Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Камери за скорост – как да оспорим електронен фиш

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Камери за скорост – как да оспорим електронен фиш

Камери за скорост – как да оспорим електронен фиш

електронен фиш

Актовете, с които се установяват административните нарушения по Закона за движението по пътищата, могат да бъдат акт, издаден от КАТ или електронен фиш.

Законът разпорежда, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система (напр. камера за скорост), за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

За разлика от акта, издаден от КАТ, с който само се констатира нарушението и въз основа на него се издава наказателно постановление за налагане на наказание, с издаването на електронен фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието за него.

И предвид факта, че електронните фишове са специфични актове, то има особено производство за тяхното издаване и оспорване.

Електронен фиш – задължително съдържание

Като всеки държавно – властнически акт, електронният фиш следва да има определено минимално и задължително съдържание. В него трябва да бъдат описани данните са териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката и начините на доброволното ѝ плащане.

Липсата на който и да било от тези елементи води до фактическа незаконосъобразност на издадения електронен фиш, поради което той подлежи на отмяна по съдебен ред. 

[!] Любопитно [!] В практиката най – често срещаната причина съдилищата да отменят издадените електронни фишове е недостатъчно ясното описание на нарушението, както и неправилната му правна квалификация.

Процедура по издаване на електронен фиш

Електронният фиш следва да бъде издаден най – късно една година след извършване на нарушението. В случай че издаването е осъществено след този срок, фишът ще подлежи на отмяна по съдебен ред само на това основание и без да се разглежда нарушението по същество.

Съществува още една особеност в процедурата по издаване на електронен фиш и тя е, че той се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган. Това означава, че ако нарушението е заснето от мобилна камера по време на движение на оборудвания с нея полицейски автомобил, електронен фиш не може да бъде законосъобразно издаден. В тези случаи нарушителят се спира от движение и му се издава акт за установяване на административно нарушение.

Електронен фиш, издаден в нарушение на тази законова постановка, подлежи на отмяна по съдебен ред.

На следващо място, наложеното с електронния фиш наказание глоба не се изпълнява, ако са изтекли две години от налагането му. За електронните фишове съществува и т. нар. абсолютна давност, която се прилага независимо от спирането и прекъсването ѝ. Тя е три години.

Освен това, за законосъобразността на заснемането с автоматизирано техническо средство или система, съществуват и задължителни действия, които следва да бъдат извършени от поставилите ги на мястото на осъществяването на контрола полицейски органи, които обаче често се пропускат.

Най – важните от тези действия са преминаването на техническото средство или система на редовен метрологичен контрол, както и изготвянето на протокол за разположението му и прилагането на снимка, от която да е видно това разположение. В случаите, в които липсва протокол, той е некоректно попълнен или не е приложена снимка на разположението на камерата, електронният фиш подлежи на отмяна по съдебен ред.

Процедура по оспорване на електронен фиш

Електронният фиш по същество представлява особен индивидуален административен акт, с който се засягат правата и законните интереси на наказаното лице. Именно, поради тази причина законът предвижда и процедура по неговото оспорване. Възможностите са две: оспорване по административен и по съдебен ред.

Съществува и предварителна процедура по възразяване, че констатирания в електронния фиш нарушител не е реалният такъв. В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш собственикът на моторното превозно средство може да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В този случай се издава нов електронен фиш, но на лицето, което действително е извършило нарушението.

Оспорването на електронния фиш по същество по административен ред става чрез подаване на правно и фактически аргументирано възражение. Това трябва да стане в 7-дневен срок от получаването му. В рамките на това оспорване, издаденият електронен фиш може да бъде анулиран, ако се установи, че моторното превозно средство е било обявено за издирване или че то е със специален режим на движение.

За уважаването или за отхвърлянето на възражението собственикът на моторното превозно средство следва да бъде уведомен писмено. Това трябва да стане в седмодневен срок   от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулирането на фиша. Неспазването на този срок, обаче, не е основание за отмяна на електронния фиш.

От датата на уведомяването за постановяването на отказ за анулиране на издадения електронен фиш, започва да тече 14-дневния срок за неговото обжалване по съдебен ред. В рамките на това производство административнонаказващият орган ще има задължение да докаже, че е спазил всички законови изисквания за издаването на електронния фиш, в т.ч. и че правилно е описано нарушението и е подведено под правилната правна норма, както и че е използвал утвърдения образец, че автоматизираното техническо средство или система е преминало метрологичен контрол, изготвени са съответните протоколи, приложени са съответните снимки и е приспадната максимално допустимата грешка за съответния вид средство или система.

Липсата на недвусмислени доказателства, приложени от страна на административнонаказващия орган, във всички случаи води до отмяна от страна на съда на незаконосъобразно издадения електронен фиш.

В заключение

Както видяхме по – горе, процедурата по издаване на електронен фиш се подчинява на специфични законови условия, които съществено се различават от условията, при които се издават актове и наказателни постановления от КАТ.

Спазването на тази процедура е съществено за законосъобразността на електронните фишове, които в много случаи се отменят от съдилищата, поради допуснати процесуални пропуски от страна на полицейските органи.

___________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите срещу актове на КАТ, можете да намерите в секцията „Административно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ осъществява квалифицирана правна помощ по дела, свързани с оспорване на наказания, наложени за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Контакти:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

12 Comments

 • Красимира Кацунова
  Отговор 22.09.2022 at 12:30

  Казуса е следния:
  Нямам винетка, разбира се съм забравила…
  Камерите на тол системата ме хващат над 30 пъти…, но няма уведомление за електронен фиш за нарушението и се натрупва огромна сума.
  Има ли начин да се оспори тези глоби, поради не връчване или трябва да се плати цялата сума без апелационно!
  Благодаря,

 • Никола Петков
  Отговор 09.02.2023 at 9:02

  Здравейте ! Връчен ми е електронен фиш на 27.12.2022 за нарушение заснето на 13.08.2020. Не съм го обжалвал поради независещи от мен причини ! Има ли възможност за предприемане на действия за отпадане на фиша ?! Благодаря

 • Тънер
  Отговор 20.02.2023 at 20:37

  Здравейте имам един въпрос ако получа отговор ще съм благодарен.При преминаване през пешеходна пътека за съжаление не пропуснах пешеходец точно в този момент се появи патрулка която беше в движение при евентуална ситуация иматли право даме глобят чрез електронен фиш въпреки,че несаме спрели

 • Наско
  Отговор 28.03.2023 at 12:20

  Здравейте,

  Днес имах работа до КАТ и ми беше връчен електронен фиш, който е издаден на 23.03.2021 г. (нарушението е извършено на 17.01.2021). От текса по горе в статията виждам, че не може да се търси глобата ако се изтекли 2 години от налагането му. Мога ли да оспоря този фиш на база на това?

 • Първан Филипов
  Отговор 29.03.2023 at 11:26

  Здравейте !
  Връчен ми е електронен фиш /предполагам, че няма да е единствен / с нарушение превишение на скороста с 20км/ч на 07.04.2021г. мястото е бул. „Пейо К. Яворов“ 28 в Сфия. Поразгледах и открх, че по това време ограничението е било 50км/ч, но е променено на 70км/ч от Декември 2022г. без да има извършени промени по булеварда които да го налагат /от години се е чакало КАТ да вземат под внимание решения на СО по отношение скороста за движение там след като булеварда отговаря на изискванята за максимална скорост от 70км/ч.
  Има ли възможност за предприемане на действия за отпадане на фиша /14дневния срок все още не е изтекъл/
  Благодаря за отделеното време !

 • Гергана
  Отговор 13.05.2023 at 23:09

  Купих си кола, проверих за глоби и излезе Ел. Фиш. Кои ще го плати. Аз или стария собственик?

Leave a Comment