Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Дребно хулиганство 2023. Защита

Дребно хулиганство 2023. Защита

дребно хулиганство

Българското законодателство предвижда няколко различни вида хулиганство в зависимост от степента на обществената опасност на хулиганската проява и на обстоятелствата, при които е извършена.

Така, уредени са три вида хулиганство:

 1. дребно хулиганство, което ще разгледаме подробно в днешната статия;
 2. „едро“ хулиганство, т.е. такова, което се счита за престъпление и се наказва съобразно правилата на българския Наказателен кодекс;
 3. спортно хулиганство, т.е. такава противообществена проява, която е извършена в спортен обект, спортна зала или спортна зона преди, по време, непосредствено след спортното мероприятие или на път към и от него.

Какво е „дребно хулиганство“ и какви са средствата за защита при повдигнато обвинение?

Това понятие е дефинирано в закона, според който:

Дребно хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление.

Както е видно от това законово определение, касае се за административно нарушение, т.е. в този случай не се постановява присъда за хулиганство, тъй като тази проява не съставлява престъпление.

По отношение на този вид противообществена проява не се прилагат НК и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). В практиката приложение намира Законът за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), като често пъти за деяния, съставляващи дребно хулиганство, се осъществяват незаконосъобразни предварителни полицейски задържания за срок до 24 часа.

Защо полицейското задържане при образувано впоследствие административнонаказателно дело за дребно хулиганство е незаконосъобразно?

Отговорът на този въпрос се крие в законовите разпоредби, уреждащи полицейското задържане въобще. Според закона, полицейските органи могат, за срок до 24 часа, да задържат лице в седем изчерпателно изброени случаи:

1. когато за него има данни, че е извършило престъпление;
2. когато лицето, след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;
3. когато лицето показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му по начините, предвидени в закона;
5. когато лицето се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;
6. когато лицето е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
7. в други случаи, определени със закон.
Както беше посочено по – горе, извършването на дребно хулиганство не съставлява престъпление, а и не е попада в обхвата на нито една от останалите хипотези. Това е така, поради факта, че дори и при последното основание, а именно „в други случаи, определени със закон“, законосъобразното задържане , поради проява, представляваща дребно хулиганство преди съставянето на акта за установяването на нарушението, не е възможна, тъй като Указът за борба с дребното хулиганство не предвижда подобна възможност. Това ще означава, че всяко едно задържане, осъществено за противообществена проява, която може да се квалифицира като дребно хулиганство, всякакво задържане преди налагане на наказание е незаконосъобразно и подлежи на отмяна, както и на парично обезщетяване.
Законът предвижда два вида наказания: задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи и глоба от 100 до 500 лв. В случай че проявата е извършена повторно, налага се и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.
Процедура по налагане на наказание за извършена проява на дребно хулиганство
Тъй като, както беше посочено по – горе, коментираните деяния съставляват административно нарушение, при констатирането им се съставя акт. Компетентните за това органи са тези на Министерството на вътрешните работи, както и кметовете и заместник кметовете, които трябва подробно да опишат случая, да отбележат името и адреса на нарушителя, както и на свидетелите, които са присъствали по време на извършване на нарушението.
Липсата на подробно описание на нарушението е абсолютно основание да не се налага наказание, тъй като по този начин се нарушава правото на защита на обвиненото лице. 
Незабавно, но не по – късно от 24 часа, началникът на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи има задължение да извърши едно от следните три действия:
 1. да внесе преписката в съда, когато се касае за пълнолетен нарушител;
 2. да я изпрати за разглеждане от съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ако нарушителят е непълнолетен и бъде преценено, че върху него може да се въздейства ефективно чрез налагане на възпитателна мярка, или
 3. да прекрати преписката, когато установи, че липсват основания за налагане на административно наказание или възпитателна мярка.

Именно в този момент законът предвижда възможността за задържане на лицето, за което се смята, че е извършител на противообществена проява, съставляваща административно нарушение, т.е. едва след като е издаден акта за установяването му, а не преди това, както обичайно се случва в практиката. За законосъобразността на такова задържане законът предвижда и допълнително условие, а именно да не е възможно нарушителят да бъде изправен пред съдия веднага. Тази хипотеза е налице в случаите, в които са извършени прояви в късните часове на денонощието извън работното време на съдебната система.

Когато преписката бъде внесена в съда, съдията се произнася незабавно и еднолично в открито заседание с призоваване на нарушителя, в рамките на което налага наказание или оправдава лицето.

По същия начин, когато преписката бъде внесена за разглеждане от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните или непълнолетните, тя се произнася като налага възпитателна мярка или като отказва да наложи такава.

Във всички случаи, обвиненото в извършване на дребно хулиганство лице, независимо дали е пълнолетно, малолетно или непълнолетно, има право на адвокатска защита.

Случаи от практиката на кантората по дела за дребно хулиганство

Първият случай на дребно хулиганство касае конфликт, възникнал, поради леко ПТП между автомобилите на Симеон и на Милена*.
На входа на голям областен град има задръстване, причинено от ремонтни дейности. Милена е водач на един от автомобилите, които са попаднали в това задръстване. Тя забелязва, че право срещу нея се движи друг автомобил с прикачено ремарке, чийто водач е Симеон, който се опитва да изпревари колоната, навлизайки в насрещното платно. За да избегне челен удар, на нея ѝ се налага да се прибере максимално вдясно, но тъй като все пак няма достатъчно място, ремаркето, при преминаването удря нейния автомобил. Ударът е много лек и няма сериозни щети по автомобилите, освен одраскване на боята на автомобила на Милена.
Въпреки това, обаче, поради липсата на достатъчно място, Симеон не успява да мине и това го ядосва до такава степен, че той слиза от автомобила си и започва да блъска по този на Милена, да се опитва да свали със сила задния ѝ регистрационен номер, използвайки изключително груби, обидни и вулгарни думи квалификации по неин адрес.
Със съдействието на кантората Милена подава сигнал за дребно хулиганство, както и завежда дело за обида.
Вторият случай на дребно хулиганство касае междусъседски конфликт, възникнал вследствие на изоставени строителни отпадъци в общите части на етажна собственост.
След като Светослава* прави множество безрезултатни забележки на Петя да изхвърли боклука си от общите части, след употреба на не малко количество алкохол, Светослава започва да блъска по входната врата на апартамента на Петя, като двете си разменят неприлични жестове, закани и обидни реплики. Петя подава сигнал на тел. 112, а пристигналите на място полицейски служители задържат Светослава за срок до 24 часа. Със съдействието на кантората заповедта ѝ за задържане е отменена като незаконосъобразна, а тя е оправдана по повдигнатото ѝ обвинение за дребно хулиганство.
Третият случай на дребно хулиганство касае буйство, вследствие на пияно състояние и отправяне на неприлични думи и жестове към полицейски служители.
Цветелина* решила да отиде до магазина, за да си купи алкохол. Поради факта, че тя била видимо нетрезво състояние, Никола отказал да ѝ продаде исканата стока, което предизвикало у нея силна агресия. Тя започнала да разхвърля стоките в магазина и да крещи обидни думи и квалификации по негов адрес. Той преценил, че вместо да се опитва да успокои пияната Цветелина, е по – добре да извика полиция. При пристигането на полицейските служители, които се опитали да я изведат от магазина, тя започнала да буйства още повече и да обижда и тях. Вследствие на тези свои действия била задържана за срок до 24 часа, поради това, че съзнателно пречи на служителите да изпълнят задълженията си.
Още на следващия ден Цветелина беше изправена пред съдия и беше глобена със 100 лв.
* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.
_____________________________________________________________________________________________________
Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от адвокати по административнонаказателни дела с богат опит в работата по повдигнати обвинения за дребно хулиганство.
За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com
или
Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час.
Специалистите на кантората предоставят правна помощ на територията на цялата страна.

2 Comments

 • Изабела
  Отговор 22.10.2022 at 21:47

  Аз също се интересувам дали е неправомерна заповедта за задържане при производство по УБДХ

Leave a Comment