Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 18

Бюлетин „Законодателство“: брой 18

Съдържание

Редовният петъчен брой на електронния Бюлетин „Законодателство“: брой 18 обхваща промените в подзаконови нормативни актове за периода 01.05. – 08.05.2020 г. Тъй като все още страната ни се намира в извънредно положение, Народното събрание осъществява дейността си единствено в рамките на извънредни заседания за разглеждане на проекти на закони, свързани именно с това извънредно положение, а за разглеждания период такива няма. Ето защо и днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 18 няма да съдържа анализ на законодателни промени. 

Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 40 от 2020 г., публикуван на 05.05.2020 г. съдържат актове, свързани с подзаконовата дейност на Министерския съвет, както и на някои министри. 

С приетата наредба се определят условията и редът за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни при прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране от Българската агенция за безопасност на храните на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

Обезщетение ще могат да получат собствениците на:

1. умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест;
2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
3. заразени и контактни животни, умъртвени/унищожени с цел ликвидиране на особено опасни заразни болести;
4. животно, третирани с имунологични ветеринарномедицински препрати срещу такива болести:
а) умрели животни вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани животни преди изтичане на карентния срок;
5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ;
6. зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на особено заразни болести. 

Предвидени са и изключения, като обезщетения няма да се изплащат на собствениците, извършили изчерпателно изброени категории нарушения, за които има издадени наказателни постановления. За тези нарушения наредбата препраща към Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Размерът на обезщетението за всеки собственик на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар се определя индивидуално и се предоставя с акт за обезщетение, издаден от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). 

За целта е необходимо съответният собственик да подаде заявление до ОДБХ в срок до три работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест и/или от унищожаването на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар. 

Допълнителните средства са в размер на 163 700 лв. и са предназначени за изплащане на обезщетения за нарушаване на правото за разглеждане на делото в разумен срок. 

Повече информация за това кога се изплаща такова обезщетение, можете да намерите в статията „Бавно правосъдие. Как да получим обезщетение?„. 

Допълнителните средства са в размер на 20 000 000 лв. и са предназначени за изпълнението на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тази среда е свързана с фокусирано обучение по направленията наука, технология, инженерство и математика. 

Допълнителните средства са в размер на 295 110 лв. и са разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините 197 235 лв.;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 97 875 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1620 лв. 

С правилника се уреждат:
1. съдържанието на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и редът за нейното разработване, приемане и актуализиране;
2. дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол като координиращо звено по отношение на публичните предприятия и нейните взаимноотношения с органите, упражняващи правата на държавата и с публичните предприятия;
3. редът за упражняване правата на държавата в публичните предприятия;
4. особени правила за сключване на някои видове договори от публичните предприятия;

5. основните критерии за подбор, условията и редът за провеждане на конкурсната процедура за номиране на членове на органите за управление и контрол; 
6. възлагането на управлението и контрола в публичните предприятия и редът за определяне на възнаграждението на членовете на органите за управление и контрол;
7. планирането на дейността на публичните предприятия и отчитането на изпълнението;
8. публичното оповестяване на финансова и нефинансова информация за предприятията;
9. принципите за упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.

Консултативният съвет ще бъде орган, който консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:
1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“;
2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, икономическо развитие, социална справедливост и защитата на околната среда;
3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;
4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво;
5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението. 

Съгласно измененията, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, които разполагат с 10 и повече търговски обекта на територията на страната, задължително обособяват места, в които се предлагат:

1. мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;
2. риба и рибни продукти;
3. прясно месо от едри и дребни преживни животни и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.;
4. пчелен мед;
5. пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. 

Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. 

Контролът по изпълнението на тези задължения е възложен на Българската агенция по безопасност на храните. За неспазването им се налагат санкции в размер на 15 000 до 25 000 лв. за първо нарушение и от 30 000 до 50 000 за повторно нарушение. 

Тези мерки са временни и се прилагат до отмяната на извънредното положение. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С направените изменения Националната здравноосигурителна каса се задължава да сключва договори/допълнителни споразумения с лечебни/здравни заведения за изпълнение на високоспециализирано медико – диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“. 

В останалата си част последващите изменения са пряко свързани с това задължение. 

Промените са кадрови и не представляват обществен интерес.

 

Измененията и допълненията се правят с цел въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 на Комисията от 28 ноември 2019 г. 

С промените се отменя раздел „VII. Овощни родове и видове“ от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. Изцяло се изменят и Приложение № 4 и 5 към чл. 13, ал. 1, както и Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1.

Ето и основните изменения. 

Според тях, националният компетентен орган, който одобрява избора на прилагаща и оценяваща организация на обикновените промоционални програми, е Държавен фонд „Земеделие“. 

Кандидатите ще могат да избират подизпълнители само в случаи на специфични операции от реализирането на цялостната промоционална дейност, в изпълнението на които кандидатите не са специализирани и нямат опит. В този случай кандидатите посочват в заявлението избраните подизпълнители и дела от дейността, която ще им възложат, като следва да представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на установените в наредбата критерии за подбор. 

При замяна и/или добавяне на подизпълнител в хода на изпълнение на промоционална програма предлагащата организация подава в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за одобрение на подизпълнител по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и представя всички документи, които доказват изпълнението на определените в наредбата условия. 

Кандидатите ще могат да се позовават на капацитета на трети лица. 

Изпълнителнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за одобряване или отказ. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската комисия за одобрените прилагащи организации. 

Наредбата се отнася до служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представлява обществен интерес. 

С направеното допълнение е осигурена възможност за предоставяне на безплатна храна и на военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина. 

Измененията са в Приложение № 10, допълнение № 3.

Ръководството е предназначено за специалисти в областта на детската кардиология и съдържа подробна медицинска информация, методи за диагностициране и терапия на критични вродени сърдечни малформации, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит и др. 

Тези правила определят условията и редът относно:
1. осигуряване на свободна практика;
2. спазване на правилата за радиобмен;
3. спазване на указанията на бреговите центрове за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата;
4. използване на маневрените кораби в районите на пристанищата;
5. използване на котвените стоянки;
6. товарене, разтоварване, маркиране и деклариране на опасни и специални товари;
7. осигуряване предпазването на водите на река Дунав от замърсяване от кораби;
8. противопожарна безопасност;
9. снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали.

Правилата се прилагат по отношение на акваториите на българските пристанища в българския участък на река Дунав, както и по отношение на бреговата инфраструктура, свързана непосредствено с безопасността на престоя, обработката и обслужването на корабите. 

Измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия касаят основно участието на свободния пазар на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“ не съдържа особено съществени изменения. 

Помощта е в размер на 250 лв. 

Неизпълнението се отнася до задължението на „Виастройинженеринг“ ООД за сключване на договор в тримесечен срок от постановяване на решението за определянето му за концесионер. 

Измененията не представляват обществен интерес. 

Измененията касаят единствено служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представляват обществен интерес. 

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално – декоративните елементи, както и редът и условията за поставянето им на територията на пристанищата. Определят се още и редът за съставяне и връчване на констативни актове, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато заповедта на капитана на съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно в определения за това срок. 

Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и граничнополицейските пристанища. 

Правилата за добра медицинска практика в денталната медицина целят осигуряване на възможно най – качествена грижа за пациентите и включват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат в съответствие с опита и професионалната си преценка. 

_______________________________________________________________________
Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

No Comments

Leave a Comment