Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Договорно право

Кога да потърсим адвокат - специалист по договорно право?

Повечето договори разкриват специфични особености, а защитата на интересите на страните по такива договори изисква специални познания в отрасъла договорно право. 

В практиката най – често срещани са договор за покупко – продажба на МПС; договор за покупко – продажба на жилище; договор за наем; договор за заем; договор за лизинг; договор за изработка и договор за поръчка. Особени са сключваните договор за дарение и договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Особено важно е ангажирането на добър адвокат по договорно право в случаите на сключване на т.нар. договор за продажба на зелено. Това е така, тъй като тези договори често съдържат подвеждащи клаузи, които впоследствие препятстват осъществяването на адекватна защита, особено ако инвеститорът не успее да построи сградата.  

Ангажирането на адвокат по договорно право ще бъде бъде препоръчително и преди сключване на договор за лизинг, както и на договор за банков кредит. Това е така, поради факта, че договорът за лизинг и най – вече договорът за лизинг на автомобил разкрива особености, които рядко са в полза на лизингополучателя. Що се отнася до договора за банков кредит, възможно е в него да се крият неравноправни клаузи, които да бъдат предоговорени в полза на кредитополучателя.  

Неустойка при неизпълнение

Какво е договорно право?

В пазарно ориентираното общество свободата на договаряне е най – важният и основополагащ принцип. Той е уреден най – вече от Закона за задълженията и договорите. На пръв поглед, договорните и извъндоговорните отношения изглеждат лесно разбираеми от неспециалист, но честно ситуацията не се оказва точно такава. Затова консултацията със специалист преди встъпване в договорни отношения е препоръчителна, като целта е да се избегнат последващи проблеми и неясноти, произтичащи от тях. 

 

В областта на отрасъла договорно право, както и на извъндоговорните отношения, Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя следните услуги:

 

– правна помощ при преговори преди сключване на договор;

– подготовка и изготвяне на предварителен договор и процесуално представителство при необходимост от обявяването му за окончателен по съдебен ред;

– изготвяне на договори за:

• учредяване на вещни права върху недвижими имоти;

• покупко – продажба на движимо и недвижимо имущество;

• наем и заем;

• изработка и поръчка;

• дарение и прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

• учредяване на залог, ипотека и поръчителство;

• прехвърляне на вземания;

– ичредяване на доброволно (договорно) представителство (в т.ч. изготвяне на пълномощни);

– консултации и процесуално представителство при искания за обявяване на недействителност на договорите;

– процесуално представителство при ангажиране на договорна и извъндоговорна отговорност;

– процесуално представителство в случаи на искания за обезщетение при непозволено увреждане и неоснователно обогатяване;

– правна помощ, съдействие и представителство по отменителни и сурогационни искове.

 

image

Защо да изберете нас?

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.