Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за неносене на лична карта. Защита.

Глоба за неносене на лична карта. Защита.

Всеки български гражданин е длъжен, при поискване от страна на компетентен орган, да удостовери своята самоличност. Това може да стане чрез представяне на лична карта, паспорт, шофьорска книжка или други заместващи документи, определени в Закона за българските лични документи. В случай на невъзможност за представяне на такъв документ, може да бъде наложена глоба за неносене на лична карта, както и непредставяне на друг документ, удостоверяващ самоличността. 

Анализът на съществуващата съдебна практика показва, обаче, че в много случаи на наложена глоба за неносене на лична карта, са допуснати съществени грешки от страна на полицейските органи, съответно глобите са отменени.  

Ето защо, в днешната статия ще разгледаме в кои случаи по отношение на нас може да бъде извършена проверка за установяване на самоличност, кои са основните компетентни органи и кои са най – често допусканите грешки, които водят до отмяна на наложена глоба за неносене на лична карта. 

Кой може да извършва проверки за установяване на самоличността и в кои случаи?

Българското законодателство предвижда няколко категории компетентни органи, които могат да осъществяват проверки да установяване на самоличност. 

Това са, на първо място, полицейските служители. Те могат да извършват такива проверки в следните случаи:

1. когато има данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато проверката е необходима за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
4. на контролен пункт от полицейските органи;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон. 

Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето; сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни. 

ВАЖНО!!! При проверка за редовността на пътниците в градския транспорт, за да има задължение проверяваният пътник да представи документ за самоличност, необходимо е проверката да се извърши от полицейски служител. Служител – контрольор не е компетентен да изисква документ за самоличност, а проверяваното лице няма задължение да представи такъв документ. 

На второ място, компетентни да извършват проверки за установяване на самоличност могат да извършват служителите на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието. Тези проверки се извършват на входовете на съдебните сгради. 

На трето място, изпълнителите на частна охранителна дейност също могат да изискват представяне на документ за самоличност на външни лица, влизащи в охраняваните от тях обекти. 

Това са трите категории компетентни органи, по отношение на които всеки гражданин има задължение за представяне на документ за установяване на самоличност. Във всички останали случаи при поискване на такъв документ от друго лице или орган, проверяваното лице няма задължение да го представи. 

Основания за отмяна на наложена глоба за неносене на лична карта или друг документ за самоличност

В случаите, когато при осъществяване на проверка за установяване на самоличността, проверяваното лице не може да представи поискания документ, компетентният орган налага глоба за неносене на лична карта или друг документ за самоличност. Тя може да бъде в размер от 50 до 300 лв. 

Често пъти, обаче, съдилищата отменят наложената глоба за неносене на лична карта или на друг документ за самоличност, поради допуснати от контролните органи съществени грешки при извършване на проверките или при съставяне на актовете/наказателните постановления за налагане на глобите. 

В много случаи, проверяващият орган, изисква от проверяваното лице да представи лична карта и при липса на такава, съставя акт за административно нарушение. Във всички подобни случаи, съдът отменя глобата, тъй като освен личната карта, законът определя и други категории лични документи, които могат да бъдат представени. За да бъде законосъобразно наложена глобата, полицейският служител трябва изчерпателно да е изброил видовете документи за самоличност, които могат да бъдат представени и едва тогава, при невъзможност това да се случи, да състави акт. 

При оспорване на наложената глоба за неносене на лична карта, полицейският орган е този, който трябва да докаже пред съда, че е изпълнил задължението си да изиска не само лична карта, но и всички други документи, с които може да се установи самоличността на лице. 

Също в много от случаите, в актовете, с които се установява неносене на лична карта или друг документ за самоличност, се записва, че проверяваното лице не е представило такъв документ, но задължително следва да се запише и че не е успяло да установи самоличността си. Както споменахме по – горе, това може да стане освен чрез представяне на документ за самоличност и по друг подходящ начин, например чрез устно цитиране на трите имена и ЕГН-то от страна на проверяваното лице. 

Разбира се, това са само няколко от множеството основания, на които съдилищата отменят наложената глоба за неносене на лична карта или на друг документ за самоличност, като те се преценяват за всеки конкретен случай след преглед на акта за установяване на административното нарушение и на издаденото въз основа на него наказателно постановление. 

В заключение

Както във всеки друг случай на налагане на административно наказание, така и при налагането на глоба за неносене на лична карта или друг документ за самоличност, за да бъде това действие законосъобразно, трябва да са спазени всички законови изисквания, свързани с начина на извършване на проверките и правилата за налагане на наказанията. 

Дори и едно единствено правило да не бъде спазено, това прави наложената глоба незаконосъобразна, съответно тя подлежи на отмяна по съдебен ред.  

____________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с наложени глоби за различни административни нарушения, можете да намерите в секцията „Административно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за наложени глоби от страна на полицейски органи. 

No Comments

Leave a Comment