Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Гражданско участие в законодателната дейност. Възможно ли е?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Гражданско участие в законодателната дейност. Възможно ли е?

Гражданско участие в законодателната дейност. Възможно ли е?

Ние, българите, имаме навика често да критикуваме държавата, управлението и законите. Но пък за сметка на това рядко се замисляме как можем да подобрим положението, от което не сме доволни. В настоящата статия ще разгледаме един сравнително нов начин за гражданско участие в законодателната дейност.

Какво представлява законодателната инициатива и кой орган разполага с нея?

Законодателната инициатива е право, уредено с Конституцията на Република България (КРБ). То се състои във възможността определени органи да предлагат проекти на закони, които да бъдат разгледани, обсъдени и приети от законодателния орган. Според КРБ право на законодателна инициатива имат Министерският съвет и всеки народен представител.

Освен да предлага проекти на закони, като част от законодателната дейност, Министерският съвет може сам да приема постановления и наредби. Те са нормативни актове от по – ниска степен спрямо законите, но също са задължителни за изпълнение от гражданите. Всеки министър, от своя страна, може да издава наредби.

Гражданско участие в законодателната дейност. Възможности

Законът за нормативните актове (ЗНА) е основният закон, който има отношение към законодателната дейност. През 2016 г. в него бяха направени изменения, които дадоха възможност за активно гражданско участие в процеса на съставяне на закони, постановления и наредби. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА

В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

А съгласно ал. 3

Преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации. Когато съставителят е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

N.B. Органи на изпълнителната власт са министрите и Министерския съвет. Те са задължени да публикуват своите проекти на интернет страницата на Портала за обществени консултации, която можете да намерите на следния адрес: http://www.strategy.bg/Default.aspx?lang=bg-BG. Непубликуването на проекта на тази страница е основание за неговата отмяна от страна на съда. Тази отмяна може да стане само по жалба на заинтересувано лице, на което не е предоставена възможност да се възползва от правото си на гражданско участие в законодателната дейност.

И така, как в няколко стъпки да упражните своето право на гражданско участие в законодателната дейност по проект на закон, който Ви засяга?

На първо място е необходимо да си направите регистрация и да активирате акаунта си.

Второ, намирате проекта на закон, постановление, наредба, който Ви интересува. Това може да стане през формата за търсене или чрез натискане на бутона „Обществени консултации“.

Трето, можете да изберете тема на законодателната дейност в сферата, която представлява интерес за Вас.

Четвърто, когато откриете нормативният акт, който искате да коментирате и кликнете на него, можете да дадете своето становище в полето „коментар“.

N.B. След изтичане на срока за обществени консултации, в рамките на които се предоставя възможността за гражданско участие в законодателната дейност, органът – вносител на проекта е задължен за състави таблица за отразяване на становищата. Тя се прилага към пакета от документи, които съпровождат проекта на нормативния акт. В тази таблица се отразяват всички получени становища. Отхвърлянето на направените предложения задължително се мотивира. Липсата на отбелязване на становищата, дадени в рамките на обществените консултации, както и немотивирането на отхвърлянето им е основание за отмяна на подзаконовите нормативни актове от съда.

И така, следващият път, когато чуете някой да критикува законодателството, можете да му предложите да прояви активна гражданска позиция и да се възползва от своето право на гражданско участие в законодателната дейност.

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на гражданите, предвидени в рамките на дейността на държавните органи, можете да намерите в секцията „Административно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти в сферата на нормотворчеството и оказва специализирана правна помощ на граждани, които желаят да се възползват от правото си на гражданско участие в законодателната дейност чрез изготвяне на правно оформени становища по проекти на закони.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

No Comments

Leave a Comment