Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Задържане на непълнолетен. Правила и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Задържане на непълнолетен. Правила и защита

Задържане на непълнолетен. Правила и защита

Задържане на непълнолетен

Малолетните и непълнолетните деца се ползват със специална законова закрила. Това е така, тъй като на тази възраст тяхната психика и моралните им устои все още не са достатъчно укрепнали, за да могат правилно да оценяват обкръжаващата ги среда. Да се стигне до задържане на непълнолетен, обаче, не е невъзможно.

При осъществяването на задържане на непълнолетен съществуват особени правила, които следва да бъдат стриктно спазвани. Твърде често, обаче, те не се спазват, което води до сериозно отрицателно засягане на личността на детето. В световен мащаб се отчита, че макар и процентът на самоубийства сред задържаните непълнолетни от години да представлява сериозен  проблем в сферата на общественото здраве, той получава изключително оскъдно внимание от страна на компетентните органи.

Така, според едно проучване в САЩ, през 2014 г. среднодневното присъствие на непълнолетни в центровете за задържане наброява 61 000 души. Около 22 000 от тях са обмисляли самоубийство по време на задърженето, 17 900 са направи опит за самоубийство поне веднъж, а 5 200 са направили такъв опит наскоро. Според друго проучване в САЩ на „Кампания за детско правосъдие“, задържаните младежи са изложени на 19 пъти по – висок риск от самоубийство, отколкото младежите сред общата популация.

Задържане на непълнолетен, поради извършено от него престъпление

При задържане на непълнолетен за целите на наказателния процес, следва да бъдат спазени общите правила, уредени в Закона за Министерството на вътрешните работи и Наказателно – процесуалния кодекс.

В статията „Полицейско задържане. Интересни случаи от кантората“ говорихме за изискванията, които трябва да бъдат спазени при полицейско задържане за срок до 24 часа. Тъй като те са част от общите правила за задържане, тези изисквания се прилагат и по отношение на непълнолетните. Сходни с тях са правилата за задържане на непълнолетен от прокурор за срок до 72 часа и от съд.

Общи правила за законосъобразно задържане на непълнолетен от полицията

На първо място, за да бъде законосъобразно задържането на непълнолетен от полицията, трябва да е налице писмена заповед за задържане.

[!] ВАЖНО!!! Твърде често полицията си позволява да отвежда деца до полицейските управления или да ги задържа на място в продължение на тридесет до шестдесет и повече минути без да има издадена такава заповед. Тази практика е абсолютно незаконосъобразна и за подобни действия се дължи обезщетение на пострадалото дете. 

На второ място, трябва да има данни, че непълнолетният е извършил престъпление. Кога има такива „данни“ законът не уточнява, но съдебната практика разгръща последователно този въпрос. Тези данни могат да бъдат сигнал, подаден срещу детето; твърдения на свидетели – очевидци на престъплението; записи от охранителни камери, показващи детето, докато извършва престъпление; установяване на детето като извършител на местопрестъплението от полицейски служители и др.

На трето място, заповедта за задържане за съдържа всички задължителни елементи, уредени в закона. Най – често допусканата грешка при съставяне на заповеди за задържане е липсата на правното и фактическото основание, т.е. не е посочена законовата разпоредба, която позволява задържането на непълнолетния и не е посочена фактическата обстановка, която оправдава задържането.

На четвърто място, трябва да съществува опасност непълнолетният извършител да се укрие или да извърши друго престъпление. Такава опасност е налице в случаите, в които непълнолетният има трайно противообществено поведение, т.е. в миналото е извършвал престъпления, както и тогава, когато не е съдействал на полицейските органи, налице са данни за извършено тежко престъпление и/или самият непълнолетен е агресивен и опасен за другите.

Липсата на който и да било от тези четири задължителни елементи, прави задържането на непълнолетен незаконно. 

Задържане на непълнолетен. Правила и защита 3

Общи правила за законосъобразно задържане на непълнолетен от прокурор и от съд

В рамките на образувано досъдебно производство срещу непълнолетен, задържане на непълнолетен е възможно с постановление на прокурор за срок до 72 часа, както и със съдебно определени. В този случай говорим за т. нар. мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя се взима в следните случаи:

Първо, непълнолетният трябва да е привлечен като обвиняем за извършено престъпление. Това става с постановление на прокурор.

Второ, да е налице обосновано предположение, че именно този конкретен непълнолетен обвиняем е извършил престъплението. Кога е налице „обосновано предположение“ законът също не уточнява, но е налице международен стандарт, установен в практиката на Европейския съд по правата на човека. Такова предложение е налице, когато данните по делото могат да убедят независим и обективен наблюдател, че именно посоченото в тях лице е извършител на престъплението.

Трето, обвинението да е за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по – тежко наказание.

Четвърто, данните по делото да сочат, че съществува реална опасност непълнолетния обвиняем да се укрие или да извърши престъпление. Такава реална опасност ще бъде налице, например, в случай че непълнолетният е бил установен на местопрестъплението и е побягнал или пък не се е явявал при призоваване от страна на полицията и прокуратурата.

Самата мярка се взима също с писмено постановление на прокурор, което трябва да е мотивирано. Изискването за подробни и адекватни мотиви важи и по отношение на съдебното определение.

Специални правила за задържане на непълнолетен

Тези специални правила се отнасят и за трите вида задържане на непълнолетен – полицейско, прокурорско и съдебно.

Първото и най – важно условие, което следва да се има предвид е, че задържане на непълнолетно дете е допустимо само в изключителни случаи. В закона тази възможност е предвидена на последно място след няколко други по – леки мерки, които не включват поставяне на ограничения в свободата на непълнолетния и които следва да се прилагат по отношение на непълнолетни обвиняеми.

Второ, ако компетентният орган прецени, че действително е налице „изключителен случай“ и постанови задържане на непълнолетния, то той трябва да бъде настанен в специално помещение отделно от пълнолетните. Това се отнася включително за деца, които са на 17 години и няколко месеца, но не са навършили 18-годишна възраст.

Трето, за задържането на детето незабавно трябва да бъде уведомен неговият родител или настойник, както и директорът на учебното заведение, в което задържаният е ученик. Основната цел на уведомяването на родителя или настойника е той да упълномощи адвокат – защитник на детето, тъй като то не може да упълномощи такъв само.

[!] С промените в Наказателно – процесуалния кодекс от 2019 г. беше въведено абсурдното изключение от задължението за уведомяване на родител или настойник, скрепено с изключително неясни критерии в противоречие с международните стандарти, установени по отношение на правото на свобода и сигурност. Това изключение поставя непълнолетния в абсурдната ситуация родителите/настойниците му, в продължение на 24 часа, да не знаят неговото местонахождение, нито да могат да упълномощят негов защитник. Както споменахме, непълнолетният не може сам да упълномощи такъв, а в наказателните производства срещу деца, участието на адвокат е задължително. До уведомяване на родителя/настойника, непълнолетният ползва служебен защитник.

В заключение

Едновременното изпълнение на всички изброени правила и изисквания е единственото основание да се счете, че е осъществено законосъобразно задържане на непълнолетен. Както вече споменахме, обаче, често пъти предвидените в закона условия не се спазват, съответно на задържания непълнолетен ще се дължи обезщетение.

____________________________________________________________________

Още теми, свързани с различните видове задържане в наказателния процес, както и интересни казуси, по които кантората е работила, можете да намерите в секциите „Наказателно право“ и „Административно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ в сферата на детското правосъдие и по – специално в защитата на деца, обвинени в извършване на престъпление.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

 

No Comments

Leave a Comment