Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Допускане до хазартни игри. Обезщетение 2023

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Права на човека  > Допускане до хазартни игри. Обезщетение 2023

Допускане до хазартни игри. Обезщетение 2023

Допускане до хазартни игри

Допускане до хазартни игри, въпреки вписването в регистъра на уязвимите лица, е незаконосъобразно действие, за което всеки следва да организатор носи отговорност. 

Агресивната реклама на хазартни игри и липсата на каквито и да било кампании за превенция на хазартната зависимост закономерно доведоха до значително увеличаване на броя хора, които имат проблеми с хазарта. Единствената смислена политика, прокарана от страна на държавата за предотвратяване на потенциалните загуби от неконтролирани залагания в условията на хазартна зависимост, е създаването на регистъра на уязвимите лица, вписването в който забранява допускане до хазартни игри на лицата, които са част от него.

Оказва се, обаче, че както повечето държавни политики и законодателни забрани, спазването на тази също не е обект на ефективен контрол от отговорните институции, поради което вписани в регистъра лица все пак получават достъп до онлайн казина и до живи хазартни игри – обстоятелство, което поставя в опасност както имуществото на лицето, идентифицирало себе си като уязвимо, така и неговите емоции и чувства. Същото се отнася и до малолетните, и непълнолетните, както и до поставените под пълно или ограничено запрещение.

Случай от кантората

С нас се свърза Любомир*, който посочва, че от години има проблеми с хазарта. Любомир е идентифицирал затрудненията си с контрола върху способността да се възпре от залагане, поради което подал заявление за вписане в регистъра на уязвимите лица  още в деня на неговото възобновяване – 12.12.2022 г. Твърди, че достъпът му до „повечето казина“ е ограничен, но не и до това, в което често играе.

Както в повечето случаи на зависимост от хазарт, Любомир губи контрол и осъществява достъп до въпросното казино чрез регистрацията си в неговия уеб сайт. В рамките на няколко дни депозира губещи залози на обща стойност над 7000 лв. Освен имуществената вреда, вследствие на незаконното му допускане до хазартни игри, въпреки вписването му в регистъра на уязвимите лица, той търпи и неимуществени вреди – стресът, напрежението, чувството за вина, че се е поддал на импулса за залагане, проблемите със семейството и близките му.

Със съдействието на кантората е изпратена покана до казиното да възстанови претърпените имуществени загуби, както и да обезщети неимуществените вреди с указание, че при неизпълнение на искането в срок, ще бъде заведен иск до компетентния съд. С оглед избягването на съдебен процес, хазартният оператор възстанови незабавно загубената от Любомир сума.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено.

Повече за зависимостта от хазарт и последиците от агресивната реклама на хазартни игри можете да научите във:
1. „Въпросите“ – разговор между независимия журналист Миролюба Бенатова и управляващия съдружник на кантората – Силвия Петкова, адвокат по наказателно право и специалист в работата със зависими от хазарт, наркотици и алкохол по темата „Защо държавата бездейства срещу агресивната реклама на хазарт?„;
2. „Денят с Веселин Дремджиев“ – разговор между водещия и адв. Силвия Петкова по темата за прекалено широко формулираната забрана за пряка реклама на хазарт“.

Какво представлява хазартната зависимост?

Зависимостта от хазарт е уредена в действащата на територията на Република България Международна класификация на болестите, 10-та ревизия в глава „Разстройства на личността и поведението в зряла възраст“, раздел Разстройства на навиците и влеченията“, като научното ѝ наименование е „патологично влечение към хазарт“ или „компулсивно комарджийство“.

Патологичното влечение към хазарт е описано като проява на чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра, които доминират в живота на лицето в ущърб на социалните, професионални, материални и семейни ценности, и ангажименти. Тоест, компулсивното комарджийство е сериозна форма на поведенческо разстройство, водещо до зависимост и характеризиращо се със загуба на контрол на върху играта на хазарт по отношение на нейното начало, продължителност, честота, прекратяване или обстановка, в рамките на която се осъществява (количествен и ситуативен контрол); прогресивно отпадане на други удоволствия или интереси и продължаване на играта, въпреки негативните вредни последици.

Именно, поради това, че хазартната зависимост представлява поведенческо разстройство, а не обикновена липса на воля или лош навик, държавата има задължение да осигури закрила за лицата, които страдат от патологично влечение към хазарт, както и към тези, които поради едни или други социални или икономически фактори се считат за предразположени към развиване на такова разстройство.

Вписване в регистър на уязвими лица и отговорен хазарт

Един от изразите на държавната закрила на лицата, зависими от хазарт или склонни към развиване на такава зависимост е възможността за вписване в нарочния регистър на Националната агенция за приходите. Тази възможност е възобновена, считано от 12.12.2022 г.

Регистърът не е публичен, а достъпът до него се ограничава единствено до служители на Националната агенция за приходите, определени от нейния директор, както и до ограничен брой служители, определени от съответния организатор на хазартни игри.

Всеки, който счита себе си за зависим от хазарт или за склонен към развививане на зависимост към хазартни игри, може да се впише в регистъра. Това става чрез подаване на заявление по образец както на хартиен носител, така и по електронен път, когато разполага с квалифициран електронен подпис.  Периодът на действие на вписването е не по – кратък от две години.

Задължение за въздържане от допускане до хазартни игри

Според действащия Закон за хазарта по отношение на всяко казино, независимо живо или онлайн, действа абсолютна задължителна за спазване забрана за допускане до хазартни игри на лица, които са вписани в списъка с уязвими лица.

Неспазването на тази забрана влече отговорността на казиното, която се реализира чрез налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всяко нарушение. Компетентни да налагат наказания за нарушения на Закона за хазарта са органите на Националната агенция за приходите.

Кога е налице незаконно допускане до хазартни игри?

Незаконно допускане до хазартни игри, на първо място, ще бъде осъществено винаги, когато на лице, вписано в регистъра на уязвимите лица, бъде предоставен достъп до депозиране на залози в казино без значение дали на живо или онлайн.

На второ място, допускане до хазартни игри на малолетни, непълнолетни и поставени под пълно или ограничено запрещение, също е незаконно, доколкото съгласно разпоредбите на закона, тези лица също се считат за уязвими. В това отношение възможностите за контрол са още по – силно ограничени, особено по отношение на онлайн казината.

Това е така, поради няколко причини.

Първо, общоизвестен факт, че много непълнолетни играят хазартни игри чрез регистрации в онлайн казина, създадени чрез използване на лични данни и документи за самоличност на пълнолетен близък, приятел или роднина. Твърде често, въпросният близък, приятел или роднина, чийто лични данни са използвани от непълнолетния, няма представа, че това се е случило. Така осъщественото незаконно допускане до хазартни игри води до абсолютен провал на мерките за закрила от негативните последици на хазарта спрямо уязвимите лица, както и до потенциал за нарастване на броя зависими от хазарт непълнолетни.

Второ, организаторите на хазартни игри не извършват реални проверки дали използваните лични данни и документи за самоличност принадлежат на лицето, създало и ползващо регистрацията, например чрез насрочване на видео – конферентна връзка за установяване съответствието на ползвателя на акаунта с представените данни и документи.

Трето, твърде често, родители, приятели и близки, неосъзнаващи собствените си проблеми с хазарта, предоставят на своите непълнолетни деца, братя или сестри, достъп до документите си за самоличност и личните си данни, така че те да могат да участват в хазартните игри, въпреки действащата забрана по отношение на тях. Този проблем отново би могъл да бъде преодолян чрез създаване на механизми от страна на организаторите за проверка на съответствието на създателя и ползвателя на акаунта с представените лични данни и документи за самоличност.

Право на обезщетение при незаконно допускане до хазартни игри

Предвид обстоятелството, че незаконното допускане до хазартни игри се случва, логичният въпрос е има ли засегнатото лице право на обезщетение. Безспорният отговор е „Да, има“.

В случаите на незаконно допускане до хазартни игри на обезщетяване подлежат два вида вреди: имуществени и неимуществени.

Имуществените вреди се изразяват в реализираните преки загуби от неуспешните залози. Те следва да бъдат възстановени в пълен размер от страна на организатора, който е осъществил незаконно допускане до хазартни игри на уявимо лице, вписано в регистъра на Националната агенция за приходите, малолетно или непълнолетно лице, както и лице, което е поставено под пълно или ограничено запрещение.

На обезщетяване подлежат и претърпените от незаконното допускане до хазартни игри неимуществени вреди. Те могат да се изразят в най – различни негативни усещания, сред които стрес от претърпяната загуба, чувство за вина, заради загубата на контрола върху способността за залагане, възникнали семейни проблеми, вследствие на продължаващото залагане и реализираната загуба и много други. Често пъти, вследствие на незаконно допускане до хазаерни игри, могат да възникнат и много по – сериозни психологически, а и дори и психиатрични проблеми, сред които са депресивните състояния и суицидните мисли. Тези вреди се определят индивидуално според всеки конкретен случай.

___________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е единствената в страната специализирана правна кантора с богат опит в работата със зависими от хазарт, алкохол и наркотици, вкл. и при извършено престъпление. Специалистите на кантората предоставят квалифицирана правна помощ и в случаите на незаконно допускане до хазартни игри.

За контакт
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София. ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

1 Comment

Leave a Comment