Галина Чеширова 1

Сфери на дейност

> Правно съдействие по граждански и изпълнителни дела

> Правно консултиране при събиране на вземания – изготвяне на извънсъдебни споразумения, образуване и представителство по обезпечителни, заповедни, искови и изпълнителни производства

> Регистрация на дружества, еднолични търговци, фондации и сдружения

> Промяна на вписани обстоятелства относно дружества, еднолични търговци, фондации и сдружения

> Изготвяне на всички видове договори и други документи

> Съдействие при наличие на неизпълнение на договор или търговска сделка

> Правна защита при нарушени права на потребители

> Правно съдействие при извършването на сделки с недвижими имоти

> Изготвяне на документация по процедури за възлагане на обществени поръчки

> Изготвяне и подаване на необходимите документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

> Обжалване на актове на възложители в процедури за възлагане на обществени поръчки

Галина

Чеширова

Адвокат

Магистър по право в Университета за национално и световно стопанство

Над 4-годишен опит в областта на събирането на вземания, възникнали по повод търговски взаимоотношения, потребителски кредити или заеми.

Притежава задълбочени познания и интерес в областта на защитата на потребителите, както и в областта на вещното право.

Има богат опит в изготвянето на необходимата документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.