 от 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. 

Поради огромната важност на разпоредбите на закона и широкият обществен интерес, Бюлетин „Законодателство“ : брой 12 ще съдържа и подробен юридически анализ на разпоредбите на закона.

Проблемният Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. е факт. Ето ги и неговите разпоредби. 

Обсъжданият в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: бр. 12 закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. С него се възлагат правомощия на министъра на здравеопазването да въвежда временни мерки и ограничения не само по Закона за здравето, но и по други закони. 

[Коментар] На практика това означава, че описаните в ЗМДВИП възможности за предприемане на противоепидемични мерки и ограничения, могат да бъдат реализирани от министъра на здравеопазването със заповед. По – голямата част от предвидените в закона мерки, обаче, така или иначе влизат в сила с неговото влизане в сила.  

С обнародвания закон, считано от 13 март до отмяната на извънредното положение се спират някои видове срокове. На първо място, това са процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Не се спират сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и производства, свързани с други мерки за принуда.

[Коментар] Това означава, че по граждански, административни, арбитражни и изпълнителни производства няма да текат срокове за обжалване, отговори на искови молби/жалби, както и за произнасяне на компетентните органи. Тоест, най – общо казано, по изброените дела няма да има просточия, ако те не са настъпили преди влизане в сила на закона. По отношение на наказателните дела, делата по ЗЕЕЗА, както и делата, свързани с мерки за принуда, процесуалните срокове продължават да текат и това е логично, тъй като съгласно Конституцията, правото на разглеждане на наказателни дела в разумен срок е неотменимо. 

На второ място спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти. Не се спират давностните и други срокове по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. 

[Коментар] Това означава, че погасителната давност по задължения за кредити и комунални услуги няма да тече за срока на извънредното положение. Същото се отнася и за придобивната давност, която се прилага при непрекъснато владение на чужд имот. Продължава, обаче, да тече погасителната давност, предвидена за наказателно и административнонаказателно преследване. Подробна информация за давностните срокове по различните видове задължения и придобивни основания, можете да намерите в секцията „Договорно право„. 

Спират се още и сроковете: 
1. за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производство, с изключение на производството по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. за подаване на декларации и тяхната проверка по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; за установяване конфликт на интереси; за установяване на незаконно придобито имущество; за налагане и действия след налагане на обезпечителни мерки, както и за провеждане на производства пред съда за отнемане на незаконно придобито имущество. Не се удължава срока за подаване на декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, който остава да бъде 15 май на настоящата;

3. за подаване на декларация за имущество и интереси по реда на Закона за съдебната власт. Не се удължава срока за подаване на декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, който остава да бъде 15 май на настоящата.

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение всички други определени в закон срокове, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както се удължава и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. 

[Коментар] Така, например, ако по време на извънредното положение изтича 14-дневният срок за възстановяване на платени суми по прекратен договор за туристически пакет, то той се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение. Това означава, че туроператорът пак ще има задължение да върне парите на пътуващия, но законът му дава по – дълъг срок за това.  

Що се отнася до изпълнителните производства пред частните съдебни изпълнители, с обсъждания в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 закон се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, както и се разпорежда неналагане на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, на трудови възнаграждения и пенсии, отстранява се възможността за налагане на обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. Временно се спира извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. Изключение се прави единствено за задълженията за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземанията за трудови възнаграждения. 

[Коментар] При тази формулировка на разпоредбата на закона се поставя въпроса дали спирането на изпълнителните действия се отнася и до юридическите лица, извън лечебните заведения, като отговорът е по – скоро отрицателен и предприемането на изпълнителни действия, с изключение на публичните продани и въводите във владение, по отношение на тях следва да продължи. По същия начин се поставя и въпроса дали наложените до обявяването на извънредното положение запори и други обезпечителни мерки следва да се отменят. При тази формулировка, отговорът също е по – скоро отрицателен, макар целта на закона е да съхрани средствата за живот на физическите лица, докато извънредното положение трае. Този отговор произтича и от факта, че забраната за налагане на запори и обезпечителни мерки се прилага от влизането в сила на ЗМДВИП и няма обратно действие. 

На следващо място, ограничават се нотариалните производства единствено до неотложните такива като Нотариалната камара вече е осигурила дежурни нотариуси. Техният списък можете да намерите тук

Изключително важна е разпоредбата, според която до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляване на договор и изземване на вещи. 

[Коментар] Разпоредбата има изключително значение за длъжниците по различни видове възмездни договори. Така, при забавяне на плащане, банките няма да могат да обявяват кредитите за предсрочно изискуеми и да възлагат на длъжника лихви за забава. Възнаградителната лихва продължава да се дължи, освен ако съответната банка не реши доброволно да не я прилага. Същото се отнася и за задълженията по договор за наем, например, като до отмяната на извънредното положение, ако наемателят забави плащането на дължимия наем, договорът му няма да може да бъде прекратен от наемодателя.  

Коментираният ЗМДВИП въвежда възможност за работодателите и органите по назначаване да възлагат надомна работа или работа от разстояние, независимо от съгласието на работниците. Видовете работа, които не могат да се извършват от разстояние, продължават да се осъществяват по нормалния начин. Освен това се предоставя възможност на работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя, независимо от неговото съгласие.

[Коментар] Това означава, че в случаите, в които работодателят или органът по назначаването задължи работника/служителя да работи от вкъщи или да ползва част от платения си годишен отпуск, това действие ще бъде законосъобразно и работникът/служителят няма да има възможност да възрази. 

На следващо място, временно отпадат въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност за работниците и служителите, работещи на намалено работно време, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ. По отношение на полицейските органи и органите на пожарна безопасност, възможността за полагане на извънреден труд над ограниченията е поставена в зависимост от съгласие на съответния служител. Липсата на такова съгласие не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 

[Коментар] Тук следва да се припомни разпоредбата на Наказателния кодекс, според която лице, което упражнява медицинско занятие, ако след като бъде поканено, не се притече на помощ на болен или на родителка без уважителна причина, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева. Ако на виновния е било известно, че болният или родилката са в опасно положение, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Това, означава, че ако лице, упражняващо медицинско занятие откаже да се притече на помощ на болен, поради това, че не желае да полага извънреден труд, то ще носи наказателна отговорност. 

Въвежда се определен набор от нови правомощия за военнослужещите от въоръжените сили. При условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, те ще могат съвместно и/или координирано с други органи да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно – пропускателен пункт. Военнослужещите ще имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице, както и да ограничават придвижването на лице, за което има данни да е нарушило карантинни мерки, до пристигане на полицейски орган. 

Към нововъдените правомощия влиза и спирането на превозни средства до пристигането на полицейски органи, ограничаването на придвижването на лица и превозни средства на контролно – пропускателен пункт, както и използването на физическа сила и помощни средства, когато това е абсолютно необходимо. В допълнение, сроковете за командироване на военослужещите за участие в операции и мисии извън територията на страната, могат да бъдат удържавани от министъра на отбраната и без съгласието на военнослужещия. 

[Коментар] Нововъведените правомощия на военнослужещите са абсолютно ненужни и възлагането на квазиполицейски функции на армията, предвид огромния административен капацитет на МВР , е неоправдано. Това се отнася до всички новопредвидени техни правомощия, тъй като се създават възможности за безконтролно засягане на основни човешки права, като правото на свобода и сигурност, в случаите, в които се ограничава придвижването на лице до пристигане на полицейски орган, предвид факта, че няма ясен критерий кога са налице „данни“, че лице е нарушило карантинни мерки, както и предвид факта, че няма предвидени никакви критерии за основателна причина за ограничаване придвиждането на лице и превозно средство през контролно – пропускателен пункт. Тези пропуски създават прекалено широки възможности за произвол. 

Не е предвиден и никакъв акт, с който да се ограничава това придвижване, извън устно разпореждане на военнослужещ, което препятства възможността за установяване законосъобразността на ограничението на свободата на придвижване. Изключение е съставянето на „двустранен протокол“ при предаването на лице, за което има данни, че е нарушило карантинни мерки, между военнослужещия и полицейския орган.  

По – нататък, временно отпадат изискванията за обвързване на месечната социална помощ с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, както и с редовното посещаване на детска градина или училище. Изключение може да се допусне по преценка на кмета на общината по отношение на общественополезния труд, в случаите на доказана необходимост от провеждане на дезинфекционни мероприятия.  

Същото се отнася и част от изискванията за месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст, които се предоставят на социално слаби семейства. Така, отпада задължението по отношение на подпомаганите деца редовно да посещават подготвителните групи в детските градини или училищата за задължително предучилищно образование, както и средните училища. Временно отпада задължението да са направени задължителни имунизации и профилактични прегледи, както и да живее постоянно в страната. 

Удължава се срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на дете до завършване на средно образование, както и на месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, които изтичат в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение. Удължаването се прави служебно и важи до края на месеца, в който е отменено извънредното положение. Същото се отнася и до още няколко категории срокове по Закона за семейни помощи за деца. 

Спира се действието на Закона за обществените поръчки, в случаите, когато се налага закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства за обезпечаване на противоепидемични мерки. Същото се отнася и за медицинските изделия, медицинската и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейностите, свързани с внедряването им. Няма да се обявяват обществени поръчки и за възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци. Въвежда се възможност за предоговаряне на срокове за изпълнение по искане на изпълнител на обществена поръчка. Този срок, обаче, не може да бъде по – дълъг от срока на действие на извънредното положение. 

[Коментар] Това решение е логично, тъй като при условията на глобална пандемия и при темповете на заразяване, процедурите по обявяването на обществена поръчка, изборът на изпълнител и потенциалното обжалване могат изключително много да забавят снабдяването на лечебните заведения с жизненонеобходими материали за оказване на медицинска помощ. От друга страна, обаче, недостатък на разпоредбата е, че липсва възможност за извършване на текущ и последващ контрол на тези дейности с цел пресичане на злоупотреби.   

На следващо място, обсъжданият в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 ЗМДВИП въвежда възможно аптеките да отпускат лекарства по рецептурна книжка без представяне на рецепта. Ще се предоставят свободно лекарствата, които са последно вписани в рецептурната книжка. Това ще важи до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.  

Освен това, въвеждат се правомощия на министъра на здравеопазването на забрани износ на лекарствени продукти. В случай на нарушение на такава забрана, нарушителят – физическо лице ще се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. По отношение на юридическо лице ще се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв. За повторно нарушение се предвиждат наказания съответно в размер на 20 000 лв. и на 100 000 лв. Компетентни да съставят актове за нарушения на тази разпоредба са длъжностните лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или на директора на съответната регионална здравна инспекция. Наказателните постановления се издават съответно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или от директора на РЗИ. 

Министерският съвет ще може да възлага на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извършва проверки на държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти, медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт. Агенцията ще изготвя доклад за наличностите, както и предложения за попълването им. 

Предвижда се възможност за командироване на служители на районните здравноосигурителни каси в РЗИ и държавните здравни инспектори от РЗИ за извършване на дейности по държавен здравен контрол за срок не по – дълъг от два месеца за една календарна година. 

Министърът на здравеопазването ще може да разпореди извършване на проверки на територията на една област от държавни здравни инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори от Националния център по радиобиология и радиационна защита за спазване на противоепидемичните мерки и ограничения. Тези служители ще могат да издават актове при установяване на нарушения, а наказателните постановления въз основа на тях ще се издават от директора на РЗИ, на чиято територия е извършена проверката. 

[Коментар] Така, например, със заповед на министъра на здравеопазването, на държавен инспектор от област София ще могат да се възлагат правомощия да извършва проверки и да установява нарушения на територията на област Пловдив. Наказателното постановление ще се издава от директора на РЗИ – Пловдив. 

С обнародвания закон се въвежда задължение за организиране на обучение, както и подкрепа на личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за всички ученици.  

Предвиждат се редица нови правомощия за управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които ще важат до отмяната на извънредното положение. Сред тях са:
1. да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ;

2. да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;

3. да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки в условията на извънредни ситуации.
Предвижда се възможност за намаляване на някои категории срокове. 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя директно на кандидат, одобен от комитета за наблюдение на съответната програма, чрез приемане на неприсъствено решение по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган на програмата. Същото се отнася и за кандидат, който в определен от ръководителя на управляващия орган срок отговори на одобрените критерии. 

Спира се действието на разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 5 и 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвенционни фондове. 

Изменения в други закони, въведени със ЗМДВИП

С преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП са направени изменения в петнадесет други закони. Ще разгледаме само тези от тях, които представляват особено висок обществен интерес. 

Наказателен кодекс

Въведен е нов квалифициран състав на едно от общостопанските престъпления, чийто основен състав е бил последно актуализиран през 1993 г. Става дума за състава, касаещ спекулата. 

Съгласно този състав, който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по – голямо от законно допустимото, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева. Според нововъведения квалифициран състав, ако това деяние бъде извършено при обявено извънредно положение (без значение с какъв акт на Народното събрание), наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

[Коментар] Така въведеното изменение буди недоумение, предвид факта, че от 10 ноември 1989 г. в България се прилага принципа на пазарната икономика и възможността за регулиране на цените от страна на държава са изключително ограничени. Конституцията на Република България, от своя страна, прогласява принципа на свободната стопанска инициатива, като разпорежда, че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Тези функции на закона в широк смисъл се осъществяват от Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. 

От друга страна, в България е действал Закон за цените, с който са се установявали общите принципи за образуване на цените на стоките и услугите, които се предлагат на вътрешния пазар и се е уреждал редът за тяхното обявяване, наблюдаване и анализ, както и контролът върху ценообразуването на онези от тях, които се регулират от държавата. Той, обаче е отменен през 1999 г., като към настоящия момент държавна регулация на цените към настоящия момент е установена за конкретни сектори, които са свързани с националната сигурност. Сред тези сектори са водоснадбителните и канализационни услуги, универсалните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД, природния газ, електрическата и топлинната енергия, лекарствените средства и лекарствените продукти, както и тютюневите изделия.

В каталога от български подзаконови нормативни актове се открива Наредба за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната, която е последно актуализирана през 1995 г. С нея се уреждат правилата и критериите при образуване, обявяване и прилагане от фирмите производители и търговците на пределните цени на стоките – обект на наблюдение от страна на правителството, съгласно списъка в приложението към нея. 

С наредбата се определя и реда за установяване на неправомерните доходи и санкциите при реализация на стоки и услуги по цени по – високи от единните фиксирани и пределни цени и надценки, утвърдени от Министерския съвет, пределите на цени, образувани в съответствие с изискванията на раздел II от наредбата, озаглавен „Образуване и прилагане на пределни цени на наблюдаваните от правителството стоки“. Тази наредба, обаче, е неприложима, първо, защото не е ясно кой закон е делегирал възможността за нейното издаване; второ, защото определеният в нея орган за контрол не съществува и трето, защото не съществува списък на единни фиксирани и пределни цени и надценки, а и в условията на пазарна икономика не следва и да съществува, поради действието на принципа за свободна стопанска инициатива.  

Връщайки се на коментара на съставите на престъпленията, свързани със спекулата, тези разпоредби остават приложими за много ограничен кръг от стоки, чийто цени подлежат на държавна регулация и които изброихме по – горе. 

По отношение на приложението на текста в частта, отнасяща се до криминализирането на продажбата на стока преди цената ѝ да бъде определена или утвърдена по установения ред, това ще означава, че ще следва да се носи наказателна отговорност за продажба на всякакви стоки, които все още не са обект на държавна регулация. Или иначе казано, който продава стоки извън горепосочените, за които вече е налице държавна регулация на цените, ще се наказва с лишаване от свобода, което, логично, представлява правен абсурд. 

От друга страна, по основния състав на анализираната разпоредба има бедна съдебна практика по дела между 1970 г. и 1989 г., след което текстът на практика не се е прилагал. И това е логично, тъй като именно от края на 1989 г. се премахва възможността за държавна регулация на цените на стоки, които не са от значение за националната сигурност. Съобразно съществуващата стара съдебна практика при реализирането на наказателната отговорност е следвало и в допълнение да се установи и „колко пари са реализирани в повече“, като липсата на това установяване е пречело на реализацията на назакателната отговорност.

На второ място, завишена е наказателната отговорност за предаване по радио, телефон или по друг начин на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, от което са настъпили значителни вредни последици. Наказанието остава лишаване от свобода до пет години, но глобата се завишава и става в размер на десет хиляди до петдесет хиляди лева. 

[Коментар] Съгласно тази разпоредба се налагат наказания само за фалшивите сигнали за помощ, злополука или тревога. За момента няма да се реализира наказателна отговорност за „фалшиви новини“, свързани с коронавируса. 

Третата въведена редакция е техническа и с нея думата „заразителна болест“ в разпоредбата, свързана с неспасването на карантинни мерки, е осъвременена и е заменена с думата „заразна болест“. 

Кодекс на труда

В Кодекса на труда се създават редица разпоредби, които да улеснят действието на трудовите правоотношения в рамките на извънредното положение. 

На първо място, редвижда се възможност за възлагане на надомна работа и работа от разстояние без съгласието на работника/служителя, като в този случай се изменя само мястото на работа без да се изменят другите условия по трудовия договор. 

[Коментар] Тази възможност е предвидена и в тялото на закона, което прави промяната в Кодекса на труда правно – технически излишна. 

На второ място, работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници/служители за целия период на извънредното положение или част от него и до прекратяването му. В този случай работодателят е длъжен да не допуска работниците на работното им място. Възможно е работодателят да установи и непълно работно време. 

На трето място, когато е преустановена работата при наличието на горните условия или със заповед на държавен орган, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника/служителя без неговото съгласие, включително и на работник/служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

[Коментар] Тази възможност е предвидена в тялото на закона, като е поставено допълнително условие, според което без съгласието на работника/служителя ще може да се предоставя до 1/2 от платения му годишен отпуск. Така се получава колизия между тялото на закона и неговите преходни и заключителни разпоредби, с които се въвеждат измененията в Кодекса на труда. При това положение, колизията ще следва да се преодолява при приложение на принципа, че специалния закон дерогира общия, съответно ще следва да се приеме, че ще се прилагат разпоредбите на ЗМДВИП и платеният годишен отпуск ще следва да се предоставя без съгласието на работника/служителя само в размер до 1/2 от него.  

По отношение на работодателя се въвежда задължение по време на извънредно положение да разрешава ползване на платен или неплатен годишен отпуск по искане на определена категория лица. Това са бременните работнички/служителки, както и работнички/служителки в напреднал етап на лечение ин – витро; майките и осиновителките на дете до 12 – годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; работник/служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12 – годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; работник/служител, ненавършил пълнолетие, такъв, който има право на закрила от уволнение или който е с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто. 

Времето, през което се ползва отпуск при горните условия се зачита за трудов стаж. 

На пето място, съгласно нововъведенията, за времето на преустановяване на работа на предприятието, част от предприятието или на отделни работници/служители при условията на извънредно положение, работникът/служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. 

[Коментар] Обективно е предвидена възможност за защита на работниците и служителите от оставането без доходи чрез въвеждане на задължение за работодателя да заплаща брутното им трудово възнаграждение, но липсва защита за работодателите, които са били принудени да преустановят дейността си. Това може да доведе до последицата от субективна невъзможност за заплащане на възнаграждения, което пък е условие за започване на процедура по обявяване на несъстоятелност на съответния работодател по реда на Търговския закон. 

Закон за държавния служител

В Закона за държавния служител са направени еквивалентни на Кодекса на труда промени по отношение на възможността за работа от разстояние на държавните служители; задължението за предоставяне на отпуск при поискване от изброените във връзка с промените в Кодекса на труда категории служители, както и по отношение на признаването на времето за ползване на отпуска за служебен стаж.  

Закон за здравето

Направените в Закона за здравето изменения са няколко.

Първо, когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести, извън посочените в закона, министърът на здравеопазването може да разпоредби задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Изолацията и лечението на тези лица може да се осъществява в домашни условия, като следва да се прецени съществуващия епидемичен риск. Тази преценка се прави от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. 

Второ, заповедта за налагане на задължителна изолация подлежи на обжалване, което, обаче не спира изпълнението. 

Трето, въвежда се конкретно неизчерпателно изброяване на противоепидемичните мерки, които могат да бъдат предприети от министъра на здравеопазването. Сред тях са временно ограничаване придвижването на територията на страдана, временно спиране или ограничаване експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите. Тези мерки могат да се предприемат само в рамките на обявено извънредно положение. 

Четвърто, отнема се възможността за отказ за провеждане на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест на контактните лица на болните от заразни болести, когато са въведени съответни противоепидемични мерки съобразно закона.

Пето, въвежда се изрична санкционна разпоредба за нарушаване на противоепидемични мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или на директор на РЗИ. Санкциите варират от 5000 лв. за физическо лице до 15 000 лв. за едноличен търговец и юридическо лице. 

Нарушенията ще се установяват с актове на държаните здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на РЗИ, на областните дирекции на МВР или от служители, определени от кметовете на общини.

[Коментар] До момента такава отговорност също съществуваше, но се прилагаше общата разпоредба на чл. 229, която предвижда санкциониране при неспазване на разпоредбите на Закона за здравето, които не са конкретно изброени в административнонаказателните му разпоредби. 

Санкциите са от 100 до 600 лв. за физическо лице, от 200 дп 600 лв. за едноличен търговец и от 500 до 2 000 лв. за юридическо лице. След влизане в сила на изменението, общата разпоредба няма да се прилага по отношение на нарушението на противоепидемични мерки. 

Остава, обаче, въпросът по какъв начин ще се прави преценката кога да се наложи административнонаказателна и кога наказателна отговорност за нарушаването на противоепидемични мерки, тъй като двата вида отговорност не могат да се кумулират. 

Съобразно общите правила за прилагане на видовете отговорност тази преценка се прави степента на обществена опасност на деянието, като за момента ще следва да се ползват общите критерии, определени в теорията и съдебната практика по подобни случаи. 

Шесто, болен от заразна болест, посочена в закона, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в закона, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, ще се санкционира с глоба в размер на 5 000 лв. 

Същото се отнася и за всяко друго контактно лице, както и за лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, които са отказали или не са изпълнили разпореждане за задължителна изолация, съответно лечение. Тези категории лица ще се довеждат принудително със съдействието на органите на МВР. 

[Коментар] В частта, свързана с неизпълнение на разпоредби за задължителна изолация и лечение, изпълнителното деяние по административното нарушение се припокрива с изпълнителното деяние на престъплението за неспазване на противоепидемични мерки. Поради това, тук също остава неясен въпроса кога ще се прилага наказателна и кога административнонаказателна отговорност. 

Изобщо, съществуването на тази неяснота и липсата на установени критерии за разграничаване на наказателната от административнонаказателната отговорност, както е, например, при тяхното разграничение в случаите на шофиране след употреба на алкохол, предполага реализацията на наказателна отговорност. Това, първо, обезсмисля направените изменения в Закона за здравето и второ, създава възможност за неоправдано използване на наказателна репресия. 

Седмо, контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, ще се наказва с глоба от 50 до 500 лв. То ще се довежда принудително със съдействието на органите на МВР. 

Други изменения

С разглеждания в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 са направени единични изменения и в следните нормативни актове:

1. Кодекса за социално осигуряване;

2. Закона за хората с увреждания;

3. Закона за чужденците в Република България;

4. Закона за народните читалища;

5. Закона за вероизповеданията. Изменението не е свързано с въвеждане на изрично задължение за преустановяване провеждането на религиозни обреди;

6. Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.;

7. Закона за лечебните заведения;

8. Закона за акцизите и данъчните складове;

9. Закона за електронните съобщения. С направените изменения се въвежда задължение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мреди и/или услуги, да съхраняват данни, необходими за установяване на идентификатор на ползваните клетки и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на заразно болните, заразоносителите и контактните лица, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение. Право да искат извършване на справка за тези данни имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР. 

[Коментар] До момента, използването на данните, необходими за установяване на идентификатор на ползваните клетки беше възможно единствено за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, за които има подаден сигнал, че са изпаднали или може да изпаднат в положение, поставящо в риск живота или здравето му. С изменението в Закона за електронните съобщения се дава възможност на полицейските органи да установяват местонахождението на лица, които не спазват противоепидемичните мерки по местонахождението на мобилните им телефони. Целта е да се обезпечи по – лесното им издирване и принудителното им въдворяване за изолация и лечение. 

Удължават се сроковете по множество данъчни закони, както и сроковете по Закона за предучилищното и училищното образование. 

Удължава се и срока на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на моторно превоздно средство, които изтичат в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. с шест месеца. Нови документи могат да се издадат при поискване на лицето и преди изтичането на удължения срок на валидност. 

За времето на действие на извънредното положение се преустановяват плановите ремонти, свързани с преустановяване на преноса на електрическа енергия. Такива могат да се извършват само за отстраняване на възникнали аварии. 

Удължават се сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти от 10 на 20 дни. Сроковете могат да бъдат променяни със заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб. 

На по – голямата част от разпоредбите на ЗМДВИП се прилага обратно действие и те влизат в сила, считано от 13 март 2020 г. Изключение е въведено за:

1. спирането на публичните продани и забраната за налагане на запори;

2. измененията в Наказателния кодекс;

3. разпоредбата, отнасяща се до възложителите, за които не е възнинало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

4. разпоредбите, свързани с удължаване на различните срокове по данъчните закони и по Закона за предучилищното и училищното образование, както и относно съхраняваните в държавния резерв количества етилов алкохол;

5. измененията в Закона за електронните съобщения;

6. измененията в Закона за държавната собственост. 

Тези разпоредби влизат в сила, считано от днес, 24.03.2020 г. 

 

_________________________________________________________________

Информация за различните видове права, задължения и средства за защита в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение.   

Останалите броеве на електронния законодателен бюлетин, поддържан от Адвокатска кантора „Петкова, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

No Comments

Leave a Comment