Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Електрически скутери и правната им регламентация

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Електрически скутери и правната им регламентация

Електрически скутери и правната им регламентация

Електрически скутери и правната им регламентация 1

С актуалните законови правила, касаещи електрическите тротинетки, можете да се запознаете в статията „Новите правила за електрическите тротинетки“. 

Липсата на изрична правна регламентация на електрическите тротинетки (електрически скутери) хвана неподготвени, както техните водачи, така и администрацията. Появиха се глоби на водачи на електрически скутери за неправилно пресичане (?!) в качеството им на пешеходци. Появиха се и медийни изказвания на отговорни органи за „незаконност“ (?!) на новите превозни средства и заплахи за санкции. Най – малкото, несериозно е да се наричат нерегламентираните превозни средства „незаконни“. Това е така, тъй като всеизвестен и основен принцип на правото е, че гражданите могат да правят всичко, което не им е изрично забранено. Това не се отнася до държавните органи. Те могат да правят само това, което изрично им е позволено от закона. Тоест, при липсата на законова рамка, уреждаща конкретни права и задължения на гражданин, не означава, че неговото поведение е незаконно. Означава, че просто въпросът не е регламентиран.

А при реализацията на пътни инциденти, служителите на сектор „Пътна полиция“ са объркани дали си имат работа с пътно или моторно превозно средство, или с пешеходец.

Всъщност, отговори на всички тези въпроси дава Законът за движението по пътищата. Ето защо, в днешната статия ще разгледаме именно тези отговори, както и възможните „вратички“ в тълкуването на закона в настоящия му вид.

Електрически скутери и Закон за движението по пътищата

Както вече споменахме, липсва изрична правна регламентация на т.нар. електрически скутери. Въпреки това, обаче, те не са „незаконни“. Не следва да се допуска празнотата в законодателството да доведе до липса на определение на правата и задълженията на водачите им, като участници в пътното движение. Тази празнота следва да се запълни чрез тълкуване на съществуващите законови разпоредби.

Електрически скутери = моторни превозни средства = мотопед/мотоциклет

Законът за движението по пътищата дава няколко законови определения, съобразно които се определя категорията, в която дадено превозно средство попада. Съгласно § 6, т. 10 от закона,

Пътно превозно средство е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари.

 

Съгласно т. 11,

Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване.

Съгласно т. 13,

Мотоциклет е двуколесно ППС с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб./см.

Съгласно т. 14,

Мотопед е дву- или триколесно ППС, което има двигател с работен обем до 50 куб./см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/ч.

С оглед техническата спецификация на превозните средства – електрически скутери, се налага извода, че те представляват МПС по смисъла на закона. Това е така, тъй като те са снабдени с електрически двигатели за придвижване. Някои електрически скутери следва да се приравнят на мотопедите, а други – на мотоциклетите.

В качеството си на моторни превозни средства, тези електрически скутери трябва да отговарят на определени изисквания. Същото се отнася и за техните водачи. Кои са те?

Изисквания, прилагани за електрически скутери и техните водачи

Изискванията по отношение на пътните превозни средства се определят съобразно тяхната категория. Масовите електрически скутери попадат под категория L1e-В (превозно средство – двуколесен мотопед). Общите критерии за тази категоризация са:

 1. наличие на две колела;
 2. конструктивна максимална скорост не по – голяма от 45 км/ч;
 3. до 4 kW максимална постоянна номинална мощност на електрическия двигател.

Електрически скутер, който развива скорост по – висока от 45 км/ч попада в категория L3e (мотоциклет).

Така се оказва, че изискванията за мотопеди/мотоциклети и техните водачи се прилагат по аналогия за електрически скутери и техните водачи.

По отношение на масовите електрически скутери, попадащи в категория L1e (двуколесен мотопед) важат следните изисквания:

 1. регистрация в КАТ;
 2. сключена застраховка „Гражданска отговорност“ (която, съобразно чл. 489, ал. 4 от Кодекса за застраховането, може да бъде „сезонна“);
 3. правоспособност за управление, категория АМ (освен в случаите на конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч);
 4. навършени 16 години (освен в случаите на конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч);
 5. задължение за носене на защитна каска;
 6. регистрация в общината, тъй като се облагат с данък.

По отношение на по – мощните електрически скутери

Изискванията са почти същите като гореизброените. Единствената разлика е, че необходимата правоспособност е за категория А1/А2 в зависимост от мощността и съотношението тегло/мощност. За правоспособност за управление на категория А2 е необходимо водачът да е навършил 18 години.

Правила за движение

Правилата за движение на електрическите скутери съвпадат напълно с правилата за движение на всички други категории МПС, поради което няма да се спираме подробно на тях в настоящата статия. Те са уредени в Закона за движението по пътищата.

Има ли „вратичка“?

И така, дойде време и за отговора на най – важния въпрос. Предвид че, при липсата на изрична законова регламентация на електрическите тротинетки и необходимостта от тълкуване на закона и приравняването им към съществуващи категории МПС, логично е да си зададем въпроса „има ли вратичка“, благодарение на която можем евентуално да оспорим евентуално наказателно постановление, в случай че по отношение на нас бъде констатирана на липса на някое от гореописаните изисквания.

Вариант 1

Отговорът на този въпрос отново се крие в Закона за движението по пътищата. По – конкретно, съобразно разпоредбата на чл. 143, ал. 5, т. 1,

Не се регистрират нови превозни средства, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа и той все още не е одобрен.

Следва да се има предвид, че компетентния орган за одобряване на типа на нови превозни средства е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Условията и реда за одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, както и за индивидуално одобряване на нови превозни средства се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид липсата на законова дефиниция на понятието „ново пътно превозно средство“, дали електрическите скутери са такова или не, също подлежи на тълкуване. Действително, винаги можем да се опитаме да спорим дали нашият електрически скутер конкретно следва да отговаря на изискванията на Закона за движението по пътищата. Друг е въпросът дали такова оспорване ще бъде уважено.

Вариант 2

Този вариант е значително по – труден за обосноваване. Това е така, тъй като тълкувателният процес минава през множество връзки между различни разпоредби, всяка една от които не съдържа пряка регламентация на обсъждания проблем.

Както вече споменахме, водачът на моторно превозно средство е длъжен да притежава правоспособност за съответната категория. По отношение на МПС, чиято конструктивна максимална скорост е по – малка или равна на 25 км/ч законът не изисква правоспособност. От друга страна, може да се приеме, че масовите електрически скутери не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 168/2013, тъй като от неговия обхват са изключени превозните средства, които не са оборудвани с най – малко едно място за сядане.

Така, би могло да се обоснове, че масово използваните електрически скутери не попадат в категория L1e по смисъла на закона и регламента. Всъщност, би могло да се обоснове, че те не попадат под никоя категория, поради което да се счете, че регламентацията им не попада в обхвата на Закона за движението по пътищата изобщо.

От друга страна, разпоредбата на чл. 150а, ал. 2, т. 1 от ЗДвП е формулирана така, че при по – задълбочен поглед изглежда като самата тя да изключва МПС с конструктивна максимална скорост по – малка или равна на 25 км/ч от категорията L1e.

Дори и обаче, все пак да се приеме, че подобна линия на аргументация с неприложимостта на закона и регламента, е твърде абстрактна, остава да се зададе още един логичен въпрос, който ще илюстрираме с казус.

Казусът

Лицето Х е спряно, съобразно законоворегламентираните правила, от служител на сектор „Пътна полиция“. При проверката е установено, че управляваното от него МПС е от категорията „електрически скутер“, чиято максимална конструктивна скорост е равна на 25 км/ч. Установява се още, че въпросното МПС не е регистрирано по надлежния ред. Поради това служителят на сектор „Пътна полиция“ издава акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 140, ал. 1 от ЗДвП – липса на регистрация. Наказанието за това нарушение е предвидено в чл. 175, ал. 3 от ЗДвП, което се състои в лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и с глоба 200 до 500 лв. Как ще се накаже виновния водач?

Проблеми, които възникват при решаването на описания казус

Нека за целите на казуса приемем, че електрическият скутер от нашия казус е приравнен на мотопед и следва да бъде регистриран. При наличието на конструктивна максимална скорост равна на 25 км/ч, законът не поставя изисквания за правоспособност, нито за определена минимална възраст. Това означава, че водачът, освен че може да бъде неправоспособен, той може да бъде и малолетен или непълнолетен. Възникват и два много важни въпроса, които остават без отговор. И те са:

 1. Как ще бъде практически изпълнено наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за определен срок, предвид, че за управлението на конкретното превозно средство правоспособност не се изисква, т.е. няма от какво право да бъде лишен водачът? (Важно: не може да се наложи само глоба, тъй като разпоредбата предвижда кумулативно (едновременно), а не алтернативно (поотделно и по преценка) налагане и на двете предвидени наказания).
 2. Ако „виновният“ водач все пак е пълнолетен и притежава свидетелство за управление на МПС от определена категория, на какво основание ще бъде лишен от него, при положение, че извършеното нарушение не е по СУМПС?

В тази връзка е добре да се отбележи, че „кухото“ задължение, което не е скрепено с практическа санкция, няма правна стойност.

„Алтернативното“ тълкуване

Разразилият се след медийните изявления за наказания на водачите на електрически тротинетки спор относно тяхната правна същност, повдигна въпроса и за още едно възможно тълкуване – дали тротинетките не могат да се приравнят на велосипеди с допълнително монтиран (прикачен) двигател?

Според т. 19 на § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП,

„Велосипед“ е пътно превозно средство най – малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява.

От друга страна, по отношение на велосипедите с допълнително монтиран (прикачен) двигател, законът не поставя никакви изисквания. Включително и за регистрация.

Дали обаче електрическите тротинетки могат да бъдат приравнени на велосипеди с допълнително монтиран (прикачен) двигател?

Разбира се, няма никаква пречка да се следва именно тази защитна теза пред съда. И ще бъде от негова компетентност да прецени дали действително подобна теза е правдоподобна. Според мен, обаче, е малко вероятно тя да бъде приета по няколко причини.

Велосипедът, съгласно цитираното определение се задвижва с мускулната сила на лицето, което го управлява. Тоест, спецификацията на превозното средство е такава, че то по техническа характеристика се задвижда чрез използване на мускулна сила. „Прикачването“ (допълнителното монтиране на двигателя) е вид подобрение, което се извършва от собственика на превозното средство. Но това действие не променя съществено „фабричната“ характеристика на велосипеда като такъв.

От друга страна, електрическият скутер, действително изисква „побутване“, за да се включи двигателя. Това „побутване“, безспорно представлява използване на мускулна сила, чрез която се стартира работата на двигателя. Двигателят, обаче, се включва и при всякакъв друг вид инерция (напр. наклон на пътя). Тоест, електрическият скутер фабрично е създаден с двигател. Този двигател не е допълнително монтиран (прикачен), а е част от техническата спецификация на скутера, поради което не би следвало да се приравни на велосипед с такъв двигател.

Добрите новини

На фона на принципно разочароващата информация и правният хаос в прилагането на уредбата по отношение на електрическите скутери, има и добри новини. Тъй като, както видяхме, за момента някои от електрическите скутери следва да се приравнят на мотопеди/мотори, то при проверките, които КАТ извършват следва да спазват множеството стриктни изисквания, уредени в българското законодателство по отношение на проверяването на МПС. Твърде често, при извършване на проверки от страна на служителите на сектор „Пътна полиция“ тези изисквания не се спазват и само на това основание съдилищата отменят наказателните постановления*. Последните, от своя страна, се оспорват по реда на административния процес.

По отношение на други електрически скутери (тези с максимална конструктивна скорост до 25 км/ч) има логични възможности за оспорване на потенциално наложени наказания, като това трябва да стане пред компетентния съд. Именно при тези видове скутери има най – голям шанс за успешно оспорване на наказателни постановления*.

Съвсем отделен остава въпросът, че липсата на правна регламентация във връзка с изискванията за регистрация на електрически скутери, води до обективна невъзможност за такава регистрация. В този случай, това е достатъчно основание, наложено наказание за липса на регистрация да бъде отменено по съдебен ред.

В заключение

Както видяхме, ситуацията с правната регламентация на електрическите тротинетки е сложна и объркана. Самият факт, че по отношение на изискванията е необходимо тълкуване, създава предпоставки за разнопосочна практика. Такава практика, обаче, е изключително опасна, тъй като застрашава принципа за равнопоставеност на гражданите пред закона, може да доведе до различни решения при еднообразни ситуации и да създаде хаос в правоприлагането. Именно затова е необходима изрична законова регламентация, особено като се вземе предвид набиращата голяма скорост популярност на екологичните превозни средства.

За да се създаде адекватна правна уредба, обаче, е необходимо също и дейното участие на водачите на електрически тротинетки. И доколкото в момента се работи по законопроект, който да уреди правното положение на удобните за придвижване тротинетки, то следва да напомним, че гражданите могат да участват активно в законодателната дейност. Как може да стане това обсъдихме в статията „Законодателната дейност – как гражданите могат да участват активно в нея?„.

________________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ е специализирана в правната защита и съдействие по дела за оспорване на наказателни постановления на сектор „Пътна полиция“ към дирекциите на МВР.

Контакти:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

5 Comments

 • Designer
  Отговор 06.09.2019 at 10:06

  Благодаря за полезната информация!
  Поздрави на всички, които в момента карат скутери и вярват, че това е бъдещето на градската мобилност.

 • ИЛИЯ ДИМИТРОВ
  Отговор 23.11.2021 at 12:49

  Здравейте.Чета този коментар, защото реших да си купя “педалетка’- превозно средство на две колела, снабдено с аксесоари за придвижване с мускулна сила/педали/ и с допълнително монтиран от производителя ДВГ – т.е., това е велосипед с допълнително монтиран двигател.Изчетох всички доп. разпоредби и не открих, законодателя изрично да е конкретизирал, от КОГО трябва да е допълнително монтиран двигател, за да попадне велосипед в категория – МПС без регистрация…..което по презумция означава, че независимо КОЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО е монтирал двигател на велосипед- дали производителя,или собственика – то този велосипед ПОПАДА В КАТЕГОРИЯТА- НЕПОДЛЕЖАЩО НА РЕГИСТРАЦИЯ МПС.
  Моля, поправете ме, ако греша.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.11.2021 at 7:39

   Здравейте.
   Зависи. Ако двигателят на велосипеда служи само за подпомагане на движението му, тогава не се нуждае от регистрация.
   В случай че велосипедът се задвижва основно от въпросния двигател, тогава ще попадне в категорията мотопед и ще подлежи на регистрация.
   Отговорът на въпроса кое от двете, посочени по – горе условия е валидно за конкретния велосипед, закупен от Вас, се крие в придружаващата го документация.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Тодор николов
  Отговор 21.01.2022 at 14:04

  https://fb.watch/aGmsTwZs3T/ изисква ли се регистрация,благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 22.01.2022 at 10:09

   Здравейте.
   Преценката относно това дали дадено превозно средство подлежи на регистрация може да се направи след като бъде прегледаната документацията на производителя.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Leave a Comment