Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Еднократни помощи за деца. Кога и при какви условия?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Uncategorized @bg  > Еднократни помощи за деца. Кога и при какви условия?

Еднократни помощи за деца. Кога и при какви условия?

Социалната политика на всяка една държава следва да се грижи за децата, като взема предвид нуждите им и осигурява помощи в подкрепа на семействата, поели по пътя на родителството. Законовата уредба на семейните помощи е в Закона за семейни помощи за деца. Той несистематизирано представя условията за придобиване правото на еднократна помощ при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне, като според нас множеството му изменения са го направили труден за разбиране. Ето защо предлагаме разяснение по темата.

Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подпомагат отглеждането на децата в семейна среда от родителите или от лицата, полагащи грижи за тях. Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка или за недобросъвестно получени суми. Държавната политика в областта се определя от Министерския съвет като централен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Компетентни органи в областта са и  министърът на труда и социалната политика, който разработва, координира и провежда държавната политика в областта на семейните помощи за деца, както и Агенцията за социално подпомагане, която осъществява дейност по отпускане на семейни помощи за деца.

 Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, за всяка отделна помощ,. Образците се обнародват в „Държавен вестник“. Помощите се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице. Отказът за отпускане се мотивира. Заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й и подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.

Видове еднократна помощ

Еднократните семейни помощи са:

1. еднократна помощ при бременност;

2. еднократна помощ при раждане на дете;

3. еднократна помощ при осиновяване на дете;

4. еднократна помощ за отглеждане на близнаци;

5. еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение;

6. еднократна помощ за ученици, записани в първи клас;

7. еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки.

Законът постановява, че право на семейни помощи за деца имат бременните жени – български граждани; семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната; семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната; семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Еднократна помощ при бременност

По отношение на еднократна помощ при бременност е налице специално условие, което се определя от дохода на семейството, а именно: средномесечният доход на член от семейството на семействата и бременните жени за предходните 12 месеца, следва да е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Средномесечният доход за 2020 г. е 450 лв. При подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощи следва писмено да се декларира съгласието за извършване на служебна проверка на доходите на лицата от дирекция „Социално подпомагане“.

 За да имат право на помощта жените следва да нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и да живеят постоянно в страната. Ако бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж, който е 12 месеца, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж, но за не повече от 45 дни.

В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция „Социално подпомагане“ предприема мерки за закрила в семейна среда, сред които са: осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; насочване към подходящи социални услуги; консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото развитие; консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги и други. Помощта се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Правото се погасява след определения термин за раждане, а в случай на раждане преди определения термин – три месеца след раждането. Размерът на еднократната помощ при бременност за 2020 г. е 150 лв.

Еднократна помощ при раждане на дете

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството. Правото се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта. Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, който не е по-малък от предходната година и се oпределя според поредността на децата, родени от майката. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Помощта се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от детето то бъде настанено за отглеждане извън семейството по поради лишаване от родителски права. Правото се погасява след навършване на тригодишна възраст от детето, така че за да се възползвате, следва да подадете заявлението-декларация преди това.

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете за 2020 г. е, както следва: за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за трето дете – 300 лв.; за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст за 2020 г. е 100 лв.

Еднократна помощ при отглеждане на близнаци

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане извън и живеят постоянно в страната. Помощта се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци се предоставя и на самотния баща (осиновител), както и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – когато в тези семейства по са настанени близнаци под 6-месечна възраст. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година и се изплаща за всяко дете близнак. Помощта се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст близнаците бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда поради лишаване от родителски права. Правото се погасява след навършване на 6-месечна възраст от децата. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете.

Еднократна помощ при осиновяване

Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. При осиновяване на дете от съпрузи правото се ползва само от единия от тях. Помощта се възстановява, в случай че до две години от осиновяването то бъде прекратено или детето бъде настанено извън семейството поради лишаване от родителски права. Правото се погасява след 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато осиновяването. Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете за 2020 г. е 250 лв.

Еднократна помощ за майки – студентки

Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството, майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование, майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето, тя не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване. От тази помощ могат да се ползват и докторантите, обучаващи се в редовна форма на държавна издръжка.

Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния баща (осиновител).  Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето. Помощта се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от детето то бъде настанено за отглеждане извън семейството поради лишаване от родителски права. Помощта се погасява след навършване на 6-месечна възраст от детето. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2020 г. е 2880 лв.

Еднократна помощ за многодетна майка

Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината – отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната. „Многодетни“ са майките, родили (осиновили) и отгледали три и повече деца над едногодишна възраст. Правото се погасява след един месец от осъществяването на пътуването.

Еднократна помощ за ученици

На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Освен това средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца, следва да е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Средномесечният доход за 2020 г. е 450 лв.

  Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството за  деца с трайни увреждания; деца с един жив родител; деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година, като за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 тя е в размер на 250 лв. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Помощта се връща, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. Правото се погасява след един месец от началото на учебната година.

АВТОР: Радина Атанасова

No Comments

Leave a Comment