Вещно право

Вещно-право

Какво е вещно право?

В съвременна правова държава, каквато е Република България, правото на собственост е абсолютно субективно право, чиято неприкосновеност е защитена както и гражданското, така и от наказателното право. Всеки правен субект (физическо или юридическо лице) може свободно да ползва, владее и да се разпорежда със собствените си вещи – движими и недвижими, както и да придобива други такива. Адвокатска кантора „Петкова“ предлага следните услуги в областта на вещното право:

  • Правно консултиране, проучване и преговори преди придобиване на движима вещ или недвижим имот;

  • Изготвяне на предварителни договори във връзка с придобиване на имущество;

  • Процесуално представителство при необходимост от обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред;

  • Изготвяне на договори за:

учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти;

покупко – продажба на движимо и недвижимо имущество;

наем;

прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

учредяване на залог или ипотека;

  • Представителство пред държавни и общински органи;

  • Правна помощ при извънсъдебна делба и процесуално представителство в производството по съдебна делба;

  • Правна помощ при упражняване на право на изкупуване;

  • Консултиране по въпросите на етажната собственост и изготвяне на искания за отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание или на Управителния съвет (управителя);

  • Процесуално представителство в София и страната при нарушаване на правото на собственост и правото на владение.

Image