Административно право

Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Едно от най – често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата е шофирането със скорост над максимално разрешената. Тези нарушения се наказват по два начина – с наказателно постановление или с електронен фиш. И в двата случая, обаче, се налага глоба за превишена скорост. 

В зависимост от това с какъв акт е наложена глобата, защитата се осъществява по различен начин. В днешната статия ще разгледаме правилата за издаване на наказателно постановление и електронен фиш, с които се налага глоба за превишена скорост, както и ще коментираме най – честите случаи в практиката, при които наложените наказания се отменят.  

Глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш

Електронният фиш е най – широко разпространения акт, с който се налага глоба за превишена скорост. Той се издава за нарушения, установени и заснети с автоматизирано техническо средство или система (камера за скорост), за които не се предвижда наказание отнемане на книжка или на контролни точки. Електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за превишена скорост следва да отпадне. 

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш. 

Електронният фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш. 

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението. 

Също често срещано основание за отмяна на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост, е издаването му спрямо водач, който не е извършил нарушението. Това се случва най – често при констатация на превишена скорост със служебен автомобил. В този случай, в 14-дневен срок собственикът на автомобила може да даде данни на лицето, извършило нарушението. В този случай, глоба за превишена скорост се налага на реалния нарушител. Това може да стане само в случаите, в които може да се установи неговата личност. Посочването на дадено лице от страна  на собственика на автомобила не е достатъчно, за да се приеме, че именно той е извършител на нарушението. 

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок. 

Глоба за превишена скорост, наложена с наказателно постановление

Наказателното постановление е вторият по вид акт, с който може да се наложи глоба за превишена скорост. То се издава в присъствието на контролен орган и на нарушител. Както беше отбелязано по – горе, при нарушения, установени с мобилна камера за скорост, следва да се издаде именно наказателно постановление, а не електронен фиш. 

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

При издаване на наказателни постановления, с които се налага глоба за превишена скорост, същите задължително следва да се придружават от протокол и снимка, отразяващи позиционирането на мобилната камера и посоката на контрол. Дали е изготвен протокол и дали е попълнен правилно, се установява след завеждане на делото за отмяна на издаденото наказателно постановление. 

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. 

 

Размери на възможната глоба за превишена скорост

В зависимост от това дали нарушението е извършено в рамките на населеното място или извън него, както и в зависимост от това с колко км/ч е надвишена максимално разрешената скорост.

Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 400 лв.;
5. 
за превишаване над 40 км/ч – с глоба 600 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 300 лв.;
5. 
за превишаване от 41 до 50 км/ч – с глоба 400 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Когато шофирането с превишена скорост е извършено три или повече случаи, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява МПС за срок 6 месеца. 

В заключение

Изключително често се случва, нарушение действително да е извършено, но въпреки това издаденият електронен фиш или наказателно постановление, с което се налага глоба за превишена скорост, биват отменяни от съдилищата, поради наличие на съществени пропуски при осъществяването на процедурата по издаването им. Понякога тези пропуски са видими още при обикновен преглед на издадения административен акт. Друг път, пък, те стават ясни едва след завеждане на делото за оспорването им. 

Макар шофирането с превишена скорост да е едно от най – опасните нарушения на Закона за движението по пътищата, твърде често наказанието е наложено, поради това, че е извършено нарушение в участъци с абсолютно нелогични ограничения на скоростта, които по – скоро създават затруднения за движението, отколкото да целят осигуряване на живота и здравето на участниците в пътния трафик. Поради това, отмяната на такива наказания е напълно оправдано, доколкото в тези случаи поставянето на ограничения на скоростта не изпълнява законната си цел, а дори напротив – противоречи ѝ. 

_________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите при институционален произвол, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

21 thoughts on “Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?”

 1. Е да ама като гледам как карат отделно в Ловеч на прав път еднопосочно движение девойка прегазва човек и още няма на този участък камери …. Явно идеята не ще да е намаляването на това нарушение.

  1. Здравейте, г-н Христов. Благодаря Ви за коментара.
   Действително, практиката ми на адвокат по наказателни и административнонаказателни дела показва, че в участъците, където контролът за спазването на правилата за движение е изключително необходим, камери няма, но такива се поставят на места, където няма никаква нужда от ограничение, различно от общоприетото за този вид път (напр. извънградски път с ограничение 40 – 50 км/ч) или пък поставеното ограничение е по – скоро от естество да доведе до затруднения на движението, отколкото до ограничаване на нарушенията и запазване на живота и здравето на участниците в движението.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 2. Бих искал да знам . Ако контролния орган снима от тревна площ , частен терен на бензиностанция или е застанал в насрещното с предпоставка за птп котато потегля , това има ли значение или е просто формалност.

  1. Здравейте.
   От въпроса Ви не става ясно за какво следва да има значение описаното поведение на контролния орган.
   В случай че самите полицейски служители извършват някакво нарушение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), това е самостоятелно основание да им се търси лична административнонаказателна отговорност. Самостоятелните нарушения на ЗдВП, извършени от страна на контролни органи в качеството им на участници в движението, не влияят на законосъобразността на издадения акт за превишена скорост.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  2. Здравейте.
   Резултатите от кръвни изследвания често се бавят, особено в случаите, в които са взети извън София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Това е така, поради факта, че само в тези градове има болници със специализираните химически и химико-токсикологични лаборатории, притежаващи разрешение за извършване на такива изследвания.
   По отношение на медицинския талон, той Ви се връчва и с него отивате в съответната болница, в която да дадете кръв. Трябва да остане екземпляр и за Вас. Ако не Ви е връчен такъв екземпляр, можете да го поискате от КАТ.
   Що се отнася до последния Ви въпрос, логично е, че няма как два месеца и половина след извършване на проверката да направите друг тест за концентрация на алкохол/употреба на наркотични вещества при шофиране, който да има каквато и да било стойност за случая Ви. Освен това, кръвните изследвания се правят само след насочване от страна на контролен орган, само за конкретната проверка и само в изрично определените в закона лаборатории.
   Във всички случаи, готовите резултати се изпращат направо при разследващия орган, който ще се свърже с Вас за повдигане на обвинение за извършено престъпление, в случай че пробата за алкохол е над 1,2 на хиляда или е установено наличие на наркотични вещества в кръвта.
   Оставам на разположение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 3. Когато бъда заснет, от камера монтирана в автомобил и полицаят там си джиткс по телефона, примерно с 65км, при 50 разрешени, по кой параграф ми отпада ел.фиш, след като камерата не е стационарна. Камерите на триноги, могат ли да се смятат за стационарни?

  1. Здравейте.
   Както е описано и в статията, законът е изключително ясен – електронен фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител.
   В случая, в който камерата е монтирана на полицейския автомобил, очевидно е налице присъствие на контролен орган, т.е. следва водачът, нарушил ограничението на скоростта следва да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а впоследствие и наказателно постановление, а не електронен фиш. Ако такъв бъде издаден, допуснато е съществено неотстранимо процесуално нарушение, което води до необходимост от отмяна на фиша. В този случай наказателно постановление за същото нарушение не може да се издаде.
   Законът дава и определение на видовете автоматизирани технически средства и системи.
   Камерите са стационарни, когато са прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган. От своя страна, за мобилни се смятат всички камери, които са прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   1. Адв. Петкова, ако това наистина е така, то автоматично срива цялата им система, а вие ставате национален герой. Аз чакам 300+ лв електронен фиш от камера, на таблото на цивилна астра, паркирана в аварийната лента срещу посоката на движение на АМ Хемус

    1. Здравейте.
     Практиката показва, че във всички случаи на заснемане с мобилна камера, електронният фиш се отменя от съда.
     В останалите случаи, отново според публично достъпната съдебна практика, отменените по съдебен ред електронни фишове са около 90% от всички разгледани случаи.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 4. Здравейте адв. Петкова,
  факт е, че т.нар. „триноги“ са разположени из цяла България! Издадени са и са връчени стотици хиляди електронни фишове.
  Вероятно МВР счита, че триногите са “ прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган“, А НЕ „временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.“.
  Каква е съдебната практика, защото едва ли МВР, разположило „триноги“ из цяла България, при всяко обжалване на ел. фишовете те се отменят !

  1. Здравейте.
   Приблизително 9 от 10 от обжалваните електронни фишове се отменят от съда, поради допуснати в тях съществени пропуски, вкл. и поради това, че нарушението е заснето с мобилна камера, в който случай се издава наказателно постановление, а не електронен фиш.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора „Петкова“
   гр. София
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 5. Здравейте адв. Петкова! При посещение в едно от РПУ в София за да си подновя международния паспорт /21.06.2021г./, ми беше връчено „Уведомление“ , че в автоматизираната информационна система ……. на МВР имам задължения по ЗДП, които са със статус „неплатени“ и/или невръчени наказателни постановления или електронни фишове. На въпроса ми, къде съм бил извършил нарушението, ми беше отговорено „от камера край Ихтиман на магистрала „Тракия“. Спомних си, че бях пътувал миналата година по този маршрут към Пловдив и обратно в края на м. Юли и в началото на м. Октомври. Не беше ли редно, ако съм извършил това нарушение, да бъда уведомен веднага? Защо трябваше да отида и да подам молба за издаване на паспорт, за да ми си връчи това „Уведомление“ без приложена снимка и данни, кога е извършено нарушението, коя камера го е заснела, а може би и други подробности?

  1. Здравейте.
   Технически е невъзможно да бъдете уведомен веднага за извършеното нарушение. Електронният фиш следва да бъде издаден в едногодишен срок от извършване на нарушението. Законът не предвижда срокове за връчване, като в практиката често се среща да се връчват електронни фишове след година – две – три от извършване на нарушението. В този случай, според конкретния случай се преценява могат ли да се прилагат различните видове давностни срокове по Закона за административните нарушения и наказания и Наказателния кодекс.
   Освен това, уведомлението само по себе си не представлява връчване на какъвто и да било акт, с който е установено административно нарушение или с който е наложено наказание за такова нарушение. Ето защо към него не се прилага снимка. По същество то представлява покана да получите невръчените електронни фишове/наказателни постановления.
   Именно това са актовете, с които се налага наказание за извършено нарушение и които подлежат на обжалване в различни срокове, които започват да текат от датата на получаването им. Сроковете се определят в зависимост от това дали става дума за наказателно постановление или за електронен фиш. Ако камерата е била мобилна, следва да се издаде наказателно постановление, а ако камерата е била стационарна, издава се електронен фиш.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 6. 8.06.2021г. получих в пощенски клон елетронен фиш за нарушение, извъшено на 27.01.2020г.
  Според текста по-горе, би следвало този фиш да отпадне, нали?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте.
   Едногодишният срок е за издаване на електронен фиш, а не за връчване. В административнонаказателния процес съществуват пет различни вида давност. Във всеки случай, за да се даде становище може ли да се приложи някой от петте вида, необходимо е да се прегледа конкретния електронен фиш.
   Можете да си запишете час на тел. +359 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 7. Адвокат Петкова, този текст доколко е актуален: „Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

  В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за превишена скорост следва да отпадне. „

  1. Здравейте.
   Съгласно Закона за движението по пътищата, електронен фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител тогава, когато нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Според същия закон стационарните АТСС са тези, които са прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган. Мобилните АТСС, от своя страна, са прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Тоест, във всички случаи използването на мобилно АТСС става в присъствието на контролен орган, който има задължение да отбие от движение нарушителя и да му състави акт или, ако това е обективно невъзможно, да подаде сигнал за него на следващ пост, който да го направи. Въз основа на съставения акт се издава наказателно постановление, а не електронен фиш.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 8. Здравейте! В извън населено място ограничение 90кмч минах с 140кмч беше поставено така наречаната тринога и полицейската кола беше скрита в храстите имам ли шанс да се отмени глобата,понеже още не съм получил нищо и незнам как се водят тея триноги смисъл стационарни или не, не бях спрян от контролните органи в този случай незнам как ще е глобата ел.фиш или акт

  1. Здравейте.
   Не може да се даде общо становище дали имате шанс без да се анализира конкретната фактическа обстановка и да се прегледат конкретните документи.
   Всеки случай е различен и се допускат различни нарушения. След като получите документи по случая, можете да се обадите на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. за записване на час за консултация за преглед и становище.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 9. Интересно! След като електронен фиш не е законен при заснемане с мобилна камера, а е необходимо според закона нарушителят да бъде спрян, за да му се състави акт, тогава защо масово сме свидетели на автомобили на КАТ с монтирани мобилни камери да снимат по пътищата без да спират нарушителите? Нима разчитат само на това, че хората не са запознати със законите, и няма да обжалват фиша, а просто ще си платят? Друг интересен въпрос е, ако мобилна камера тип TFR1-М бъде монтирана на статив и до нея не стои полицай, може ли същата да се счита за стационарна? И все пак самият текст на фиша не противоречи ли на закона (освен ако последният вече не е променен)? Най-отгоре пише „ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ …“, а малко по-долу „… заснето с мобилна радарна с-ма …“. Интересно би било да се чуе още малко експертно мнение по въпроса, тъй като очевидно доста хора са засегнати. 🙂

  1. Здравейте.
   По отношение на първия Ви въпрос, посочената от Вас масова практика се дължи на неправилно тълкуване и разбиране на закона. В по – старата съдебна практика такова правилно разбиране и тълкуване имаше и електронните фишове, издадени за нарушения, заснети с мобилни камери, се отменяха само на това основание. В последно време все по – често се срещат съдебни решения, които потвърждават тези наказания с аргумента, че няма изискване за заснетото с мобилна камера нарушение да се издава непременно наказателно постановление. Тоест, към момента имаме коренно противоречива съдебна практика.
   По отношение на втория Ви въпрос, законът е категоричен коя камера е мобилна и коя стационарна. Мобилната камера не може да се превърне в стационарна при никакви обстоятелства.
   По отношение на третия Ви въпрос, не намирам връзка между наименованието на акта и начина, по който се установява нарушението.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *