Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин “Законодателство”: Брой 4

В днешния Бюлетин “Законодателство”: брой 4 разглеждаме обнародваните в “Държавен вестник” законодателни и други актове за периода 24.01. – 31.01.2020 г.

Бюлетин “Законодателство”: брой 4,
“Държавен вестник”, бр. 8 от 2020 г.

Както вече сме споменавали в предишните броеве на бюлетина, изданията на “Държавен вестник” са извънредни и редовни. Ето защо днешният Бюлетин “Законодателство”: брой 4 ще започнем с извънредния бр. 8 от 2020 г. Подобно на предходните броеве от началото на тази година, извънредния брой за обсъждания период не съдържа законодателни актове. Поради това, в днешното ни издание ще маркираме обнародваните в него решения на Народното събрание и подзаконовите нормативни актове на правителството.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е една от парламентарните комисии. С обнародваното решение за неин член е назначен Деан Стоянов Станчев. Той се назначава на мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите. Деан Станчев е член на парламентарната група на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

Комисията по политиките за българите в чужбина също е парламентарна комисия. За неин член и заместник – председател е избран отново Деан Станчев.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Съветът на Европа е международна организация, която осъществява мониторинг за спазването на човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона в своите държави – членки. Парламентарната асамблея е един от главните органи на Съвета на Европа, като в нейния състав се назначават народни представители на националните парламенти на държавите – членки. Членовете на Парламентарната асамблея могат да бъдат постоянни и заместващи.

С коментираното решение на Народното събрание за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание се назначава Крум Костадинов Зарков. Той е юрист и е от квотата на “БСП за България”.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е междуправителствена организация в областта на сигурността. Тя осъществява контрол над въоръжаването и утвърждаването на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Подобно на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е неин главен орган. Той се формира от депутати от националните парламенти на държавите – членки и съдейства на техните парламентарни институции при участието им в дейността на организацията.

С коментираното в днешния Бюлетин “Законодателство”: брой 4 решение за заместващ член се назначава Димитър Иванов Данчев. Той е икономист и е народен представител от листата на “БСП за България”.

Решение № 41 на Министерския съвет от 2020 г.
за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за национално представителна организация

Сдружението счита за своя мисия “обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България”.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Споразумението е постигнато по повод нерешени имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща. С него на българската страна се прехвърлят конкретно определени недвижими имоти за нуждите на дипломатическата ни мисия в Унгария.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Предметът на това споразумение отново е свързан с българската дипломатическа мисия в Кралство Йордания. Както подсказва неговото наименование, с него се премахват изискванията за притежание на визи за краткосрочно пребиваване на лица, притежаващи дипломатически и служебни паспорти.

Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти

Това споразумение също не представлява особен обществен интерес, предвид факта, че засяга единствено конкретно определени страни. С него се променя наименованието на ФИАУ, както и се определят правила за поемането на някои от разходите му.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Правилникът също не представлява обществен интерес, тъй като касае единствено кадрови и административни вътрешноведомствени въпроси на НОИ.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Тук измененията също са кадрови и се отнасят до промяна в общата численост на служителите, заети в комисията. Въвеждат се и изменения във функциите на някои от дирекциите към Комисията.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Измененията в Наредба Н-18 бяха обект на широк обществен дебат и множество протести от страна на бизнеса. Сред множеството изменения и допълнения, които имат главно счетоводен характер, се отлага действието на някои разпоредби от предходната Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18.

Така, в § 71, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.”, при условие, че е подадена в БИМ заявка за изпитване на ИАСУТД в срок до 31 януари 2020 г.“.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и чрез софтуера на електронния магазин не управляват други, извън извършваните чрез електронния магазин продажби, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Освен това, изискването, съгласно което когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, влиза в сила от 1 април 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Промените касаят най – вече дейността на пенсионноосигурителните дружества и се състоят в изменение на списъка на държавите и пазарите, в които пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Наредба № 1 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Ръководството съдържа 59 страници с определения, разпространения и клинична картина на определени видове болести. То касае професионалистите, работещи в областта на пневмологията и фтизиатрията.

“Държавен вестник”, бр. 9 от 2020 г. 

Изданието Бюлетин “Законодателство”: брой 4, поддържано от Адвокатска кантора “Петкова” продължаваме с обнародваните законодателни и подзаконови актове с редовния бр. 9 от 2020 г. на “Държавен вестник”.

Може би най – съществено внимание следва да се обърне на обнародвания в това издание напълно нов Закон за маслодайната роза.

Закон за маслодайната роза

С този закон се предвиждат:

1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза;
2. условията за идентификация и отглеждане на насажденията от маслодайна роза;
3. правила за изкупуването на цвят от маслодайна роза;
4. правила за производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
5. изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите;
6. правила за научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза;
7. условия за осъществяване на контрол върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

Целта, поради която се приема закона е опазването на маслодайната роза като традиционна култура, отглеждана на територията на България. Отговорен орган за провеждането на държавната политика в областта е министърът на земеделието, храните и горите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Изменението засяга търговците на едро с нефт и нефтени продукти; и лицата, чиято дейност е свързана със съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели. Основните изменения са свързани с промяна на изискванията относно капитала на тези лица, съобразен с нетните им годишни приходи за предходната година.

Въвеждат се промени и в административните наказания за неспазване на закона.

Указ № 5 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ българският президент награждава г-н Штефан Горда с
с орден „Мадарски конник“ първа степен. Награденият е извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова, а наградата се връчва за неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 6 от 2020 г. на Президента на Република България

С указа орден “Мадарски конник” първа степен получава и проф. Соня Рув – Увалиева. Наградата се връчва за нейния принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 8 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ президентът награждава проф. д – р Владимир Спасов Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен. Наградата се връчва за големите му заслуги в областта на образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 10 от 2020 г. на Президента на Република България

С него президентът освобождава от длъжност заместник – началника на Националната служба за охрана полк. Росен Тинков Тодоров.

Постановление № 8 на Министерския съвет от 2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа

Мисията на Координационния съвет беше свързана с подпомагане дейността на държавната администрация при изпълнението на задачите, свързани с членството на България в Съвета на Европа.

Считано от 1 януари 2020 г., участието на Република България в отделните дейности и инициативи на Съвета на Европа се поема от съответните заинтересовани министерства и ведомства.

Постановление № 9 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:
1. определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионални управления;
2. определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда;
3. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
4. условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Постановление № 10 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина:
2. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
3. държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България;
4. осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Постановление № 11 от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната

Промените са кадрови и касаят изключително служителите на Министерството на отбраната. С тях се въвеждат разпоредби, свързани с функциите на длъжностното лице по защита на личните данни.

Постановление № 12 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

С новосъздадената наредба се се определят:

1. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирите в различните й етапи;
2. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и аварийни условия;
3. редът за извършване на анализ за техническото състояние и оценка на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях;
4. задълженията и отговорностите на собствениците на язовири, язовирни стени и съоръженията към тях и на операторите, както и редът и начинът, по който операторът ще осъществява дейността си;
5. условията и редът за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях;


6. изискванията за използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на състоянието на язовирите, на язовирните стени и съоръженията към тях;
7. критериите за класифициране на степента на потенциална опасност;
8. условията и редът за класифициране на язовирите по степен на потенциална опасност;
9. специфичните изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите;
10. съдържанието на протокола за резултатите от проверката на контролните органи.

Постановление № 13 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
3. стипендиантската програма в държавната администрация;
4. условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
5. определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Наредба № H-1 от 2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби Н

Наредбата е на министъра на правосъдието и касае условията и редът за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност на затворническия персонал.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Това е един от изключително рядко срещаните случаи на изменение и допълнение на изменящ и допълващ нормативен акт, при това едва два дни след обнародването му. Поправката на поправката е свързана с допълнително отлагане на действието на някои от разпоредбите на спорната наредба.

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи

Инструкцията е вътрешноведомствена и касае единствено служителите на МВР.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

2 thoughts on “Бюлетин “Законодателство”: Брой 4”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *