Домашно насилие и сексуален тормоз

image

Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), противоречи на Конституцията. Един от мотивите му беше, че Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид”. Българската конституция възприема социалното измерение на пола само във взаимодействие с биологично детерминирания пол, а доказателство за това бил чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочения текст биологичният пол “жена” се свързва със социалната роля на “майка”, “раждане” и “акушерска помощ”. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конституираното.“.

         В една страна, в която не само обществото, но сериозна съдебна институция, каквато е Конституционния съд, счита че социалната роля на жената се свежда единствено до това да отглежда или да изражда деца, защитата от домашно насилие и сексуален тормоз е особено трудна, но и особено важна.

Според българското законодателство „домашно насилие“ е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

         От друга страна, съгласно Закона за защита от дискриминация, „сексуален тормоз“ е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

         В голяма част от случаите, пострадалите от домашно насилие или сексуален тормоз се страхуват да търсят правата си, надявайки се извършителят на нежеланото поведение сам да го преустанови, като по този начин у него се създава впечатление за власт и безнаказаност. Домашното насилие и сексуалния тормоз не са нещо нормално и изискват бърза психологическа и правна намеса!

Ако съпругът Ви осъществи полов акт с Вас против волята Ви, това е изнасилване и се наказва като престъпление по правилата на Наказателния кодекс!

Можем да Ви помогнем, като:

  • Ви насочим към специализирана психологическа помощ;

  • Ви окажем правно съдействие за осигуряване на извеждането на насилника от дома Ви;

  • изготвим молба до Министерството на вътрешните работи за предприемане на незабавни мерки, в случай че са застрашени живота и здравето Ви;

  • Ви представляваме пред държавните и съдебни органи във връзка с прилагане на мерки за закрила от домашно насилие;

  • Ви предоставим необходимата правна помощ и съдействие за издаване на ограничителна заповед;

  • Ви предоставим необходимата информация дали осъщественото спрямо Вас поведение представлява домашно насилие или сексуален тормоз;

  • Ви представляваме пред Комисията за защита от дискриминация и съдилищата в София и страната във връзка с осъществен спрямо Вас сексуален тормоз.

image