Договорно право

договорно-право

Какво е договорно право?

В пазарно ориентираното общество свободата на договаряне е най – важният и основополагащ принцип. На пръв поглед, договорните и извъндоговорните отношения изглеждат лесно разбираеми от неспециалист, но честно ситуацията не се оказва точно такава. Затова консултацията със специалист преди встъпване в договорни отношения е препоръчителна, като целта е да се избегнат последващи проблеми и неясноти, произтичащи от тях. В областта на договорното право и извъндоговорните отношения, адвокатска кантора „Петкова“ предлага следните услуги:

  • Правна помощ при преговори преди сключване на договор;

  • Подготовка и изготвяне на предварителни договори и процесуално представителство при необходимост от обявяването им за окончателни по съдебен ред;

  • Изготвяне на договори за:

учредяване на вещни права върху недвижими имоти;

покупко – продажба на движимо и недвижимо имущество;

наеми и заеми;

изработка и поръчка;

дарения и прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

учредяване на залог, ипотека и поръчителство;

прехвърляне на вземания;

  • Учредяване на доброволно (договорно) представителство (в т.ч. изготвяне на пълномощни);

  • Консултации и процесуално представителство при искания за обявяване на недействителност на договорите;

  • Процесуално представителство при ангажиране на договорна и извъндоговорна отговорност;

  • Процесуално представителство в случаи на искания за обезщетение при непозволено увреждане и неоснователно обогатяване;

  • Правна помощ, съдействие и представителство по отменителни и сурогационни искове.

image