Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Зависимост от наркотици и престъпление – адв. Силвия Петкова

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Зависимост от наркотици и престъпление – адв. Силвия Петкова

Зависимост от наркотици и престъпление – адв. Силвия Петкова

Зависимост от наркотици престъпление адвокат

В съвременната действителност широкият достъп до забранени вещества и изключително ограничения държавен контрол върху тяхното разпространение води до сериозно увеличение на броя граждани, страдащи от зависимост от наркотици. А самата зависимост в нейния широк смисъл (от наркотици, от хазарт, от алкохол и др.) е сериозен криминогенен фактор, доколкото за нейното обслужване за необходими повече или по – малко финансови средства, с които зависимите често се снабдяват чрез извършване на противозаконни действия – обикновено такива, които са насочени против собствеността.

Заболяването, наречено „зависимост от наркотици“ не винаги е основание извършителят на престъплението да не бъде привлечен към наказателна отговорност или такава да не бъде реализирана спрямо него.

В кои случаи установена зависимост от наркотици може да бъде „извинение“ за извършено престъпление и до каква степен може да се разпростре това извиняване, ще обсъдим в настоящата статия.

Случаи от кантората

Предвид обстоятелството, че Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е тясно специализирано в работата със зависими извършители на тежки престъпления, случаите от практиката на кантората са десетки и всеки един от тях разкрива различни характерни особености. Въпреки големия обем от налични примери, ще се спрем на два от тях, доколкото се отнасят за най – често срещаните типове случаи на извършено престъпление в условията на зависимост от наркотици.

Случай 1:

Борислав* страда от зависимост от наркотици – хероин, който употребява активно в последните 15 години. Осъзнавайки, че има проблем, той решил да постъпи в програма за лечение с метадон, която посещавал редовно в продължение на година. Преустановил употребата на хероин, но започнал да го замества с марихуана, стимуланти и алкохол.

Дългогодишната и продължаваща употреба на наркотични вещества в крайна сметка довежда до сериозно засягане на способността му правилно да възприема реалността, поради което се стига и до извършването на престъпление от негова страна, а именно телесна повреда на полицейски служител.

Случаят се развива след като Борислав е нападнат и обран от група лица. Той подава сигнал до спешния телефон 112, като на мястото на инцидента пристига полицейски патрул. Служителите на реда забелязват, че поведението на Борислав е напълно неадекватно – той говори несвързано, дезориентиран е, зениците му са силно разширени и лъха силно на алкохол. Поради това полицейските служители решават да го задържат с цел отрезвяването му, за да бъде избегната възможността сам да навреди на себе си.

Борислав обаче решава, че тези лица са предрешени полицаи, които се опитват да го отвлекат по поръчение на престъпна група, от каквато смята, че е преследван. Вследствие на това свое възприятие, при поставяне на едната гривна на белезниците, той започва яростно да се съпротивлява, като оказаната съпротива нанася няколко удара на един от полицейските служители, сцепвайки веждата му. Той се успокоява едва при пристигането на екип на жандармерията, тъй като смята само тях за истински полицаи. Тръгва с тях доброволно и без никаква съпротива.

Борислав е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице при изпълнение на неговите функции.

Случай 2:

Тихомир* също страда от зависимост от наркотици – „билка“ (вид синтетичен канабиноид). Произхождащ от семейство с много ограничени финансови възможности, а той самият – безработен, съответно няма средства да обслужва зависимостта си. Симптомите на отнемане, обаче са по – силни от волята му да не употребява, а снабдяването с билка може да се осъществи само по един начин – чрез кражба.

По отношение на Тихомир са образувани три наказателни производства за кражба и едно – за грабеж.

* С оглед запазване на адвокатската тайна имената са променени.

Кога се смята, че е налице зависимост от наркотици?

Диагностицирането на зависимост от наркотици е задача на психиатричната наука съгласно критериите, заложени в Международната класификация на болестите, 10-та ревизия.

Според тези диагностични критерии, сигурна диагноза „зависимост от наркотици“ може да бъде поставена, в случай че за последните 12 месеца спрямо извършеното изследване у пациента са се проявили три или повече от следните признаци:

  1. силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат психотропни вещества;
  2. затруднен контрол върху приема на наркотика по отношение на началото, края или нивото на употреба;
  3. проява на симптоми на отнемане (ост. абстиненция) при преустановяване приема на наркотика; тези симптоми имат различни проявления при различните вещества;
  4. повишен толеранс към веществото: нужда от прием на по – високи дози за получаване на ефекта, който е постиган първоначално с по – ниски дози;
  5. липса на интерес към други дейности извън употребата;
  6. продължаване на употребата въпреки наличието на очевидни вредни последици.

При сигурно поставяне на посочената диагноза предприемането на адекватни мерки за лечение на хазартна зависимост, наркотична зависимост, алкохолна зависимост и др.  е от изключително важно значение с оглед възстановяването на зависимия. Въпросът „как се лекува зависимост“ е предмет на изследване от психиатричната наука.

В кои случаи установената зависимост от наркотици може да извини извършването на престъпление?

Както беше посочено по – горе, простото установяване на зависимост от наркотици не е основание спрямо извършителя на престъплението да не бъде ангажирана наказателна отговорност.

Първото условие, за да бъде призната зависимостта като „извинение“ за извършено престъпление е тя да е причинила продължително (както в случая на Борислав) или краткокрайно разстройство на съзнанието (както в случая на Тихомир) така, че извършителят да не е могъл да разбира свойството или значението на постъпките си и/или не е могъл да ръководи поведението си. Това означава, че деецът трябва да не е разбирал какво точно върши и че то е противозаконно или ако все пак е разбирал, да не е могъл да преустанови извършването му, поради някакви обективни причини. Такава обективна причина биха представлявали силните абстинентни симптоми, които са се проявили преди взимане на решение за извършване на кражба с цел снабдяване със средства за закупуване на наркотици.

Всъщност, обичайно е престъпното деяние, извършено в условията на която и да било от съществуващите зависимости да се осъществява в условията на разбиране както на свойството, така и на значението на извършеното, но при липса на възможност за ръководене на поведението, т.е. при липса на възможност деецът да избере да не извършва престъплението, но и да не се снабди с наркотика. Това означава, че в определен етап на заболяването „зависимост от наркотици“ често срещана хипотеза е зависимият да не може да направи съзнателен избор да остане без дозата си, ако снабдяването с нея може да стане само чрез извършване на престъпление.

Любопитно! При хазартната зависимост снабдяването със средства за нейното обслужване често става именно чрез извършване на престъпление – обикновено кражба или присвояване. Това е така, поради факта, че в този случай зависимият често се оказва в позиция действително да не разполага с други възможности за снабдяване с парични средства, тъй като е заложил и изгубил цялата си заплата, заложил е и е изгубил лични или семейни ценности и други вещи, взимал е и не е обсужвал кредитите си към банки и други финансови институции, поради което те не му отпускат повече средства, задлъжнял е към приятели, а понякога и към лихвари.

Именно в тези хипотези, непреодолимото желание за залагане или употреба може да доведе до извършване на престъпление, въпреки ясното съзнание, че деянието е противозаконно.

Какви са средствата за защита в случай на извършено престъпление от лице, страдащо от зависимост от наркотици?

Както при всяко наказателно дело, линията на защита се изготвя за всеки конкретен случай след подробно запознаване с фактите и доказателствата по него, като за успешното ѝ провеждане е необходимо участието на опитен и специализиран адвокат по наказателно право. Общият принцип в подобни случаи изисква задължителното назначаване на съдебно – психологическа и психиатрична експертиза, която да установи дали към момента на деянието, извършителят е страдал от зависимост от наркотици и дали тази зависимост е повлияла на способността му да разбира свойството или значението на постъпките си, или да ръководи поведението.

Ако се установи, че е налице повлияване върху посочените способности, задача на експертизата ще бъде да установи дали те са напълно изключени или пък са съществено намалени. В първия случай резултатът от наказателното производство е получаване на оправдателна присъда, а във втория – значително намалено наказание.

___________________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с работата на кантората в областта на наказателното правораздаване, можете да откриете в секцията „Наказателно право„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е единствената в страната наказателноправна кантора с богат опит и специализация в работата с извършители на престъпления, които са зависими от наркотици, хазарт  и алкохол.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.
Специалистите на кантората предоставят високо квалифицирана правна помощ на територията на Република България и Република Турция. 

No Comments

Leave a Comment