Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем?

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем?

Единен европейски документ за обществени поръчки

Според Закона за обществените поръчки, едно от изискванията при кандидатстване по процедури за възлагане на такива поръчки е за представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки. 

Много често при неговото попълване и представяне като част от офертата, участниците допускат грешки, което налага даването на указания за отстраняване на нередовности, от страна на възложителя, а в някои случаи дори отстраняване от процедурата. Поради това е от изключителна важност добре да познаваме неговите същност, съдържание и начини на попълване. 

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво представлява?

Предвиденият в закона Единен европейски документ за обществени поръчки по същество представлява съвкупност от декларации, че участникът отговаря на изискванията, определени в закона и от възложителя, свързани с личното му състояние и критериите за подбор, определени от възложителя. Съгласно Закона за обществените поръчки, ЕЕДОП се представя заедно с офертата, като с него участникът декларира липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с определените от възложителя критерии за подбор.

Този Единен европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид, което включва и изискването за подписването му от определените лица с електронен подпис. Представя се по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Контакти

Съдържание на предвидения в закона Единен европейски документ за обществени поръчки

Както беше уточнено по-горе, ЕЕДОП се представя по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, което означава, че неговото съдържание е нормативно определено. Тъй като с ЕЕДОП се декларира съответствие с критериите за подбор, които се определят от възложителя, някои части от съдържанието му, може да не бъдат налични, поради индивидуалните потребности и изисквания на всеки възложител за всяка процедура за възлагане на обществени поръчки.

По образец, уреденият в закона Единен европейски документ за обществени поръчки има следното съдържание:

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя – тази част се попълва от възложителя при създаването на ЕЕДОП и е изцяло с информативен характер за участника.

Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част участникът попълва изисканата информация за себе си, както и информация дали ще използва капацитета на трети лица или подизпълнители. В случай че офертата се подава от упълномощено лице, а не от законния представител, в тази част трябва да е налице информация и за него.

Част III: Основания за изключване – тези основания са предварително определени от възложителя, като участникът следва да декларира липсата на основания за изключване, чрез отбелязване на съответния отговор. В Закона за обществените поръчки са предвидени основания за задължително и незадължително отстраняване от процедурата. Задължителни са тези, които са изрично посочени в закона и при наличието на които, участникът се отстранява от процедурата, без да е от значение преценката на възложителя.

Наличието на основания за незадължително отстраняване от процедурата се определя от възложителя, като същите трябва предварително да бъдат посочени в обявлението за откриването на процедурата и в документацията на обществената поръчка.

Основанията за изключване, предвидени в разглеждания Единен европейски документ за обществени поръчки, са свързани с: наказателни присъди, плащането на данъци и социалноосигурителни вноски, несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение. Могат да бъдат налични и специфични национални основания за изключване, непредвидени в Закона за обществените поръчки, но посочени от възложителя в документацията и обявлението. 

За липсата им участникът също трябва да декларира при попълването и представянето на ЕЕДОП в раздел Г: Специфични национални основания за изключване.

Част IV: Критерии за подбор – критериите за подбор изцяло се определят от възложителя в рамките, предоставени от Закона за обществените поръчки, като те могат да се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояния на участника и/или неговите технически и професионални способности. Съдържанието на тази част зависи изцяло от това какви критерии за подбор е определил възложителя, като участникът е необходимо да отбележи на съответните места съответствието си с тях и да попълни исканата информация.

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – в тази част участникът трябва да декларира, че изпълнява обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите.

Част VI: Заключителни положения – в заключителните положения е посочено, че участникът декларира, че предоставената информация е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. Декларира, че е запознат с правомощието на възложителя по всяко време от провеждане на процедурата да изисква документите, доказващи декларираното в ЕЕДОП.

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 7

Кои лица са задължени да попълнят и представят Единен европейски документ за обществени поръчки?

Съгласно Закона за обществените поръчки липсата на основания за отстраняване се отнасят за лицата, които по закон представляват участника, за членовете на неговите управителни и надзорни органи. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за юридическите лица, които го представляват. Когато някое от посочените лица се представлява от физическо лице по пълномощие, липсата на основания за отстраняване се отнасят и за него. Тези лица следва да бъдат посочени в ЕЕДОП (в част II) и да го подпишат.

Когато задължените лица са повече от едно и информацията относно основанията за отстраняване е еднаква за всички, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица. В този случай, лицето, което подписва ЕЕДОП, представя допълнително и декларация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите.

Когато участникът е преценил, че ще ползва капацитета на трети лица или подизпълнители, за всеки от тях трябва да представи отделен ЕЕДОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. Когато трябва да се декларират обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава, освен от участниците, и от обединението.

Единен европейски документ за обществени поръчки

Как се попълва и представя попълненият Единен европейски документ за обществени поръчки?

Има два начина за попълване и представяне на предвидения в закона Единен европейски документ за обществени поръчки. Във всички случаи той се достъпва от самата процедура за обществена поръчка, тъй като, както беше уточнено, съдържа индивидуална информация за самата обществена поръчка и изисквания за участие в нея.

Първият начин за попълването и подписването на коментирания Единен европейски документ за обществени поръчки е директно в Централизираната електронна платформа (или ЦАИС ЕОП) по преписката на обществената поръчка. Това определено е по-лесният начин, но не е особено приложим в случаите, когато ЕЕДОП трябва да се подпише от няколко лица, тъй като това трябва да бъде извършено единствено чрез платформата, което изисква и наличието на регистрирани потребителски профили в нея.

Вторият начин за попълването и подписването на изискуемия Единен европейски документ за обществени поръчки е чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, поддържана от Европейската комисия. За целта е необходимо ЕЕДОП да бъде изтеглен от преписката на обществената поръчка и да бъде поставен в Системата, след което се следват стъпките и попълването му не се различава от попълването директно в ЦАИС ЕОП. Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП позволява изтеглянето на попълнения ЕЕДОП във файл, което предоставя възможност за подписването му в електронен подпис от повече лица, без да е нужно те да имат регистрация в платформата.

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 8

Колко е важно представянето на правилно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки?

Коментираният Единен европейски документ за обществени поръчки несъмнено е един от най-важните документи, използвани при участието в процедури за възлагане на обществени поръчки. Чрез него се извършва предварителен подбор от възложителя на участниците в процедурата. 

В случай че са налице липси или несъответствия в представения с офертата ЕЕДОП, на участника се дават указания за отстраняването им от комисията при възложителя, която разглежда подадените документи. Когато те не бъдат отстранени в срок, участникът се отстранява от процедурата. Именно тази последица предполага важността на правилното попълване и представяне на ЕЕДОП.

В заключение

Може да се приеме, че процесът по попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки, от една страна, е облекчен, поради наличието на утвърден образец, няколко начина за попълването му и дадените обяснения и напътствия в него, но от друга страна, е свързан с множество тънкости и подробности, при пропускането на които е възможно да се стигне до отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Поради това е препоръчително съдействието на специалист при попълването на ЕЕДОП, както и при подаването на оферти за участие в обществени поръчки като цяло. 

_____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с кандидатстване и обжалване на резултати по обществени поръчки, можете да намерите в секцията „Административно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ при изготвяне на документи за кандидатстване по обществени поръчки, както и представителство при обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се извършват с предварително записан час. 

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 9

No Comments

Leave a Comment