Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Защита на потребителите

Търговско наименование

Какви са правилата за защита на потребителите?

Законът за защита на потребителите е основният нормативен акт, който урежда отношенията между физическите лица и търговците във връзка с покупко – продажбата на потребителски стоки и предоставянето на потребителски услуги. В него подробно се определят правата на потребителите и задълженията на търговците.

Сред основните права, включени в законоустановената защита на потребителите са:
1. право на информация относно предлаганите стоки и услуги;
2. право на защита срещу рискове от придобиване на опасни стоки;
3. право на защита срещу нелоялни търговски практики и заблуждаваща реклама;
4. право на предоставяне на стоки и услуги, съответстващи на описанието/рекламата, както и такива, които съответстват на потребителския договор;
5. право на рекламация при несъответствие на стоката или услугата чрез ремонт или замяна;
6. право на възстановяване на платената сума при невъзможност за удовлетворяване на рекламацията;
7. право на връщане без посочване на причина при договори от разстояния (покупки от онлайн магазини)
и много други. 

Обратно, правилата за защита на потребителите предвиждат множество задължения за търговците, сред които:
1. предоставяне на информация за характеристиките на стоките и услугите;
2. етикетиране на стоките;
3. предоставяне на указания за употреба на български език;
4. уважаване на своевременно и законосъобразно предявени рекламации;
5. поддържане на редица книги и регистри;
6. обозначаване на цените;
7. специални правила и задължения при промоции и промоционални кампании и др. 

Отделно от Закона за защита на потребителите, считано от 01.01.2022 г. част от действащата българска нормативна уредба стана и специалният Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който урежда специфични случаи на защита на потребителите, ползващи такова съдържание или услуги. Законът е приет с цел въвеждане на европейско законодателство в областта на защита на потребителите. 

Защита на потребителите 1

Правна помощ по потребителско право в полза на търговци по повод жалби и искови претенции на потребители

В търговския обичай е прието схващането, че клиентът винаги има право. Оттам идва и общоприетата заблуда на потребителите, че имат абсолютни права, които търговците са длъжни безусловно да уважават. Това, обаче, не е така. 

В практиката на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ се срещат множество неоснователни жалби на потребители, които, макар че не са спазили собствените си задължения при упражняване на правата на рекламация или отказ от договор от разстояние, например, все пак предявяват жалби пред Комисията за защита на потребителите и пред съдилищата. Когато в отговор на неоснователните оплаквания бъде предоставено правноаргументирано становище и бъдат приложени всички необходими доказателства, жалбите и исковите претенции се оставят без уважение. 

Това води, обаче, до най – малко две негативни последици за търговеца. Първо, допуска се накърняване на доброто му име пред настоящи и бъдещи клиенти и второ, осъществяват се разходи за защита срещу необоснована претенция, която много често е и умишлено преекспонирана от потребителя с цел по – силно емоционално въздействие върху държавните органи. Това поведение на потребителите се счита от закона за укоримо и води до активиране на възможността за обезщетяване на претърпените от търговеца вреди. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богата практика в предоставянето на правна помощ в полза на търговци по повод жалби и искови претенции на потребители чрез следните услуги:

– юридически одит за спазване разпоредбите на Закона за защита на потребителите и на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
– предоставяне на препоръки за подобрение съответствието на онлайн магазини и стационарни търговски обекти;
– привеждане в съответствие със законовите разпоредби на онлайн магазини и стационарни търговски обекти;  
– изготвяне на правноаргументирани становища и процесуално представителство по жалби пред Комисията за защита на потребителите;
– процесуално представителство пред съдилищата в гр. София и в страната;
– търсене на имуществена отговорност от потребители за подадени на жалби и сигнали, съдържащи умишлено посочени неверни данни или обстоятелства.    

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя възможност за абонаментно правно обслужване на търговци в областта на потребителското право с включена специална услуга – създаване на отдел „Рекламации и връщане“, базирани в кантората. В рамките на тази услуга нашите специалисти поемат изцяло комуникацията с потребители по повод рекламации и право на отказ от договор от разстояние. Целта е да бъде осигурено в максимална степен спазването на законовите изисквания още в самото начало с оглед намаляване на опасността от подаване на жалби от потребители и/или с цел, ако такива бъдат подадени, те да бъдат отхвърлени като неоснователни. 

Контакт:
Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Защита на потребителите 2

Необходима ли ни е адвокатска помощ при нарушение на правила, предвидени за защита на потребителите?

Богатата практика на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ в областта на потребителското право показва, че най – честите нарушения на правилата за защита на потребителите са свързани с неправомерно неуважаване на рекламации; откази за предоставяне на възможност за упражняване на правото на връщане; осъществяване на нелоялни търговски практики, както и включване на неравноправни клаузи в потребителски договори. Тези клаузи се срещат най – вече в договори за кредит. 

Компетентните държавни органи за разглеждане на жалби на граждани, срещу които са извършени нарушения на правилата за защита на потребителите са Комисията за защита на потребителите и съдилищата.

В не малко случаи се оказва, че жалбите на потребители, подадени до Комисията или до съдилищата се отхвърлят, поради неправилно предявяване на претенцията, недостатъчност на доказателствата или други погрешни действия на потребителя, който е предприел самостоятелна защита. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ в сферата на защита на потребителите чрез следните услуги: 

– изготвяне на жалби до Комисията за защита на потребителите и представителство по тях;
– помощ при сключване на договори от разстояние;
– изготвяне на искови молби и процесуално представителство при причиняване на вреди от дефектни стоки;
– изготвяне на искови молби срещу търговци за нарушени права на потребители;
– процесуално представителство пред съдилищата в гр. София и страната;
– помощ при отмяна на неравноправни клаузи в потребителски договори;
– защита при нелоялни търговски практики и заблуждаваща реклама.