Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Проекти за държавно и европейско финансиране

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Проекти за държавно и европейско финансиране

Членството на Република България в Европейския съюз отвори много врати за започването и развитието на собствен бизнес със средства, получени от европейско финансиране. 

Такова финансиране се предоставя най – вече чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездна финансова помощ може да бъде получена чрез Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Ако имате интересна, иновативна или полезна бизнес идея, нашите специалисти могат да Ви съдействат с проучване на възможностите за получаване на европейско финансиране или държавна финансова помощ, както и да изготвят проекта и придружаващата го документация за кандидатстване по съответната програма. Адвокатска кантора „Петкова“ осигурява специализирана правна помощ при обжалване на откази за предоставяне на европейско финансиране или държавна финансова помощ. 

финансиране

Услуги, свързани с получаване на европейско финансиране и държавна финансова помощ

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ подпомага физическите лица, търговците и неправителствените организации при изготвянето на проекти за европейско финансиране, както и за получаване на държавна финансова помощ и международно финансиране. 

Нашите специалисти следят оперативните програми на Европейския съюз, както и програмите за предоставяне на държавна финансова помощ и могат да предложат съдействие при изготвянето на проекти за получаване на безвъзмездна финансова помощ в множество обществени сфери.

Най – често предоставяме съдействие при изготвяне на проекти за финансиране в областта на културата и изкуството, като нашите специалисти имат богат опит успешното финансиране на нашите клиенти със средства от „Национален фонд „Култура“.

Кантората осъществява помощ при изготвяне на проекти и в сферите на развитие на човешките ресурси, инициативи за малки и средни предприятия, енергийна ефективност, социално приобщаване, равенство между половете и равни възможности, насърчаване на гражданството и гражданското участие, научни изследвания и иновации, развитие и хуманитарна помощ и др.

Проекти за държавно и европейско финансиране 1

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Нашите специалисти притежават дългогодишен опит в изготвянето на проекти и успешното получаване на европейско финансиране и държавна финансова помощ за стартиращи бизнеси, както и за неправителствени организации. Професионалистите на кантората са участвали в създаването на голяма част от подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правилата за предоставяне на европейско финансиране и държавна финансова помощ в земеделието, животновъдството, морското дело и рибарството. Нашите адвокати последователно и успешно са оспорвали откази за предоставяне на финансиране по програми за енергийна ефективност и развитие на селските райони. 

Ние имаме богат опит и в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни