Защита на потребителите

защита-на-потребителите

Какво трябва да знаем за защита на потребителите?

Правната закрила на потребителите в българското законодателство е гарантирана от Закона за защита на потребителите, в който се посочени и техните основни права. Те са: право на информация за стоките и услугите; право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им; право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките; право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове; право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; право на сдружаване с цел защита на интересите им; право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. В областта на потребителското право, адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Представителство пред Комисията за защита на потребителите;

  • Правна помощ при сключване на договори от разстояние;

  • Консултации при установяване на нелоялни търговски практики;

  • Изготвяне на искови молби и процесуално представителство при причиняване на вреди от дефектни стоки;

  • Правна помощ при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори;

  • Изготвяне и предявяване на жалби пред Комисията за защита на потребителите;

  • Процесуално представителство по потребителски спорове пред съдебните органи в София и страната.

Image