Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Домашно насилие и сексуален тормоз

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Домашно насилие и сексуален тормоз

Кога да потърсим защита от домашно насилие или сексуален тормоз?

Важно е да потърсим защита от домашно насилие, когато спрямо нас е осъществен акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 

От друга страна, съгласно Закона за защита от дискриминация, „сексуален тормоз“ е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

image

Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), противоречи на Конституцията. Един от мотивите му беше, че Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид“. Българската конституция възприема социалното измерение на пола само във взаимодействие с биологично детерминирания пол, а доказателство за това бил чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочения текст биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля на „майка“, „раждане“ и „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конституираното.“.

 

В една страна, в която не само обществото, но сериозна съдебна институция, каквато е Конституционния съд, счита че социалната роля на жената се свежда единствено до това да отглежда или да изражда деца, защитата от домашно насилие и сексуален тормоз е особено трудна, но и особено важна. 

 

В голяма част от случаите, пострадалите от домашно насилие или сексуален тормоз се страхуват да търсят правата си, надявайки се извършителят на нежеланото поведение сам да го преустанови, като по този начин у него се създава впечатление за власт и безнаказаност. 

 

Осъществяването на актове на домашно насилие и сексуален тормоз не е нещо нормално и изисква бърза психологическа и правна намеса!

Ако съпругът или партньорът Ви осъществи полов акт с Вас против волята Ви, това е изнасилване и се наказва като престъпление по правилата на Наказателния кодекс!

 

Можем да Ви помогнем, като:

– Ви насочим към специализирана психологическа помощ;

– Ви окажем правно съдействие за осигуряване на извеждането на насилника от дома Ви;

– изготвим молба до Министерството на вътрешните работи за предприемане на незабавни мерки, в случай че са застрашени живота и здравето Ви;

– Ви представляваме пред държавните и съдебни органи във връзка с прилагане на мерки за закрила от домашно насилие;

– Ви предоставим необходимата правна помощ и съдействие за издаване на ограничителна заповед;

– Ви предоставим необходимата информация дали осъщественото спрямо Вас поведение представлява домашно насилие или сексуален тормоз;

– Ви представляваме пред Комисията за защита от дискриминация и съдилищата в София и страната във връзка с осъществен спрямо Вас сексуален тормоз, вкл. когато става въпрос за сексуален тормоз на работното място .

image

Защо да изберете нас?

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.