Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Едно от най – често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата е шофирането със скорост над максимално разрешената. Тези нарушения се наказват по два начина – с наказателно постановление или с електронен фиш. И в двата случая, обаче, се налага глоба за превишена скорост. 

В зависимост от това с какъв акт е наложена глобата, защитата се осъществява по различен начин. В днешната статия ще разгледаме правилата за издаване на наказателно постановление и електронен фиш, с които се налага глоба за превишена скорост, както и ще коментираме най – честите случаи в практиката, при които наложените наказания се отменят.  

Глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш

Електронният фиш е най – широко разпространения акт, с който се налага глоба за превишена скорост. Той се издава за нарушения, установени и заснети с автоматизирано техническо средство или система (камера за скорост), за които не се предвижда наказание отнемане на книжка или на контролни точки. Електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за превишена скорост следва да отпадне. 

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш. 

Електронният фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш. 

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението. 

Също често срещано основание за отмяна на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост, е издаването му спрямо водач, който не е извършил нарушението. Това се случва най – често при констатация на превишена скорост със служебен автомобил. В този случай, в 14-дневен срок собственикът на автомобила може да даде данни на лицето, извършило нарушението. В този случай, глоба за превишена скорост се налага на реалния нарушител. Това може да стане само в случаите, в които може да се установи неговата личност. Посочването на дадено лице от страна  на собственика на автомобила не е достатъчно, за да се приеме, че именно той е извършител на нарушението. 

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок. 

Глоба за превишена скорост, наложена с наказателно постановление

Наказателното постановление е вторият по вид акт, с който може да се наложи глоба за превишена скорост. То се издава в присъствието на контролен орган и на нарушител. Както беше отбелязано по – горе, при нарушения, установени с мобилна камера за скорост, следва да се издаде именно наказателно постановление, а не електронен фиш. 

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

При издаване на наказателни постановления, с които се налага глоба за превишена скорост, същите задължително следва да се придружават от протокол и снимка, отразяващи позиционирането на мобилната камера и посоката на контрол. Дали е изготвен протокол и дали е попълнен правилно, се установява след завеждане на делото за отмяна на издаденото наказателно постановление. 

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. 

 

Размери на възможната глоба за превишена скорост

В зависимост от това дали нарушението е извършено в рамките на населеното място или извън него, както и в зависимост от това с колко км/ч е надвишена максимално разрешената скорост.

Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 400 лв.;
5. 
за превишаване над 40 км/ч – с глоба 600 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 300 лв.;
5. 
за превишаване от 41 до 50 км/ч – с глоба 400 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Когато шофирането с превишена скорост е извършено три или повече случаи, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява МПС за срок 6 месеца. 

В заключение

Изключително често се случва, нарушение действително да е извършено, но въпреки това издаденият електронен фиш или наказателно постановление, с което се налага глоба за превишена скорост, биват отменяни от съдилищата, поради наличие на съществени пропуски при осъществяването на процедурата по издаването им. Понякога тези пропуски са видими още при обикновен преглед на издадения административен акт. Друг път, пък, те стават ясни едва след завеждане на делото за оспорването им. 

Макар шофирането с превишена скорост да е едно от най – опасните нарушения на Закона за движението по пътищата, твърде често наказанието е наложено, поради това, че е извършено нарушение в участъци с абсолютно нелогични ограничения на скоростта, които по – скоро създават затруднения за движението, отколкото да целят осигуряване на живота и здравето на участниците в пътния трафик. Поради това, отмяната на такива наказания е напълно оправдано, доколкото в тези случаи поставянето на ограничения на скоростта не изпълнява законната си цел, а дори напротив – противоречи ѝ. 

_________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите при институционален произвол, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

47 Comments

 • Е да ама като гледам как карат отделно в Ловеч на прав път еднопосочно движение девойка прегазва човек и още няма на този участък камери …. Явно идеята не ще да е намаляването на това нарушение.

 • Ковачев
  Отговор 15.04.2021 at 14:48

  Бих искал да знам . Ако контролния орган снима от тревна площ , частен терен на бензиностанция или е застанал в насрещното с предпоставка за птп котато потегля , това има ли значение или е просто формалност.

 • Доброслав Джабарски
  Отговор 15.04.2021 at 21:22

  Когато бъда заснет, от камера монтирана в автомобил и полицаят там си джиткс по телефона, примерно с 65км, при 50 разрешени, по кой параграф ми отпада ел.фиш, след като камерата не е стационарна. Камерите на триноги, могат ли да се смятат за стационарни?

   • Стефан
    Отговор 23.05.2021 at 20:35

    Адв. Петкова, ако това наистина е така, то автоматично срива цялата им система, а вие ставате национален герой. Аз чакам 300+ лв електронен фиш от камера, на таблото на цивилна астра, паркирана в аварийната лента срещу посоката на движение на АМ Хемус

 • Иван Николов
  Отговор 12.05.2021 at 19:38

  Здравейте адв. Петкова,
  факт е, че т.нар. „триноги“ са разположени из цяла България! Издадени са и са връчени стотици хиляди електронни фишове.
  Вероятно МВР счита, че триногите са “ прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган“, А НЕ „временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.“.
  Каква е съдебната практика, защото едва ли МВР, разположило „триноги“ из цяла България, при всяко обжалване на ел. фишовете те се отменят !

 • Пламен Семерджиев
  Отговор 21.06.2021 at 23:02

  Здравейте адв. Петкова! При посещение в едно от РПУ в София за да си подновя международния паспорт /21.06.2021г./, ми беше връчено „Уведомление“ , че в автоматизираната информационна система ……. на МВР имам задължения по ЗДП, които са със статус „неплатени“ и/или невръчени наказателни постановления или електронни фишове. На въпроса ми, къде съм бил извършил нарушението, ми беше отговорено „от камера край Ихтиман на магистрала „Тракия“. Спомних си, че бях пътувал миналата година по този маршрут към Пловдив и обратно в края на м. Юли и в началото на м. Октомври. Не беше ли редно, ако съм извършил това нарушение, да бъда уведомен веднага? Защо трябваше да отида и да подам молба за издаване на паспорт, за да ми си връчи това „Уведомление“ без приложена снимка и данни, кога е извършено нарушението, коя камера го е заснела, а може би и други подробности?

 • Кристина Николова
  Отговор 25.06.2021 at 14:01

  8.06.2021г. получих в пощенски клон елетронен фиш за нарушение, извъшено на 27.01.2020г.
  Според текста по-горе, би следвало този фиш да отпадне, нали?
  Благодаря предварително!

 • Димитрова
  Отговор 08.07.2021 at 14:19

  Адвокат Петкова, този текст доколко е актуален: „Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

  В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за превишена скорост следва да отпадне. „

 • Даниел
  Отговор 18.08.2021 at 23:18

  Здравейте! В извън населено място ограничение 90кмч минах с 140кмч беше поставено така наречаната тринога и полицейската кола беше скрита в храстите имам ли шанс да се отмени глобата,понеже още не съм получил нищо и незнам как се водят тея триноги смисъл стационарни или не, не бях спрян от контролните органи в този случай незнам как ще е глобата ел.фиш или акт

 • Атанас
  Отговор 11.01.2022 at 16:07

  Интересно! След като електронен фиш не е законен при заснемане с мобилна камера, а е необходимо според закона нарушителят да бъде спрян, за да му се състави акт, тогава защо масово сме свидетели на автомобили на КАТ с монтирани мобилни камери да снимат по пътищата без да спират нарушителите? Нима разчитат само на това, че хората не са запознати със законите, и няма да обжалват фиша, а просто ще си платят? Друг интересен въпрос е, ако мобилна камера тип TFR1-М бъде монтирана на статив и до нея не стои полицай, може ли същата да се счита за стационарна? И все пак самият текст на фиша не противоречи ли на закона (освен ако последният вече не е променен)? Най-отгоре пише „ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ …“, а малко по-долу „… заснето с мобилна радарна с-ма …“. Интересно би било да се чуе още малко експертно мнение по въпроса, тъй като очевидно доста хора са засегнати. 🙂

 • Adrian
  Отговор 05.03.2022 at 22:03

  Здравейте, аз съм чужд гражданин и получих няколко електронни глоби за превишена скорост. Не знаех какви са. моля, кажете ми какво може да се случи на границата, ако не платя глобата. Мога ли да обездвижа колата си, за да мога да спра да шофирам? стига глобата да е предписана в България. Благодаря

 • Георгиев
  Отговор 31.03.2022 at 13:06

  Здравейте,днес (31.03.2022) посетих КАТ за да ми връчат стари невръчени глоби(за които по никакъв начин не съм бил търсен или уведомен) .Конкретния случай:
  електронен фиш от 22.09.2020 за превишена скорост по бул.Ботевградско шосе в посока града (София) Заснет съм с мобилна камера TFR1-M .Ограничение 50 км надвишено с точно 41 км и глоба 600 лв.
  На документа не виждам да пише кога е издаден(предполагам датата на нарушението,връчен на 31.03.2022).Снимки не ми бяха показани и аз забравих да изискам .Въпроса ми е :Имам ли сериозно основание да оспоря този фиш(по давност,за това че няма снимки към него или за това,че е от мобилна камера или друго основание).
  Благодаря предварително за отделеното време

 • Христо
  Отговор 22.04.2022 at 12:55

  Валидна ли е все още заповедта на Министъра, с която се забраняваше колите на КАТ при контролната си дейност, да се укриват в храсти и др.п. ? Ако бъде заснета кола с превишена скорост от такова „тайно“ място наказанието (НП или фиш) ще бъде ли законно? Наскоро полицейска кола се беше скрила на 7-8 метра в алеята към п.ст. на МО (след Сарафово) и от там засичаше скоростта на движещите се МПС.

 • Димитър Чанев
  Отговор 03.07.2022 at 19:52

  Здравейте, Ако са ме заснели с камера тип тринога в населено място с около 40-50 км/ч над разрешеното органите на Кат длъжни ли са да ме спрат за да ме глобят или ще ми бъде изпратен ЕФ? И ако е второто то можели да се обжалва

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 04.07.2022 at 22:04

   Здравейте.
   Електронен фиш се издава в случаите, в които за нарушението не се предвижда наказание лишаване от право да управлявате МПС. В случай че такова е предвидено, издава се акт за установяване на администативно нарушение, а въз основа на него – наказателно постановление.
   В тази връзка има значение дали превишението на скоростта е 40, 50 или над 50 км/ч в населено място. В първия и втория случай е по – вероятно да се издаде електронен фиш с налагане на глоба, а в третия със сигурност ще бъдат издадени акт за установяване на администативно нарушение и наказателно постановление, тъй като при тези обстоятелства е предвидено едновременно да се налага и наказание лишаване от право.
   Всеки един административен акт подлежи на възразяване, респ. на обжалване в определен от закона срок. Друг е въпросът дали има основания за това. Последното се преценява с оглед конкретното съдържание на конкретния адмимнистративен акт. Тоест, необходимо е да се прегледа издадения за нарушението акт, бил той електронен фиш или акт с наказателно постановление.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ в сферата на административното наказване, като конкретни консултации, в т.ч. и преглед на документи и даване на становище по тях, се осъществяват само с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Иванов
  Отговор 20.09.2022 at 16:13

  Здравейте, имам електронен фиш, който вече ми е връчен, в който фигурира че съм нарушил чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл. 189., ал.4, във връзка с чл.182. ал.4 от ЗДвП ми се налага глоба 1200 лв. Вписано е, че при ограничение 50 км/ч съм минал с 94 км/ч и съм превишил скоростта с 44 км/ч в населено място. В случая в електронния фиш НЕ фигурира никъде чл.182, ал.1, т.5, който казва, че за превишаване над 40 км/ч глобата ми е 600 лв., това означава ли че след обжалване той ще отпадне?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.09.2022 at 22:32

   Здравейте.
   Непосочването на пълното и точно правно основание, както и непосочването на правилното такова представлява нарушение на правото на защита на наказаното лице и може да доведе до отмяна на електронния фиш.
   Специалистите на кантората осъществяват правна помощ по повод обжалване на електронни фишове.
   Работим само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мари Маринова
  Отговор 20.09.2022 at 16:32

  Здравейте, брат ми е спрян с алкохол 0,90 и са му свалени номерата
  възможно ли е да продаде колата си на съпругата си с която имат граждански брак?
  Ако не може, на брат или сестра?
  Благодаря ВИ!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.09.2022 at 22:36

   Здравейте.
   Да, възможно е.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Александрина
  Отговор 02.11.2022 at 16:01

  Здравейте!

  При наказателно постановление от най-висока степен за участък, в който е нелогично ограничението на скоростта да е 50, и при отнета книжка за 3 месеца, нужно ли е да се полагат изпити за връщането й след изтичане на 3 месечния период?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 05.11.2022 at 12:14

   Здравейте.
   Полагане на изпит е необходимо единствено, когато Ви е отнет целия брой контролни точки. Ако при отнемането на книжката няма отнети контролни точки или такива са отнети, но има останали, не е необходимо полагане на изпит.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Нария
  Отговор 23.11.2022 at 18:42

  Здравейте,
  Управлявам служебен автомобил от 21.04.2021 г. Днес получих фиш с дата 06.04.2021 г., според който е регистрирано превишаване на скоростта с 21 км/ч (до 30 км/ч превишение, 100 лв глоба), но ми се налага глоба в двоен размер (200 лв.), тъй като нарушението е в „условията на повторност“ според съответен цитиран номер на фиш от времето, преди датата, от която управлявам същия автомобил според договора ми с работодателя. Така получавам удвоена санкция, без да имам лична отговорност за тези т.нар. „условия на повтореност.
  Бихте ли коментирали правата ми в тази ситуация?
  Благодаря Ви!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 24.11.2022 at 9:15

   Здравейте.
   Имате право да подадете жалба до съответния районен съд в 14-дневен срок от връчването на електронния фиш.
   Кантората разполага с опитни специалисти в представителството по дела за оспорване на електронни фишове. Работим само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • тошев
  Отговор 12.12.2022 at 18:06

  Здравейте,
  Интересува ме до колко са актуални сумите за глобите цитирани в статията над коментарите? Получих фиш за превишена скорост с 37 км в населено място и ми е наложена глоба от 800лв. Доколкото виждам от горната таблица би трябвало да е 400 и за да стане 800 лв трябва да е при повторно нарушение. От един от постовете обаче разбирам, че при тези случаи това изрично се упоменава в фиша като се цитира и предишното нарушение. Така ли е винаги, защото при мен липсва подобно уточнение а нямам спомен да съм глобяван друг път с тази кола? Ако имам две коли нказанията „сумират“ ли се независимо от това коя е засечена? Предварително благодаря.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 12.12.2022 at 20:00

   Здравейте.
   Вероятно се касае за налагане на наказание при условията на повторност, но без това да е изрично упоменато във фиша. Обичайно това е основание да отпадне глобата в размер на 800 лв., а да остане само тази за 400 лв. Това става по съдебен ред.
   Дали се касае, обаче, за споменатия пропуск или за нещо друго, може да се прецени само след преглед на самия електронен фиш.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Apostol Penkov
  Отговор 26.04.2023 at 12:41

  Здравейте г-це Петкова,

  Получих електронен фиш за превишена скорост със следните данни:
  разрешена скорост 50 км/ч
  установена скорост 62 км/ч
  превишена скорост 12 км/ч

  Глобата е за 100 лв, като при плащане до 2 седмици е 70 лв. Така, при положение има толеранс от 3 км/ч, превишението не е ли 9 км/ч? Дори и да е 12 км/ч, според тази страница това се равнява на 50 лв… Глоба от 100 лв за такова нищожно надвишение ми намирисва на пълнене на хазна. Липсва и снимков материал.

  Благодаря за времето и поздрави,
  Апостол Пенков

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 02.05.2023 at 14:46

   Здравейте.
   За превишаване на максимално разрешената скорост от 11 до 20 km/h наказанието е глоба в размер на 50 лв.
   Що се отнася до потенциални основания за обжалване, това може да се прецени след преглед на конкретния електронен фиш. Кантората разполага със специалисти с богат опит при обжалването на фишове за превишена скорост. Подробни и конкретни правни консултации предоставяме само с предварително записан час.
   Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Мит
  Отговор 20.06.2023 at 20:28

  А за област Пловдив към кого да се обърна

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 03.07.2023 at 12:19

   Здравейте.
   Предоставяме правна помощ на територията на цялата страна.
   Конкретни правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Андрей Стефанов
  Отговор 23.06.2023 at 15:44

  Здравейте! Ако съм получил покана от пощата за получаване на електронен фиш от КАТ за превишена скорост, но не мога да отида и да го взема, то същият счита ли се за връчен?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 03.07.2023 at 12:16

   Здравейте.
   Да, ще се счита за връчен.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Данчо Петков
  Отговор 02.09.2023 at 18:16

  Здравейте , ако са ме снимали с над 50 км/ч превишаване на скоростта в градски условия , но не съм бил спрян веднага от пътен патрул , КАТ имат ли правео да ме превикат и да ми състваят акт в друг ден и да ми вземат книжката ?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 03.09.2023 at 10:20

   Здравейте.
   Специалистите на дружеството предоставят правни консултации само с предварително записан час.
   В случай че желаете да се възползвате от нашите услуги, можете да заявите час за среща чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment