Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Документна измама. Обвинение и защита

Документна измама. Обвинение и защита

Документна измама

Престъплението „документна измама“ е особен вид престъпно посегателство против чуждата собственост, доколкото включва два акта – използване на документ с невярно съдържание/неистински или преправен документ и въвеждане или поддържане на заблуждение у някое лице, че този документ представлява правно основание да получи движимо или недвижимо имущество.

Кога е налице документна измама?

За да бъде повдигнато обвинение, респ. да бъде постановена осъдителна присъда за документна измама е необходимо едновременно да са налице две предпоставки:

  1. едно лице да използва документ с невярно съдържание/неистински или преправен документ, знаейки че се касае за такъв документ;
  2. въз основа на него да е получил без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерение да го присвои.
Кой документ е с невярно съдържание?
Това е документ, чийто автор е удостоверил неверни факти, обстоятелства или изявления.
Кой документ е неистински?
Това е документ, на който е придаден вид, че изхожда от лице, различно от неговия реален автор. Неистински документи са тези, подписът под съдържанието на които е фалшифициран.
Кой документ е преправен?
Това е документ, чието съдържание противоправно е променено.
При престъплението „документна измама“ извършителят използва документ с невярно съдържание/неистински или преправен документ, за да въведе, поддържа или използва вече възникнало заблуждение у длъжностно или друго лице, за да го мотивира да се разпореди с имущество, което деецът желае да присвои.
Документна измама ще бъде налице както когато самият извършител е съставил документа, така и когато той е съставен от друго лице, а деецът единствено го използва с цел противозаконно да получи чуждо движимо или недвижимо имущество.
За осъществяване на документна измама ще носи отговорност и лицето, което е съставило документа с невярно съдържание, неистинския или преправения документ, съзнателно давайки по този начин възможност на друго физическо или юридическо лице да получи движимо или недвижимо имущество без правно основание.
Пример.
Лицето Х представя пред нотариус удостоверение за наследници, в което е вписан като единствен наследник на наследодател, оставил след смъртта си няколко недвижими имоти на голяма стойност. Лицето Х не е единствен наследник или не е наследник въобще, т.е. удостоверението за наследници е с невярно съдържание. Съзнавайки този факт и желаейки да присвои имотите, лицето Х представя документа пред нотариуса, като чрез това свое действие го въвежда в заблуждение, че е техен правоимащ собственик и има право на негово име да бъде издаден нотариален акт за тях. Документът е изготвен от лицето У, което е получило определена сума пари от лицето Х за „услугата“.

Наказания и защита при обвинение за документна измама

Законодателят приема, че осъществяването на документна измама е тежко престъпление, поради което предвижда лишаване от свобода от две до осем години. Наказанието е еднакво както за лицето, използвало документа, така и за това, което го е съставило.

Фактът, че се касае за тежко престъпление означава, че участието на адвокат по наказателно право е задължително по закон. Обвиняемият/подсъдимият може да упълномощи адвокат по свой избор, а в противен случай ще му бъде назначен служебен такъв.

Така определения размер на наказанието означава, че не е възможно, при постановяване на осъдителна присъда, осъденият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, нито определеното наказание „лишаване от свобода“ може да бъде заменено с пробация. Възможно е обаче, при определени предпоставки да се постигне условно осъждане, т.е. изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ да бъде отложено за определен от съда срок. Възможен по – благоприятен изход при произнасяне на осъдителна присъда е и постановяване на наказание под най – ниския предел при наличие на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства. Тези възможности се преценяват с оглед фактите, обстоятелствата и доказателствата по всеки конкретен случай.

Както при почти всяко престъпно посегателство, така и по отношение на престъплението „документна измама“, законодателят е предвидил по – тежко и по – леко наказуеми състави.
По – тежко наказуемите състави касаят деяния, които представляват значително по – сериозна обществена опасност от обикновения случай на подобно престъпление. Такива състави са предвидени в случаите, в които присвоеното имущество е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или е предоставено от тях на българската държава. В този случай наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като условно осъждане е възможно само в случай, че бъде наложено наказание в рамките на предвидения минимум или по – ниско.
По – тежко се наказва осъществяването на документна измама и в случаите, в които имуществото е в големи размери или деянието представлява опасен рецидив. В тези случаи наказанието е лишване от свобода от три до петнадесет години.
Важно!
Имуществото е в големи размери, когато паричната му равностойност надвишава 70 пъти размера на минималната работна заплата, предвидена за страната към момента на извършване на деянието.
Случаят представлява опасен рецидив в две хипотези:
  1. когато деецът извърши престъплението след като е бил осъждан да изтърпи ефективно наказание „лишаване от свобода“ не по – малко от една година за извършено престъпление, което се наказва с пет или повече години затвор 
  2. когато деецът извърши престъплението след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне едно от наказанията е изтърпял ефективно. 
Особено сурово е наказанието, когато се касае за документна измама в особено големи размер, представляваща особено тежък случай. В този случай законът предвижда лишавне от свобода от десет до двадесет години. В този случай условното осъждане е възможно единствено, ако съдът наложи наказание под най – ниския предел в размер на до три години, ако открие множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.
Важно!
Документна измама в особено големи размери е налице, когато стойността на присвоеното имущество надвишава 140 пъти размера на минималната работна заплата, предвидена за страната към момента на извършване на деянието.
Деянието съставлява особено тежък случай, когато настъпилите вредни последици за значително по – сериозни, отколкото при обикновения случай на това престъпление.
Практиката показва, че почти винаги, когато се установи вреда в особено големи размери, обвинението се повдига и за това, че случаят е едновременно с това особено тежък. 
Освен по – тежко наказуеми състави, Наказателният кодекс предвижда възможност и за налагане на по – леко наказание, ако е извършена документна измама, представляваща маловажен случай. При тази хипотеза наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.
Така определения размер на наказанието показва, че е възможно деецът да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, ако са налице предпоставките за това. Този по – леко наказуем състав не може да се приложи в случаите, в които присвоеното имущество е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава.
Важно!
Маловажен случай е налице тогава, когато с оглед липсата на вредни последици или тяхната явна незначителност, деянието и/или деецът представляват по – ниска по степен обществена опасност спрямо обикновения случай на документна измама. 
Във всички случаи на повдигнато обвинение за документна измама, без значение дали се касае за обикновен, по – тежко или по – леко наказуем състав, препоръчително е своевременното ангажиране на опитен, утвърден и добър адвокат по наказателно право.
___________________________________________________________________________________________________
Повече информация за работата на кантората, можете да откриете в секция „Медии“.
Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, разполагаща с опитни и утвърдени специалисти в сферата на наказателното право.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.
Адвокатите от кантората предоставят правна помощ на територията на Република България и Република Турция. 

No Comments

Leave a Comment