Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Грабеж. Обвинение и защита

Грабеж. Обвинение и защита

Грабеж

Престъплението грабеж, наред с кражбата, е едно от класическите престъпления, засягащи неприкосновеността на собствеността. Сравнението между основните състави на двете деяния показва, че извършването на грабеж се наказва по – тежко. Това законодателно решение намира своята логика в обстоятелството, че при грабеж извършителят засяга още един обект на посегателство, а именно и най – често личността на пострадалия или на друго присъстващо лице.

Случай от практиката на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

Тихомир* страда от зависимост от наркотични вещества. Във времето, той е извършвал множество кражби, за да си осигури възможност да се снабдява с наркотици. Поради тази прична е добре познат на полицията. След като получава присъда за притежание на марихуана, Тихомир решава да се опита да прекрати употребата. И успява. Намира си добре платена работа и дори започва да помага на семейството си.

Добре известен на медицинската наука ефект от самостоятелното преустановяване употребата на наркотични вещества е рязкото увеличаване на консумацията на алкохол или заместването с друго психоактивно вещество или компулсивно поведение.

Така, една вечер, прибирайки се от среща с приятели и в напълно неадекватно състояние, Тихомир се разминал с двама млади мъже, единият от които му казал нещо, което той възприел като псувня. Тихомир не отвърнал, а продължил пътя си, който съвпадал с посоката, в която се движат въпросните двама мъже. Те вървяли на около 200 м пред него и на няколко пъти се обръщали и си говорели нещо. Тихомир възприел, че мъжете продължават да го псуват и затова ги настигнал, извадил лютив спрей и напръскал и двамата, след което отново продължил по пътя си към вкъщи.

Пресичайки на пешеходна пътека го спрели полицаи, които поискали документите му, а минути по – късно пристигнали двамата мъже, които го посочили като лицето, което ги е нападнало, твърдейки че след като ги е напръскал, започнал да ги рита и да иска от тях да му предадат парите си. Тихомир започнал да ги псува, обвинявайки ги, че лъжат.

Въпреки това, Тихомир бил задържан – първо за 24 часа със заповед за задържане от полицията, след това за 48 часа с прокурорско постановление, а накрая и със съдебно определение за задържане под стража в следствен арест. Повдигнато му е обвинение за недовършен опит за грабеж, заради това, че опитал да отнеме чужда движима вещ (пари) с намерение противозаконно да я присвои като употребил за това сила (напръскване с лютив спрей).

* С оглед запазване на адвокатската тайна имената са променени.

Грабеж. Същност и защита

Наказателният кодекс предвижда, че се наказва с лишаване от свобода от три до десет години лице, което отнеме чужда движима вещ с намерение противозаконно да я присвои като употреби за това сила или заплашване.

Както е видно от предвиденото наказание, законодателят счита грабежа за тежко престъпление. Именно, поради тази причина Наказателно – процесуалният кодекс предвижда задължително участие на адвокаткойто да защитава обвиненото лице.

Важно! Вариантите за ангажиране на защитник по обвинения за грабеж са два. При първия вариант обвиняемият може сам да избере добър и опитен адвокат по наказателно право, когото да упълномощи да го защитава. При втория вариант, ако обвиняемият няма средства да ангажира защитник, съдът ще му назначи служебен.

Кога е налице използване на сила не е трудно да се прецени. Този елемент от състава на престъплението е налице в случаите, в които извършителят мотивира пострадалия да предаде желаните вещи (пари или ценности), употребявайки срещу него някаква форма на физическо насилие (напр. нанасяне на побой).

Наказателният кодекс дава отговор на въпроса кога е налице заплашване – когато животът, здравето, честта или имуществото на заплашения или на друго присъстващо на местопроизшествието лице са изложени на тежка опасност, например, насочване на оръжие към главата или тялото на пострадалия с условие, че ако не предаде исканите вещи, ще бъде застрелян.

Възможно е деецът да е използвал физическа сила или гласно, или негласно да е заплашил пострадалия, но да не е успял да отнеме вещта (пари или ценности). Това не означава, че не е налице престъпление. Означава единствено, че ще бъде повдигнато обвинение за опит за грабеж, както се случи в казуса на Тихомир, описан по – горе.

Според законодателството, опитът се наказва с наказанието за довършеното престъпление, като съдът следва да отчете степента на осъществяване на намерението за извършване на престъпление, както и причините то да не бъде реализирано.

ВАЖНО! При опит за грабеж, деецът няма да бъде наказан, ако по собствени подбуди се е отказал да довърши престъплението. Макар българското наказателно законодателство да предвижда презумпция за невиновност, а доказателствената тежест за установяване наличието или липсата на престъпление да лежи у прокуратурата, в практиката обстоятелството, че деецът сам се е отказал от довършване на престъплението подлежи на доказване от страна на неговия защитник.

Особени случаи на грабеж

Законът предвижда някои особени хипотези на това престъпление, които не се осъществяват по типичния за него начин, но законодателят е преценил, че те следва да се приравняват с него.

Първата такава хипотеза е т. нар. грабежоподобна кражба. При извършване на това престъпление деецът отнема чужда движима вещ с намерение противозаконно да я присвои. До тук е налице обикновена кражба. За да запази отнетата вещ, обаче, той използва сила или заплашване.

Например, извършителят влиза в чуждо жилище и отнема кутия с бижута. При опита си да напусне жилището, собственикът се прибира и го заварва на местопроизшествието. За да може да избяга, деецът заплашва собственика с нож.

Втората особена хипотеза или както се нарича в правната теория вторият „нетипичен“ състав урежда като грабеж и противозаконното отнемане на движима вещ, извършено чрез привеждане на нейния собственик в безсъзнание или в беззащитно състояние. Например, чрез упояването му или завързването му.

Наказанията за тези нетипични хипотези са същите, които се прилагат по отношение на основния състав на престъплението, а именно лишаване от свобода от три до десет години.

Особени правила при наказването на грабеж

Както беше отбелязано по – горе, грабежът е тежко престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от три до десет години по основния състав. Това означава, че дори и при чисто съдебно минало извършителят не може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Така предвидената правна уредба не позволява наказанието лишаване от свобода да се замени с пробация при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства (напр. зависимост от психоактивни вещества или хазарт; тежко финансово положение с или без болен близък, нуждаещ се от лечение и др.). При наличие на такива обстоятелства съдът може единствено да наложи наказание лишаване от свобода, което е по – ниско от минимално предвиденото, а то е лишаване от свобода в размер на три години.

В случай че съдът наложи наказание в неговия минимален размер или поради множество, или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства наложи наказанието под най – ниския предел, при чисто съдебно минало той може да постанови условна присъда.

Накрая, дори и да бъде постановено за ефективно изтърпяване, срокът на наказанието може да се намали при определени предпоставки и да се поиска условно предсрочно освобождаване от затвора.

По – тежко наказуеми състави на престъплението грабеж

Всъщност, следва да се отбележи, че грабежът е едно от малкото престъпления, за които не се предвижда по – леко наказуем състав, а единствено са уредени състави с по – тежки наказания.

Тези състави могат да бъдат разделени на две групи: хипотези, при които се налага наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години и хипотези, при които се налагат изключително тежките наказания лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Първата група, за която е предвидено лишаване от свобода от пет до петнадесет години обхваща случаите, в които са отнети вещи в големи размери. Такива са налице, когато стойността на отнетата вещ или вещи (пари или ценности) надвиша 70 пъти минималната работна заплата за страната към момента на извършване на деянието.

От пет до петнадесет години е наказанието и когато грабежът:
1. е извършен от две или повече лица, които имат предварителна уговорка помежду си да вършат кражби или грабежи;
2. е придружен с тежка или със средна телесна повреда;
3. представлява опасен рецидив;
4. е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Важно! Опасен рецидив е налице в два случая: първо, когато деецът извърши грабежа, след като вече е бил осъждан да изтърпи ефективно наказание лишаване от свобода не по – малко от една година за извършено от него друго тежко умишлено престъпление или второ, когато деецът извърши грабежа след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне едното от наложените наказания е следвало да бъде изтърпяно ефективно.

Важно! В тези случаи съдът може да конфискува в полза на държавата до една втора от имуществото на извършителя.

Втората група по – тежко наказуеми състави, за които се предвижда наказание лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна обхваща три хипотези:
1. когато грабежът е придружен със средна или с тежка телесна повреда, от която е настъпила смърт. В този случай настъпването на смъртта не е търсен от извършителя резултат;
2. когато грабежът е придружен с убийство;
3. когато отнетото е в особено големи размери и деецът е бил въоръжен, напр. въоръжен банков обир.

Важно! Отнетото имущество е в особено големи размери, когато стойността му надвишава 140 пъти размера на минималната работна заплата за страната към момента на извършване на грабежа.

Важно! В последните три хипотези съдът може да постанови конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния.

В заключение

При повдигане на обвинение за грабеж и предаването на обвиняемия пред съд, възможностите за поставяване на оправдателна присъда са налице в няколко случая.

Първо, когато е липсвало знание, че се отнема чужда движима вещ, т.е. например, когато извършителят е смятал вещта за своя.

Второ, когато е липсвало намерение у дееца противозаконно да я присвои.

Трето, няма да е налице грабеж, а кражба, когато не са използвани сила или заплашване.

В останалите случаи, когато се докаже наличието на всички елементи на престъплението, възможно е да се потърси налагане на по – леко по размер на наказание, както и отлагането на неговото изпълнение, когато обстоятелствата по конкретния случай го позволяват, като за целта е необходимо тези обстоятелства да бъдат правилно и своевременно идентифицирани.

__________________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на обвиняеми и подсъдими за извършени престъпления можете да откриете в секцията „Наказателно право“. Повече информация за работата на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ можете да намерите на страницата „Сфери на дейност“, а интересни случаи от нашата практика и спечелените от кантората дела ще откриете в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни адвокати по наказателно право, осъществяващи правна помощ и съдействие при повдигнато обвинение за грабеж и опит за грабеж.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. Случаите на задържане от полиция за срок до 24 часа, прокурорско задържане до 72 часа, задържане под стража или домашен арест се разглеждат приоритетно с възможност за незабавна реакция без предварително записване на час.

No Comments

Leave a Comment