Административно право

Давност на наказателно постановление от КАТ

Както при всяко друго задължение, съществува и давност на наказателно постановление от КАТ.

С наказателните постановления, които се издават от началниците на секторите и отделите „Пътна полиция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, се налагат наказания за извършени административни нарушения, например превишена скорост, липса на валидно сключена гражданска отговорност, липса на годишен технически преглед, шофиране след употреба на алкохол до 1,2 промила включително и други. 

Какво означава понятието "давност на наказателно постановление от КАТ"

Понятието „давност на наказателно постановление от КАТ“ означава, че ако в рамките на определен от закона период от време, началникът на сектор/отдел „Пътна полиция“ не установи по съответния ред извършването на административно нарушение или не наложи наказание за неговото извършване, то той губи възможността да направи това на по – късен етап.

Тези периоди са определени в Закона за административните нарушения и наказания.  

Кои са те и какви са последиците от тяхното настъпване?

Давност за образуване на административнонаказателно производство

Административнонаказателното производство се образува с акта за установяване на административното нарушение. Наименованието на този акт подсказва и неговото предназначение – да се установи самото административно нарушение, да се съберат доказателства за фактите и обстоятелства, при условията на които е извършено, както и да се установи неговият извършител (автор). 

Във всички случаи не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява), ако нарушителят е починал или е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието. Във втория случай означава, че нарушителят е невменяем, т.е. не може да разбира свойството и значението на наложеното му наказание, респективно последното не може да изпълни своите функции – да предупреди дееца, че ако не спазва законите ще бъде наказан, както и да го превъзпита към спазване на правилата. 

Административнонаказателно производство не се образува и ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. 

Например, ако на 12.12.2020 г. бъдете заснет от камера, че шофирате с превишена скорост, електронният фиш срещу Вас трябва да бъде издаден най – късно до 12.12.2021 г. Ако такъв фиш бъде издаден след този срок, то той ще подлежи на отмяна по съдебен ред.  

Образуваното административнонаказателно производство ще следва да се прекрати, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. 

Давност на наказателно постановление от КАТ

В случаите, в които гореизброените срокове са спазени, събрани са достатъчно доказателства за самото нарушение, описани са фактите и обстоятелствата, при които е извършено, извършителят е открит и е установено, че е извършил нарушението виновно, началникът на КАТ издава наказателно постановление, с което налага съответното наказание. 

За нарушения на Закона за движението по пътищата, налаганите наказания са две: 1) глоба и 2) лишаване от право на управление на моторно превозно средство за определен срок. 

В някои случаи могат да бъдат наложени принудителни административни мерки с цел да се преустанови извършването на нарушението. Относимите към днешната тема са следните мерки: 1) временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца и 2) временно спиране от движение на пътно превозно средство; 3) временно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство; 4) задържане за отговорно пазене до установяване на собствеността; 5) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик; 6) временно недопускане продължаването на движението на пътно превозно средство. Те подлежат на самостоятелно съдебно обжалване. 

Законът отчита като давност на наказателно постановление от КАТ следните срокове: 1) две години, когато наложеното наказание е глоба и 2) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство. 

Изтичането на тези срокове означава, че наложеното с наказателното постановление наказание, не може да бъде изпълнено. Поне не и принудително. Това важи най – вече за наложеното наказание глоба, тъй като ако с изтичането на две години от издаването на наказателното постановление не сте си платили глобата или не са предприети действия по принудителното ѝ събиране, никой не може да Ви задължи да го платите, ако не искате.

[!] Важно [!] В случай, че не сте се възползвали от възможността си да оспорите пред съд издаденото срещу Вас наказателно постановление и то е влязло в сила, неплащането на наложената глоба не може да доведе до временно отнемане на свидетелството Ви за управление на моторно превозно средство или отказ същото да бъде върнато.  

По отношение на съществуващата според закона давност на наказателно постановление от КАТ има и три особености.

Първата касае броенето на давността. Тя започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След извършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. 

Втората е свързана с наличието на абсолютната давност на наказателно постановление от КАТ. Независимо от спирането и прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли три години, ако наложеното наказание е глоба и девет месеца, ако наложеното наказание е лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство. 

Третата е свързана с изключенията от горното правило. Абсолютната давност не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането ѝ в двугодишния срок е образувано изпълнително производство. 

В заключение

Давностните срокове за събирането на задължения имат за цел да мотивират кредиторите да защитават правата си, както и да защитят длъжниците от възможността прекалено дълго време да се намират в опасност от принудително изпълнение. 

Тази тяхна обща характеристика се прилага и по отношение на предвидената давност на наказателно постановление от КАТ. Тук е важно да се отбележи, че ако изтеклата по давност глоба бъде платена, тя не подлежи на връщане. Ето защо, макар и давността да не съставлява универсално решение за погасяване на административнонаказателната отговорност, при възникване на съмнения за нейното изтичане, е препоръчително да се потърси квалифицирана правна помощ. 

_____________________________________________________________

Още интересни теми във връзка със средствата за защита срещу актове на КАТ, можете да намерите в секцията „Административно право„. 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по въпроси, свързани с оспорване законосъобразността на актове и наказателни постановление от КАТ. 

55 thoughts on “Давност на наказателно постановление от КАТ”

 1. На 27.12.2020 Тол ме засече без винетка.
  Не можах да платя глобата, терминалът им бе блокирал.
  Не можаха да ми разпечатат на хартия акта.
  Каза ми да чакам известие за глобата с писмо по пощата.
  Не оспорвам нарушението, глобата от 100 лева е точна.В 14 дневен срок от получаването на акта ще платя 70 лв.
  Колко дълго може да чакам да дойде акта по пощата. Има ли давност и каква е!
  Поздрави, Димитър

  1. Здравейте.
   Срокът за получаване на административния акт, с който се налага наказанието, зависи от това кога ще Ви бъде изпратен, по какъв начин, както и какъв е стандартът според общите условия на съответния лицензиран пощенски оператор, чрез който е изпратен. Няма законовоустановен срок за връчване и той може да варира във всеки конкретен случай.
   По отношение на втория Ви въпрос, по отношение на всяко едно наказание е предвидена давност за погасяване на възможността за образуване на административнонаказателно производство, както и за невъзможност за принудително изпълнение на наказанието. В случая за шофиране без винетен стикет се прилагат общите правила, подробно описани в статията по – горе.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 2. Днес ходих в кат и ми казаха че давността на акт е три готиди и започва да тече срока след като подпишеш постановлението. Става въпрос за акт за гражданска отговорност който е от 2017г март месец, а постановлението съм го разписал на 2019 март месец и неми върнаха книжката защото имало още една година и се пита кой казва истината. Коментара на жената на на гишето беше момче слушай мен аз връщам книжките какво пише в Интернет не било вярно

  1. Здравейте.
   Изпълнителната давност на наказателно постановление е 2 години за наказание „глоба“ и шест месеца за наказание „отнемане на свидетелство за управление на МПС“. Тази давност започва да тече от влизане в сила на наказателното постановление.
   Три години е погасителната давност за административнонаказателното преследване, която започва да тече от датата на извършване на административното нарушение. Абсолютната погасителна давност е 4 години и половина, ако обикновената тригодишна е била спирана или прекъсвана.
   Доколкото от изложените от Вас данни не става ясно какво е наказанието, кога е наложено, изпълнено ли е, поради какви обстоятелства не Ви е върната книжката и т.н., не може да се каже с категоричност дали някой от предвидените в закона давностни срокове може да се приложи спрямо Вашия случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 3. На 05.02.21 ми бе съставен АУАН за шофиране на мпс без регистрация.От тогава до ден днешен не съм получавал никакви известия, уведомления за излязло НП. Разбирам , че 6 месеца са още далеко , но какви са точно законовите правила.Някъде чета “Срокът за връчване на издадено вече наказателно постановление е шест месеца от съставянето на акта„ и същевременно “В закона няма посочен срок за връчване на наказателно постановление“.Тези цитати в една и съща статия.В края на краищата има ли законно установен срок за връчване на НП и отпада ли то, ако не се връчи в този срок?

  1. Здравейте.
   Срокът за издаване на наказателно постановление е 6-месечен от констатирането на нарушението. Законът не предвижда срок за връчване на вече издадено наказателно постановление, но предвижда определени давностни срокове за изпълнение на наложеното с него наказание.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 4. Има ли давност за невръчено наказателно постановление , а не за неиздадено наказателно постановление?

  1. Здравейте.
   В случай че наказателното постановление е издадено в законоустановения срок, но не е връчено, налице са два вида давностни срокове:
   1. тригодишна давност, която може да бъде спирана и прекъсвана с предприемане на действия по откриване на нарушителя и/или по принудително изпълнение на наложеното наказание;
   2. „абсолютна давност“ за изпълнение на наложеното с него наказание, която е четири години и половина.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 5. Здравейте ! Днес получихме известие от съдия изпълнител за неплатени 150 лв от 2017 г.За въпросното наказание обаче имаме само акт за установяване на нарушението не и НП.От 2017 г никой не ни потърси да ни бъде връчено и не е качено в сайта на МвР за неплатени глоби.Не е ли минала давността по този акт от 29.12.2017 г и има ли право да се дава на съдия изпълнител ,след като не ни е връчено .И с лихвите вече е 260 лв

  1. Здравейте.
   Съществува възможност наказателното постановление да се води редовно връчено, въпреки че физически не сте го получили. Това е възможно, в случай че адресът Ви за кореспонденция не съвпада с постоянния Ви адрес. Така е възможно да са Ви изпращани призовки на постоянния адрес, които да не сте видели. Връчването, обаче, е редовно.
   Ако случаят не е такъв, за да се даде становище дали изпълнението на наложеното наказание е изтекло по давност, необходимо е да се направи справка на място при ЧСИ.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 6. Здравейте! Ако бъда спрян за проверка и се установи, че преди повече от една година съм сниман с камера и съм превишил скороста и въпреки това ми връчат акта, как би трябвало да процедирам, след като е минала давността? Благодаря!

  1. Здравейте.
   Ако установяването на нарушението с техническо средство е станало преди повече от една година, давността за налагане на административно наказание няма как да е изтекла.
   Давностните срокове са, както следва:
   Давност за ангажиране на административнонаказателна отговорност:
   1. за издаване на електронен фиш – една година от извършване на нарушението (издаване и връчване са две коренно различни неща);
   2. за издаване на наказателно постановление – шест месеца от съставянето на акта.

   Давност за изпълнение на наложено наказание:
   1. две години, когато наложеното наказание е глоба;
   2. шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност или безвъзмезден труд в полза на обществото;
   3. три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
   Условието тук е актът, с който се налага наказанието да е влязъл в сила, т.е. да е връчен и необжалван или да е връчен и потвърден от съд.

   Давност за ангажиране на административнонаказателна отговорност, в случай че акт, с който се налага административно наказание не е връчен:
   1. три години от извършване на нарушението, която подлежи на спиране и прекъсване с всяко действие по издирване на нарушителя за връчване на акта, с който се налага наказание;
   2. четири години и половина – абсолютна давност, която се прилага независимо от спирането и прекъсването на горната давност.

   Коя от всички посочени в закона хипотези е налице се решава за всеки конкретен случай след преглед на съответните актове.

   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 7. Здравейте искам да попитам един въпрос вчера ми съставиха Акт за изтекла ГО. А днес говорих с един приятел и той ми каза че след 3 години изтича давност на този Акт и няма да трябва да се плащам искам да попитам дали е вярно и ако е вярно от кога започват да тече този срок от съставянето на акта или от полученото постановление

  1. Здравейте.
   Актовете сами по себе си не водят до налагане на наказание. Наказанието се налага с наказателно постановление. Давността за изпълнение на предвиденото в него наказание е две години, считано от влизането му в сила.
   В случай че няма влязло в сила наказателно постановление, срокът за възбуждане на административнонаказателно преследване е 3 години от извършване на нарушението, като той подлежи на спиране и прекъсване с предприемането на всяко действие по откриването Ви като нарушител и връчването на наказателното постановление. Абсолютната давност, която се прилага независимо от спирането и прекъсването на обикновената давност, е 4 години и половина, с изтичането на които административнонаказателното производство се прекратява безусловно.
   В случай че е налице принудително изпълнение на наложеното наказание след този срок, неговото установяване става по съдебен ред.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 8. Здравейте! Имам следния казус за разрешаване. Живея във Варна, но по лична карта съм от Силостра, където се прибирам изключително рядко. Получих си наказателното постановление за глоба и отнемане на шофьорска книжка за 1 година август 2020 г. Отказаха да ми вземат книжката яеднага тъй като съм можел да обжалвам. След извеатно време отидох да си върна книжката, която вече и изтече срока във КАТ Варна, където ми казаха, че трябва да я върна в Силистра. Както вече споменах, там ходя рядко. Даже бях забравил, че кбижката е все още в мен. Наближава време да пускам документи за преиздаване на книжката, но ми казаха, че щом не съм си бил върнал документа все още, наказателното постановление не е влязло в сила и ще трябва да чакам още година за да си взема документа. Имам ли наистина за какво да се притеснявам?

  1. Здравейте.
   Задължение на държавата е да реализира правомощието си по изпълнение на влязло в сила наказание. Законът предвижда, че ако наказанието не е изпълнено в 6-месечен срок от влизане в сила на акта, с който се налага, възможността за изпълнението му по – късно се погасява.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 9. Здравейте,
  Вчера, синът ми е спрян от органите на КАТ и при проверката са му връчени 2 акта от 14.04.2019 г. за едно и също нарушение. На тази дата, колата му е засечена от камери / разликата във времето е 15 мин./
  1. Законосъобразно ли е да бъде санкциониран за едно и също нарушение с 2 акта?
  2. Кога е трябвало да му бъде връчено наказателното постановление? Изтекла ли е давността и трябва ли да бъдат платени актовете?

  1. Здравейте.
   По отношение на първия въпрос, съгласно принципа non bis in idem не може да се налагат две наказания за едно и също нарушение. Поначало, второто наказание следва да бъде отменено. Възможно е да са налице основания за отмяна и на първото наказание, като дали това е така, може да се каже само след преглед на издадените актове. По същия начин, няма как да се даде отговор на втория Ви въпрос без да бъде прегледана конкретната документация по случая.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   1. Благодаря Ви за отговора! Аз ходих в РУ на МВР по местонахождение на камерите, които са снимали колата. Оттам ме препратиха в КАТ, откъдето пък ми дадоха само два фиша. Няма акт или наказателно постановление, и ми казаха да търся правата си в съда, като внеса иск в 14 дневен срок. Ще си позволя да Ви потърся, ако сте съгласна да поемете случая.

    1. Здравейте отново.
     След като има издадени електронни фишове, няма как да има актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Правилно са Ви казали, че можете да потърсите правата си в съда в 14-дневен срок от получаването на електронните фишове.
     В случай че желаете да се възползвате от помощта на кантората, можете да си запишете час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     1. Благодаря за компетентното мнение и за любезното отношение!

 10. Мола да ме извините за неточността в горенаписаното до Вас.
  Пропуснах да упомена, че камерите са установили липсата на платена ГО.

 11. Здравейте.
  Преди 3 месеца брат ми бе стран от служители на КАТ и му бяха отправени 2 глоби. Едната беше 100лв, другата му е 2300лв заради шофиране с над 1. 2 промила. Книжката му е взета за 1г и колата му е дерегистеирана.
  Въпросът ми е тази глоба от 2300лв има ли давност, защото познати ни споменават за такава от 3г. Има ли истина в това?
  Срещу него беше повдигнато обвинение. Застрашаваха го от 1 до 3г затвор. Но имаше споразумение с прокурор, което включваше взета книжка за 1г, 3 години условно и глоба в размер от 200 до 2000лв,но се споразумява нз как за 100лв.
  Въпросът е, че той има от същия ден и втора глоба, която всъщност остава на дневен ред от 2300лв

  1. Здравейте.
   За всяка една глоба има предвиден давностен срок. Кой вид давностен срок следва да се приложи зависи от акта на държавния орган, с който е наложено наказанието. Доколкото съществуват множество различни видове давностни срокове, за да се отговори еднозначно на въпроса Ви е необходимо да бъдат подробно прегледани всички документи, с които са наложени описаните от Вас наказания.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 12. Здравейте днес ми връчиха акт ,нарушението ми е 30км над допустимата скорост ,акта е от 14.03.18г ,минали са три години.
  Какви са ми правата
  Благодаря предварително

  1. Здравейте.
   Имате право да обжалвате наложеното наказание пред съд. В случай че Ви е издадено наказателно постановление, срокът за това е 7-дневен от получаването му, а когато наказанието е наложено с електронен фиш – срокът е 14-дневен от получаването му.
   Какви конкретни основания за обжалване би могло да има, може да се прецени само след преглед на конкретния акт.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 13. Здравейтe. Мой приятел има солена глоба на стойност 3000 лева. Адвокат му е казал че давноста на тази глоба била 10 години. Възможно ли е да има глоби с давност от 10 години?

  1. Здравейте.
   Не ми е известно да съществува погасителна давност за глоба, която да е 10 години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 14. Здравейте, адвокат Петкова,

  В случай, че е удобно, бих искала да се консултирам с Вас по следния казус, свързан с темата.

  На 08.07.2019 год. ми бе съставен съставен акт за реализиране на ПТП в паркирани два автомобила подари несъобразена скорост с интензивността на движението.

  Наказателното постановление ми бе връчено днес – 29.11.2021 год. Постановено е налагане на глоба в размер на 210лв. (10 лв. от които са за непредоставяне на контролен талон от свидетелството за управление, който в дена на ПТП не ми беше взет от служителите на реда).
  В тази ситуация мога ли да предява претенция за отпадане на глобата по давност?

  В случай, че имам правото да предява иск, ще съм благодарна да се срещнем.

  Предварително благодаря за съдействието.

  Поздрави,
  Михаела

  1. Здравейте.
   Най – кратката давност за ангажиране на административнонаказателна отговорност е 3 години. Тоест, няма основание да се претендира погасяването ѝ по давност.
   Възможно е, обаче, да съществуват други основания за отмяна на наказателното постановление, които не могат да се посочат без същото да бъде прегледано. Следва да имате предвид, че срокът за обжалване на наказателно постановление е 7-дневен, считано от деня на връчване.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 15. Здравейте имам издаден от КАТ фиш на стойност 100 лв на 16 февруари 2017, нямам вече никакъв спомен за какво е бил. Излиза ми за плащане в портала на КАТ оттогава досега са изминали до 16 февруари 2021 тази година вече 4 пълни години, а до днес още 9 месеца и две седмици, т.е. скоро ще станат даже 5 години. Докога ще ми стои като дължимо при положение, че 3 годишната давност отдавна би трябвало да е вече изтекла? Могат ли да ме принудят да го плащам въпреки това, ако ми се наложи за нещо друго да ходя до КАТ? Още по специално могат ли да ме принудят тогава, когато ми се наложи да отида за смяна на шофьорската книжка, когато изтече?

  1. Здравейте.
   Давността не се прилага служебно.
   При претенции за погасено по давност задължение се представя нарочна молба за отписването му до съответния орган, на който плащането се дължи.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 16. Здравейте,
  Имам съставен Акт за установяване на административно нарушение. Нарушението е по чл.21,ал.1 от ЗДвП.Актът ми връчен на 24.09.21. Вече втори месец чакам да ми се връчи НП. Има ли давност неговото връчване.
  И може ли да ми го връчат на месторабота.
  Благодаря Ви.

  1. Здравейте.
   Наказателните постановления се издават в шестмесечен срок от констатиране на нарушението. Законът не предвижда давностен срок за връчване. Предвидена е, обаче, абсолютна давност за изпълнение на наложеното наказание „глоба“, която е в размер на четири години и половина от констатиране на нарушението.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 17. На 8. 01. 2022 г. видях на стъклото на автомобила си уведомление от център за градска мобилното в София, че имам съставен фиш с глоба 50 лв. за неправилно паркиране върху тротоар..Чакам фиша си по пощата на адреса си. Какво се случва ако съм пропуснал 7 дневния срок за погасяване на задължението и откога започва да тече той.
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте.
   Срокът за погасяване на задължението започва да тече от влизането на фиша в сила. При неплащане в срока за доброволно изпълнение, образува се изпълнително производство.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 18. Цяла година съм шофирала без винетка от 05.21г. до 01.22г. неумишлено, разбира се. Нанесени са десет нарушения за целия период, непосилна сума за мен. Не съм получила, обаче, все още известие за нарушенията.
  Въпросът ми е – Мога ли да не платя тази сума и ако – да, след какъв период.

  1. Здравейте.
   Абсолютната давност за подобни нарушения е 4 години и половина.
   Следва да имате предвид, обаче, че в последните години много рядко се случва да се допуска изтичане по давност на глоби. В общия случай, ако не бъдат доброволно изплатени, изпращат се на Националната агенция за приходите или на частен съдебен изпълнител (в по – новата практика се изпращат при ЧСИ) и се започва незабавно принудително изпълнение чрез налагане на запори на банкови сметки и трудови възнаграждения, възбрани на недвижимо имущество, описи на движимо имущество, публични продани и т.н.
   Препоръчително е, когато бъдат издадени електронните фишове за нарушенията, да бъдат прегледани за пороци, за да се прецени дали не могат да бъдат отменени от съда.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 19. Здравейте имам глоба от КАТ от 2013г. и 2 фиша от 2014, за които наскоро разбрах, че съществуват, понеже подавах документи за данъчно облекчение в НАП. Написах възражение за отпадане по давност, но все още си седят, какви са ми вариантите?

  1. Здравейте.
   Не е възможно да Ви се предостави отговор какви са Ви вариантите без да се прегледат документите, тъй като възможностите за защита се преценяват за всеки конкретен случай според конкретната ситуация и евентуалните нарушения, допуснати от страна на полицията отново в конкретния случай.
   Прегледът на документация и даването на становище по нея се осъществява в рамките на консултация само след предварително записан час на място в кантората или по телефон след предварителното ѝ изпращане по имейл и заплащане на съответна такса.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 20. Преди 2 години и 1 месец отказах поливи тест и ми взеха книжката за 2 год и 2000.00лв глоба преди 2 месеца картата която ми превеждат заплатата ми показа 1920 лв но минос аз акта платил ли сам го или не. Надявам се да намерите време да ми отговорите и колко е давността на наказателното постановление

  1. Здравейте.
   Само Вие можете да знаете дали сте си платил глобата или не.
   Давността за изпълнение на наказанието глоба, наложена с наказателно постановление, е 2 години, считано от влизането му в сила. Давността за изпълнение на наказанието „лишаване от право“ е шест месеца, считано също от влизането в сила на наказателното постановление.
   От кой момент е настъпило влизането в сила се преценява след преглед на наличната документация по случая, което става само с предварително записан час.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 21. Здравейте,

  Бих искал да попитам нещо свързано с актовете..

  Получих такъв преди точно 1 месец, като в КАТ ми казаха, че до 1 месец трябва да е готово НП и да отида да си го взема и платя. Да ама него го няма.. Видях от вас, че срока за издаването му е 6 месеца, но се чудя нещо друго.. Дали трябва да подновявам акта си или нещо такова всеки месец докато си чакам НП? Понежее сега карам с акта, вместо с талон и ако ме спрат полицаите да не ми създадат проблеми..

  Благодаря предварително!

  1. Здравейте.
   Ежемесечното заверяване на акта е задължително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 22. Здравейте! Баща ми почина преди 3 години. Не съм се интересувал от наследсво, не подържахме връзка от много години. Скоро ми се обадиха роднини и казаха, че съм наследил негови актове и глоби в КАТ. Възможно ли е да съм наследник на задължения към КАТ след смъртта на наследодател?

  1. Здравейте.
   Да, наследниците наследяват, освен активите, но и пасивите на наследодателя. Тоест, можете да наследите задължения от починалия Ви баща.
   В тези случаи, ако той не разполага с имущество, можете да се откажете от наследството или, ако пък има, да го приемете под опис, за да не се насочва принудително изпълнение към Ваши имущество и вземания.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 23. Здравейте, през 2019 след вземане на проба за наркотици и споразумение със съда книжката ми беше отнета за срок от 3 години ( от 17 април 2019. до 17 април 2022). През 2019 на 1 август след задържане за шофиране на автомобил без правоспособност отказах теста за наркотоци и от 10.2019 имам влязло в сила решение по чл. 174 ал 3. В кат ми обясниха, че двете наказания се изпълняват поотделно. Въпросът ми е може ли второто наказание по чл 174 да отпадне по давност или да се приспадне по някакъв начин?
  Благодаря!

  1. Здравейте.
   Правилно са Ви казали в КАТ, че двете наказания се изпълняват поотделно. На този етап не намирам основания, според изложените от Вас данни, второто Ви наказание да отпадне по давност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 24. Добър ден, адв. Силвия Петкова,

  Бих желал да се свържа с вас за малко по- частен въпрос, свързан с глоба и отнемане на шофьорска книжка при заснемане с камера. Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте.
   Адвокатите от кантората работят с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. /без официални празници/. В случай че желаете да ползвате услугите на кантората, можете да си запишете час за консултация на посочените координати.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 25. Здравейте Гн-петкова Въпроса ми е на 15.9.2020г Бях Хванат да Правя Дрифт Излезе ми наказателно постановление 17.10.2020г Бях лишен за 12 месеца без право да оправлявам и 3000лв Въпроса ми е Има ли давност този акт и Колко време трябва са мине зада отпадне акта Благодария предварително !?

  1. Здравейте.
   Както е отбелязано в статията, под която коментирате:
   „Законът отчита като давност на наказателно постановление от КАТ следните срокове: 1) две години, когато наложеното наказание е глоба и 2) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство.
   Изтичането на тези срокове означава, че наложеното с наказателното постановление наказание, не може да бъде изпълнено“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 26. Здравейте. Днес ми беше връчено Наказателно постановление издадено на 26.01.2022г. с което ме глобяват с 200 лв. и лишават от управление на МПС за 6 мес. Нарушението е за неплатена ГО и е констатирано на 30.06.2021г. с техническо средство/камера/. Имам 14 дн.срок за обжалване. Въпросите ми към Вас са: 1. НП е издадено по-късно от 6 мес. от констатиране на нарушението, това може ли да бъде в мой плюс и да бъде отменено, поради неспазване на срок на издаване? 2. От коя дата започва да тече 6 месечното наказание за лишаване на управление на МПС? Благодаря!

  1. Здравейте.
   Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Освен това, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.
   Наказанието започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление. В случай че книжката не бъде физически отнета в 6-месечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, това наказание не се изпълнява. В случай че книжката бъде физически отнета в по – късен момент от влизането на наказателното постановление в сила, срокът за изтърпяване на наказанието започва да тече от деня на физическото ѝ отнемане.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *