Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Възобновяване на наказателни дела. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Възобновяване на наказателни дела. Как и кога?

Възобновяване на наказателни дела. Как и кога?

Възобновяване на наказателни дела

Процедурата по възобновяване на наказателни дела е уредена като метод за преразглеждане на влезли в сила присъди или решения. Когато се инициира от осъдения, тя започва с подаване на правно аргументирана молба за възобновяване на наказателно производство до съответно компетентния за това съд.

В днешната статия ще отговорим на въпросите:
1. Кои са основанията за подаване на молба за възобновяване на наказателно дело?
2. Кой може да подаде такава молба и в какъв срок?
3. Кой е съдът, който е компетентен да разгледа молбата?
4. Възможно ли е възобновяване на наказателно дело приключило със споразумение?

Актове, които подлежат на проверка по реда на производството за възобновяване на наказателни дела

На първо място, това са влезлите в сила осъдителни присъди, решенията, с които те се потвърждават, както и решенията, с които се отменя оправдателна присъда.

На второ място, на проверка по коментирания ред подлежат и следните други актове:

 1. определенията, с които се отнемат в полза на държавата моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени;
 2. определенията, постановени по повод произнасяне на съда по жалба срещу прекратяване на наказателното производство от прокурора, с което прекратяването е потвърдено или с което се изменя основанието за прекратяване и разпореждането с веществените доказателства;
 3. определенията, с които се одобрява споразумение;
 4. определенията и разпорежданията, с които се прекратява наказателното производство от съд;
 5. определенията, с които се налага общо наказание за няколко престъпления и тези, с които се постановява отнемане на вещи в полза на държавата;
 6. определенията, с които се определя първоначалния режим на извърпяване на наказанието лишаване от свобода;
 7. определенията, с които се решават въпросите относно присъединяването на наказание по нарушена условна присъда или при неспазване на определените пробационни мерки;
 8. определенията за прилагане на принудителни медицински мерки;
 9. определенията, с които съдът се произнася по въпросите за реабилитацията;
 10. определенията, с които съдът се произнася по въпросите за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода;
 11. определенията, свързани с въпросите за изпълнение на наказанието на лице, което е трансферирано в България след осъждане в чужбина.

Основания за възобновяване на наказателни дела

Законът урежда четири групи основания, въз основа на които е възможно подаване на искания за възобновяване на наказателни дела от осъдените.

Първото такова основание за възобновяване на наказателни дела е налице, когато с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение, което има съществено значение за наказателното дело. Такова съществено значение ще има, например нарушаването на правото на справедлив процес, доколкото то представлява едновременно с това и съществено нарушение на процесуалните правила за провеждане на наказателни дела.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по повод представителство пред Съда в Страсбург по въпроси, свързани с нарушаване на основни човешки права, като към момента има множество висящи дела пред този съд за нарушаване на правото на справедлив процес. 

Второто и най – често срещано основание, въз основа на което се прави искане за възобновяване на наказателни дела, е когато с присъдата или решението е извършено на нарушение на закона, същественото нарушение на процесуалните правила или е допусната явна несправедливост на наказанието (чл 422 ал 1 т 5 НПК). По отношение на това второ основание законът предвижда допълнително условие, а именно присъдата или решението да не са проверени по касационен ред.

Какво означава това?
Касационна инстанция по наказателни дела е Върховният касационен съд. Достъп до нея е възможен в случаите, в които на първата и втората инстанция са поставени две различни по смисъл присъди, напр. когато първата инстанция е оправдала подсъдимия, но втората го е осъдила.
Обратно, когато на първите две инстанции са произнесени две осъдителни присъди, те по дефиниция не могат да бъдат проверени по касационен ред и именно, поради тази причина е възможно инициирането на производството по възобновяване на наказателни дела.

По повод на това основание следва да се изясни какво представлява нарушението на закона, същественото нарушение на процесуалните правила и явната несправедливост на наказанието.
Нарушение на закона е налице, когато някоя разпоредба, свързана с престъплението, не е приложена правилно, както и когато не е приложен законът, който е трябвало да се приложи.
Съществено нарушение на процесуалните правила има, когато:
1. е ограничено процесуално право на подсъдимия или защитата и то не е отстранено; такова нарушение, напр. ще бъде непредоставянето на възможност на защитника да участва в процеса изобщо, да разпитва свидетелите, да се запознава с материалите по делото и др. – в практиката това е най – често срещаното основание, въз основа на което съдилищата уважават исканията за възобновяване на наказателни дела;
2. когато присъдата или решението нямат мотиви, както и когато липсва протокол за съдебното заседание от първата или въззивната инстанция;
3. когато присъдата или решението са постановени от незаконен състав: това основание ще бъде налице, напр. когато не е спазена процедурата за случайно разпределение на делата или когато е имало основание за отвеждане на съдия и той не се е отвел сам или е отказал да се отведе по искане на подсъдимия или защитата;
4. когато тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на присъдата или решението.
Наказанието е явно несправелидливо в два случая:
1. когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, когато не са отчетени или са неправилно отчетени смекчаващите и отегчаващите отговорността му обстоятелства, както и когато противоречи на целите на наказанието за поправяне, превъзпитание и предупреждение към дееца;
2. неправилно е приложено или неправилно е отказано прилагането на условно осъждане. Кога са налице основания за постановяване на такова, можете да научите в статията „Условна присъда. Как и кога?“.
И накрая, третото основание, въз основа на което може да се иска възобновяване на наказателни дела е налице, когато  е допусната екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на наказателното дело. Възобновяването е възможно само за престъплението, за което екстрадицията е допусната.

Кой може да подаде молба за възобновявне на наказателни дела, в какъв срок и пред кой съд?

Възобновяване на наказателни дела по отношение на влезли в сила осъдителни присъди и решения, с които те се потвърждават или с които се отменят оправдателни такива е възможно да бъде направено от осъденото лице в шестмесечен срок, считано от:
1. узнаването за решението на Европейския съд по правата на човека;
2. влизането в сила на присъдата или решението, с което са допуснати нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила или е наложено наказание, което е явно несправедливо.

Възобновяване на наказателни дела на третото основание е възможно в едноседмичен срок от узнаване за допускането на екстрадицията.

Законът предвижда, че компетентни да разглеждат искания за възобновяване на наказателни дела са съответния териториално компетентен апелативен съд или Върховния касационен съд.

Възможно ли е да се иска възобновяване на наказателни дела, приключили със споразумение?

Интересен е въпросът, касаещ възможностите за възобновяване на наказателни дела, които са приключили със споразумение.

Всъщност, сключването на споразумение е един от най – често срещаните способи за приключване на наказателни дела, като също толкова често те се одобряват дори и в случаите, в които не са налице законовите основания за това. Тъй като сключването на споразумение е един изключително лесен и бърз способ за приключване на наказателното дело както за прокуратурата, така и за защитата, и съда, не е необичайно одобряването му от съда да стане формално и без неговите параметри да бъдат обстойно прегледани.

Как обичайно се стига до сключване и одобряване на споразумение, което не отговаря на законовите основания за това?

Извършено е престъпление, за което е повдигнато обвинение. Разследващ полицай или прокурор „съветва“ обвиняемия, че е по – добре да сключи споразумение, за да получи по – ниско по размер наказание. Обвиняемият се подвежда и прави изявление в този смисъл. Назначава му се служебен адвокат, който просто подписва споразумението, а съдът формално го одобрява, като в изключително редки случаи обръща внимание на материалите по делото и параметрите на споразумението. Впоследствие, обаче, се оказва, че по делото има толкова сериозни нарушения, че е имало възможност да бъде получена оправдателна присъда.

Именно в тези случаи може да се поиска възобновяване на наказателни дела, приключили със споразумение – когато споразумението противоречи на закона или морала.

Противоречие със закона е налице тогава, когато напр. липсва престъпление (деянието е малозначително, извършено е при условията на неизбежна отбрана или крайна необходимост и др.), обвиняемият не е негов извършител и др.

По отношение на противоречието с морала, доколкото последният е изключително широка категория, неговото наличие ще се преценява с оглед обстоятелствата по конкретния случай, като следва да се отбележи, че използването на това основание е изключително рядко срещано в практиката.

Освен посочените основания, въз основа на които може да се иска възобновяване на наказателни дела, приключили със споразумение, валидни са и общите основания, посочени по – горе, а именно нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила, както и явна несправедливост на наказанието.

________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата, задълженията и правните възможности на подсъдимите и осъдените лица можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ в процедури по възобновяване от опитни адвокати по наказателни дела.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment