Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: Брой 4

Бюлетин „Законодателство“: Брой 4

Съдържание

В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 4 разглеждаме обнародваните в „Държавен вестник“ законодателни и други актове за периода 24.01. – 31.01.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 4,
„Държавен вестник“, бр. 8 от 2020 г.

Както вече сме споменавали в предишните броеве на бюлетина, изданията на „Държавен вестник“ са извънредни и редовни. Ето защо днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 4 ще започнем с извънредния бр. 8 от 2020 г. Подобно на предходните броеве от началото на тази година, извънредния брой за обсъждания период не съдържа законодателни актове. Поради това, в днешното ни издание ще маркираме обнародваните в него решения на Народното събрание и подзаконовите нормативни актове на правителството.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е една от парламентарните комисии. С обнародваното решение за неин член е назначен Деан Стоянов Станчев. Той се назначава на мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите. Деан Станчев е член на парламентарната група на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

Комисията по политиките за българите в чужбина също е парламентарна комисия. За неин член и заместник – председател е избран отново Деан Станчев.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Съветът на Европа е международна организация, която осъществява мониторинг за спазването на човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона в своите държави – членки. Парламентарната асамблея е един от главните органи на Съвета на Европа, като в нейния състав се назначават народни представители на националните парламенти на държавите – членки. Членовете на Парламентарната асамблея могат да бъдат постоянни и заместващи.

С коментираното решение на Народното събрание за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание се назначава Крум Костадинов Зарков. Той е юрист и е от квотата на „БСП за България“.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е междуправителствена организация в областта на сигурността. Тя осъществява контрол над въоръжаването и утвърждаването на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Подобно на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е неин главен орган. Той се формира от депутати от националните парламенти на държавите – членки и съдейства на техните парламентарни институции при участието им в дейността на организацията.

С коментираното в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 4 решение за заместващ член се назначава Димитър Иванов Данчев. Той е икономист и е народен представител от листата на „БСП за България“.

Решение № 41 на Министерския съвет от 2020 г.
за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за национално представителна организация

Сдружението счита за своя мисия „обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България“.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Споразумението е постигнато по повод нерешени имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща. С него на българската страна се прехвърлят конкретно определени недвижими имоти за нуждите на дипломатическата ни мисия в Унгария.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Предметът на това споразумение отново е свързан с българската дипломатическа мисия в Кралство Йордания. Както подсказва неговото наименование, с него се премахват изискванията за притежание на визи за краткосрочно пребиваване на лица, притежаващи дипломатически и служебни паспорти.

Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти

Това споразумение също не представлява особен обществен интерес, предвид факта, че засяга единствено конкретно определени страни. С него се променя наименованието на ФИАУ, както и се определят правила за поемането на някои от разходите му.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Правилникът също не представлява обществен интерес, тъй като касае единствено кадрови и административни вътрешноведомствени въпроси на НОИ.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Тук измененията също са кадрови и се отнасят до промяна в общата численост на служителите, заети в комисията. Въвеждат се и изменения във функциите на някои от дирекциите към Комисията.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Измененията в Наредба Н-18 бяха обект на широк обществен дебат и множество протести от страна на бизнеса. Сред множеството изменения и допълнения, които имат главно счетоводен характер, се отлага действието на някои разпоредби от предходната Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18.

Така, в § 71, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“, при условие, че е подадена в БИМ заявка за изпитване на ИАСУТД в срок до 31 януари 2020 г.“.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и чрез софтуера на електронния магазин не управляват други, извън извършваните чрез електронния магазин продажби, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Освен това, изискването, съгласно което когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, влиза в сила от 1 април 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Промените касаят най – вече дейността на пенсионноосигурителните дружества и се състоят в изменение на списъка на държавите и пазарите, в които пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Наредба № 1 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Ръководството съдържа 59 страници с определения, разпространения и клинична картина на определени видове болести. То касае професионалистите, работещи в областта на пневмологията и фтизиатрията.

„Държавен вестник“, бр. 9 от 2020 г. 

Изданието Бюлетин „Законодателство“: брой 4, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“ продължаваме с обнародваните законодателни и подзаконови актове с редовния бр. 9 от 2020 г. на „Държавен вестник“.

Може би най – съществено внимание следва да се обърне на обнародвания в това издание напълно нов Закон за маслодайната роза.

Закон за маслодайната роза

С този закон се предвиждат:

1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза;
2. условията за идентификация и отглеждане на насажденията от маслодайна роза;
3. правила за изкупуването на цвят от маслодайна роза;
4. правила за производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
5. изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите;
6. правила за научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза;
7. условия за осъществяване на контрол върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

Целта, поради която се приема закона е опазването на маслодайната роза като традиционна култура, отглеждана на територията на България. Отговорен орган за провеждането на държавната политика в областта е министърът на земеделието, храните и горите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Изменението засяга търговците на едро с нефт и нефтени продукти; и лицата, чиято дейност е свързана със съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели. Основните изменения са свързани с промяна на изискванията относно капитала на тези лица, съобразен с нетните им годишни приходи за предходната година.

Въвеждат се промени и в административните наказания за неспазване на закона.

Указ № 5 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ българският президент награждава г-н Штефан Горда с
с орден „Мадарски конник“ първа степен. Награденият е извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова, а наградата се връчва за неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 6 от 2020 г. на Президента на Република България

С указа орден „Мадарски конник“ първа степен получава и проф. Соня Рув – Увалиева. Наградата се връчва за нейния принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 8 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ президентът награждава проф. д – р Владимир Спасов Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен. Наградата се връчва за големите му заслуги в областта на образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 10 от 2020 г. на Президента на Република България

С него президентът освобождава от длъжност заместник – началника на Националната служба за охрана полк. Росен Тинков Тодоров.

Постановление № 8 на Министерския съвет от 2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа

Мисията на Координационния съвет беше свързана с подпомагане дейността на държавната администрация при изпълнението на задачите, свързани с членството на България в Съвета на Европа.

Считано от 1 януари 2020 г., участието на Република България в отделните дейности и инициативи на Съвета на Европа се поема от съответните заинтересовани министерства и ведомства.

Постановление № 9 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:
1. определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионални управления;
2. определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда;
3. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
4. условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Постановление № 10 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина:
2. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
3. държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България;
4. осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Постановление № 11 от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната

Промените са кадрови и касаят изключително служителите на Министерството на отбраната. С тях се въвеждат разпоредби, свързани с функциите на длъжностното лице по защита на личните данни.

Постановление № 12 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

С новосъздадената наредба се се определят:

1. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирите в различните й етапи;
2. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и аварийни условия;
3. редът за извършване на анализ за техническото състояние и оценка на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях;
4. задълженията и отговорностите на собствениците на язовири, язовирни стени и съоръженията към тях и на операторите, както и редът и начинът, по който операторът ще осъществява дейността си;
5. условията и редът за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях;


6. изискванията за използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на състоянието на язовирите, на язовирните стени и съоръженията към тях;
7. критериите за класифициране на степента на потенциална опасност;
8. условията и редът за класифициране на язовирите по степен на потенциална опасност;
9. специфичните изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите;
10. съдържанието на протокола за резултатите от проверката на контролните органи.

Постановление № 13 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
3. стипендиантската програма в държавната администрация;
4. условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
5. определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Наредба № H-1 от 2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби Н

Наредбата е на министъра на правосъдието и касае условията и редът за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност на затворническия персонал.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Това е един от изключително рядко срещаните случаи на изменение и допълнение на изменящ и допълващ нормативен акт, при това едва два дни след обнародването му. Поправката на поправката е свързана с допълнително отлагане на действието на някои от разпоредбите на спорната наредба.

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи

Инструкцията е вътрешноведомствена и касае единствено служителите на МВР.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

2 Comments

 • Елеонора
  Отговор 17.01.2022 at 17:34

  Здравейте искам да попитам мъжими фанаха употреблявал марихуана 0.5 промила теста нему показаха той са ппизнал чи пушил преди 15 дена дойдоха вкишти не намериха ништо пратихаму чи ще вземат книжка не помалка 18 месаца мина 5 месаца и още незнаем какво е наказание

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 17.01.2022 at 19:47

   Здравейте.
   От коментара Ви не се разбира какво е запитването Ви. Не стават ясни и фактите, които излагате.
   На първо място, полицейските тестове за установяване употребата на наркотици не отчитат промили. Такива се отчитат от полицейските дрегери за установяване употребата на алкохол.
   На второ място, наказанието се налага с наказателно постановление, когато е употребен алкохол над 1,2 промила. При установена употреба на наркотични вещества винаги се образува наказателно производство за извършено престъпление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Leave a Comment