Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Конопът като земеделска култура

Конопът като земеделска култура

Земеделската култура "коноп".

Още от 2001 г. насам в българското законодателство съществува възможност за отглеждане на коноп. Макар и много несъвършена, а в много случаи и неразбираема, уредбата действаше до скоро у нас и земеделските производители имаха възможността да подават заявления за получаване на разрешение за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения от рода на конопа.

Забрани

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се забранява засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1. В частта относно засяването и отглеждането на опиев мак и кокаинов храст важи единствено изключението по чл. 31 от ЗКНВП, а именно че забраната не се прилага за ограничени количества за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели. Интерес представлява, обаче, разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗКНВП и именно тя и текстовете на предвидената в нея наредба ще бъдат предмет на настоящата статия.

Законодателна уредба

И така, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗКНВП, отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието, храните и горите. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. Наименованието на тази наредба е Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (Наредба № 1 от 2018 г.).

Какъв сорт коноп може да бъде отглеждан? 

Най – общо казано, съществуват три сорта коноп – Cannabis Sativa, Cannabis Indica и Cannabis Ruderalis.

 1. Cannabis Sativa е сорт канабис, при който растението
  израства високо и тънко и поради това е по – подходящо за отглеждане на открито;
 2. Cannabis Indica е сорт канабис, при който растението израства
  ниско и широко, поради което е по – подходящо за отглеждане на закрито.
 3. Cannabis Ruderalis
  е по – скоро плевелен сорт, който съдържа
  малки количества канабиноиди.

Съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 2018 г., разрешеният са отглеждане в България сорт е Cannabis Sativa L. Необходимо условие е съдържанието на тетрахидронабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета да бъде под 0.2 тегловни процента. В противен случаи посевът ще бъде бракуван.

Кой може да отглежда растения от рода на конопа (канабис) и за какви цели?

Растенията от рода на конопа (канабис) могат да бъдат отглеждани за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Лицата, които могат да отглеждат тази земеделска култура са физическите и юридическите лица, регистрирани като земеделски производители, които не са осъждани за трафик, производство, разпространение и притежание на наркотици. Допълнително условие за земеделските производители, които желаят да отглеждат растения от рода на конопа (канабис) с цел производство за семена, предназначени за фураж трябва да са подали декларация съгласно приложение № 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Отглеждането може да се осъществява както на открити, така и на закрити площи.

Кога и по какъв начин може да се подаде заявление за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис)?

Заявлението се подава писмено или по електронен път до министъра на земеделието, храните и горите. Към него се прилагат определените в Наредба № 1 от 2018 г. данни и документи, а именно:

1. име, седалище и адрес на заявителя;

2. ЕИК/БУЛСТАТ;

3. номер и дата на издаване/заверка на
картата за земеделски стопанин.

4. декларация от заявителя, а когато
заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните му органи, че не
са осъждани за престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или по чл.
354а – чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е
регистриран в друга държава, се прилага легализиран превод на документ за
съдебния му статус;

5. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

Издаване и отнемане на разрешение

В тримесечен срок от подаване на заявлението, министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва да издаде разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис). Това разрешение се издава за срок от три години и може да бъде отнето при определените в Наредба № 1 от 2018 г. условия. Отнемането става, когато заявителят:

1. си е послужил с неверни данни при
подаване на заявлението за издаване на разрешение;

2. не е представил документите по чл.
9, ал. 1 в сроковете от същата разпоредба или представените документи не
отговарят на нормативно установените изисквания;

3. е осъден с влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или по чл. 354а – чл. 354в
от Наказателния кодекс или аналогично престъпление съгласно
законодателството на друга държава;

4. извършва дейност в нарушение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на тази наредба;

5. не е подал заявление до Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за вземане на проби от всяко
засяване за определяне съдържанието на тетрахидронабинол.

______________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ осъществява висококвалифицирана правна помощ и съдействие при издаване на разрешения за отглеждане на коноп.

За контакт: 
гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com 

No Comments

Leave a Comment