Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 17

Бюлетин „Законодателство“: брой 17

Съдържание

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 17 разглежда промените в редица подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и на отделни министри, обнародвани в „Държавен вестник“ в периода 24.04. – 01.05.2020 г. 

Предвид факта, че страната все още се намира в извънредно положение и работата на Народното събрание е ограничена, тази седмица е публикувано само едно издание на „Държавен вестник“.

Успокояването на извънредната обстановка започва да проличава и в законовата, и подзаконовата дейност на държавните органи, като все по – малко се изготвят нормативни актове, свързани с извънредното положение. 

В това постановление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се открива Научноизследователски институт. 

Такъв институт, но конкретно за технологии и иновации се открива и в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

С това допълнение се правят две промени.

На първо място, предвижда се възможност на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи. Това финансиране представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране. 

На второ място, въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, обявени за справяне с пандемията от коронавируса, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура. 

С направеното допълнение се създава изцяло нова глава с наименование „Удостоверяване на документи по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове“ и съдържа една единствена разпоредба. 

Според тази разпоредба удостоверяването на документи, по реда, посочен в Конвенцията, се извършва чрез издаване на удостоверението „апостил“. Удостоверяват се истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа и при необходимост – автентичността на печата или марката, които са поставени върху документа. 

Второ, оправомощените органи в Република България, които издават удостоверението „апостил“ за различните категории документи са Министерството на правосъдието, Националният център за информация и документация, областните администрации и Министерството на външните работи. 

Новата разпоредба предвижда и съответните срокове за всяка категория документи, в които се издава удостоверението „апостил“. 

Допълнителните трансфери са в размер на 29 998 109 лв. и се разпределят по бюджетите на общините. 

За работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата се отпускат 27 913 411 лв., а за допълнително финансиране и издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда се отпускат 2 084 698 лв. 

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Тези суми ще бъдат предоставени по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Допълнителните трансфери са в размер на 36 262 054 лв. и се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Одобрените заявители за учебната 2019/2020 г., които са предоставили съответни графици с предвидени доставки в учебните заведения за периода на извънредното положение могат да извършват еднократна доставка в съответните учебни заведения, включваща планираните по график доставки за периода 13 март – 13 май. Количествата доставени продукти трябва да бъдат съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение. 

Тези заявители подават заявка за плащане в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по седалище или адрес на управление на заявителя в срок от 10 работни дни след извършването на доставката. 

С направените изменения се въвежда изчерпателен списък от стоки, които се освобождават от вносни мита и ДДС, тъй като са необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID – 19 през 2020 г. 

Сред тях са медицинските апарати, NIV маски за цяло лице, други видове маски, ръкавици, защитни щитове за лице, очила, работни облекла, защитни калъфи за обувки/калцуни, РНК екстрактори, COVID – 19 тестови комплекти и определени категории лекарствени продукти. 

Целта на това споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, която е съвместно създадена от или обменяна между двете страни. То се прилага за всички дейности, договори или споразумения, включващи класифицирана информация, които ще бъдат изпълнявани или сключвани в бъдеще, както и за класифицирана информация, която вече е създадена или обменена в процеса на сътрудничество между страните преди влизането в сила на споразумението.

С изменението се въвежда приложение, в което са уредени минималните размери на сервитутните зони за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност. 

С инструкцията се създават образци на два нови документа. Те са:
1. оценъчен лист за вакантната длъжност, който съдържа информация относно  кандидатите за длъжността, както и за кандидатите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността;

2. протокол от заседание на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, в международни организации и в други международни инициативи на територията на страната. 

Инструкцията е класифицирана с ниво „поверително“, поради което съдържанието ѝ не може да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ на вниманието на широката публика, тъй като единствено служители с достъп до класифицирана информация могат да се запознаят с него. 

Както подсказва нейното наименование, с инструкцията се определят редът и начинът за обмен на информация между АПИ, МВР и АМ, както и условията и редът за достъп до Електронната система за събиране на пътни такси, Системата за вторична интеграция и правоприлагане (СВИП) и до Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Този обмен се осъществява чрез информационните системи за пътен контрол и административнонаказателна дейност на МВР и модул „Пътни такси и разрешителен режим“ на Българската интегрирана митническа информационна система на АМ, от една страна, и Електронната система на АПИ и СВИП, от друга. 

Задължение на МВР е да предоставя на определените от Управителния съвет на АПИ длъжностни лица справочна информация от Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Направените изменения са малобройни и несъществени, поради което не представляват обществен интерес. 

С решението се правят изменения по отношение на времето за пренасяне от край до край на пощенските пратки, както и на нормативите за качеството на услугата. 

Въвеждат се и нормативи за качество по отношение на редовността на събиране на пощенски пратки и по отношение на редовността на доставянето им.

 

С решението се въвеждат няколко промени в Приложение № 5. 

Според тези промени, при невъзможност за осъществяване на излъчване от предавателните станции възстановяването на излъчването се извършва във възможно най – кратък срок, след като отпаднат причините, предизвикали повредите. За да се предотвратят прекъсвания с по – голяма продължителност, е възможно да се използва друго (резервно) оборудване с аналогични параметри на повреденото. За посочените обстоятелства: невъзможност за осъществяване на излъчване, използване на резервно оборудване, както и възстановяване на излъчването след отстраняване на причините, довели до неговото прекъсване, предприятието уведомява КРС по имейл или гореща телефонна линия незабавно след възникване на съответното обстоятелство. 

Освен това, профилактиката на електронните съобщителни мрежи следва да се извършва поне веднъж в годината, като предприятието предварително уведомява аудиторията, Графикът за годишната профилактика се представя от предприятието на КРС до края на предходната година, като при промяна в графика предприятието незабавно уведомява КРС. Протоколът от профилактиката се представя от предприятието на КРС в 30-дневен срок от нейното извършване по образец съгласно настоящото приложение към техническите изисквания. 

Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, се извършват след подаване на заявление по образец за изменение и/или допълнение на разрешението и произнасяне на КРС с решение.

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

 

No Comments

Leave a Comment