Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Защита на собственост от нарушения. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Вещно право  > Защита на собственост от нарушения. Как и кога?

Защита на собственост от нарушения. Как и кога?

Защита на собственост

Всяко едно право може да бъде обект на нарушение от страна на едно или повече лица. Правото на собственост, като абсолютно субективно право, също може да бъде нарушено.

Съществуват различни видове защита на собственост от нарушения, които се прилагат в зависимост от конкретното деяние и обстоятелствата, свързани с извършването му. Защитата може да бъде гражданскоправна или наказателноправна, като в днешната статия ще коментираме темата за защита на собственост от нарушения по реда на Закона за собствеността и гражданския съдебен процес, както и ще дадем примери за такива нарушения и тяхната защита. 

Ипотечен кредит

Видове гражданскоправна защита на собственост

Връщане на незаконно отнета/завзета собственост

Първият вид вещноправна защита на собственост от нарушения е връщането на незаконно завзето имущество. Съгласно разпоредбите на закона „собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това“. 

Така се оказва, че защита се дава на собственика, когато владението му е отнето. Защита на собственост се постига чрез защита на правомощието владение. Този вид иск е уреден като вещен, собственически иск. С него може да се защитават вещни права, съдържащи правомощието владение. С този вид иск може да се защитава не само частна, но и държавна собственост. Надлежните страни по този иск са – ищец: само собственикът на вещното право, ответник – „всяко лице което владее или държи чужда вещ без да има правно основание“.

[!] ПРИМЕР [!] Иван и Никола са наследници на къща в равни части. Къщата, обаче, се ползва само от Иван, който е сменил ключалките и Никола няма достъп и не може да ползва своята част от собствеността. В този случай, Никола ще може да образува съдебно дело срещу Иван, с което да поиска съдът да му възстанови възможността да ползва своята част от къщата.  

ИЛИ 

[!] ПРИМЕР [!] Борис е дал своя вещ (моторна косачка, музикална уредба, автомобил, земеделска машина и др.) за ползване на Илия, като са се уговорили вещта да бъде върната след месец. Минава месец, обаче, Илия не си вдига телефона или продължава да отлага връщането на вещта. Борис може да поиска от съда да осъди Илия да му върне вещта. В този случай, ако вещта се окаже изгубена или развалена, може да иска нейната равностойност. 

На второ място, законът предвижда още и че „собственикът може да иска прекратяването на всякакво неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право“. И тук ищецът по този иск следва да докаже своето право на собственост, както и че неговото право на собственост е нарушено от ответника. Този иск се отличава с това, че той дава правна защита на собственост без то да е нарушено от ответника. Той е средство за защита срещу всяко пряко или косвено неоснователно действие, което пречи на собственика да упражнява своето право на собственост. С този вид иск може да се иска не само защита право на собственост, но и ограничени вещни права.

[!] ПРИМЕР [!] Петър е учредил право на преминаване върху имота си в полза на Димитър. Петър, обаче, продава имота на Александър, който го прегражда и по този начин пречи на Димитър да се ползва от правото си на преминаване. Димитър има право да заведе иск срещу Александър, с който съдът да му разпореди да премахне оградата, така че необезпокоявано да може да минава. 

На трето място, защита на собственост от нарушения може да бъде осъществена и чрез иск за определяне на граници. Според закона „собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти“. Това е особен вид иск, основан на правото на собственост. От друга страна, законът урежда и възможност да се иска отстраняване на непълноти и грешки в кадастралния план, при който също може да има спор за гранична линия. 

Защитата на собственост чрез иск за определяне на граници, както подсказва неговото наименование, може да бъде предявен само в случай, че се касае за съседни недвижими имоти, при които границата е неясна, неизвестна или спорна.

За да се предяви такъв иск следва да се има предвид, че при неясноти или несъответствия между определена с устройствения план гранична линия и нейното трасиране, несъответствието се отстранява по административен ред от техническите служби. Поради това, този вид иск е допустим само при неурегулирани поземлени имоти. Характерна особеност при този вид иск е, че всяка от страните се явява и ищец, и ответник по иска.

Най – често този иск се предявява, когато има спор между собственици на земеделски земи, относно реалните граници на имотите им. Често защита на собственост по този ред се търси и когато съсед е преградил част от имот, който принадлежи на другиго. 

Защита на собственост от нарушения. Как и кога? 3

Защита на собственост чрез установяването или отричането ѝ по съдебен ред

Вторият вариант за вещноправна защита на собственост е предявяването на т. нар „установителен иск“ за право на собственост.
Този вид защита предоставя възможността на всяко лице не само да предяви иск за възстановяване на правото си, но и да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или едно право, когато има интерес от това. Този вид иск може да има за предмет всякакви права – вещни, облигационни, семейни. Търсената с него защита се изчерпва в силата на присъдено нещо, с която спорното право се потвърждава или отрича.

Целта му е да внесе яснота, определеност и безспорност в гражданските отношения. Специфичното при него е, че спорното право трябва да е възникнало, да съществува реално. Също толкова важно е лицето, което предявява такъв иск да има правен интерес от неговото предявяване. Най – общо казано, такъв интерес възниква, когато спорното право се претендира или отрича, защото всяко оспорване поражда вероятност за нарушаване на вещното право. Предметът на делото следва да е претендирането или отричането на едно право по повод на една и съща вещ.

Има два вида установителни искове.

Единият от тях е т.нар положителен установителен иск, когато ищецът твърди, че спорното право съществува.

Вторият е т.нар. отрицателен установителен иск, когато ищецът отрича съществуването на спорното право.

Надлежните страни по този вид иск се определят на базата на наличето на правен интерес. Например при отрицателен установителен иск, надлежен ответник е собственикът, чието право се отрича. А при положителен установителен иск ищец е собственикът на вещта, а ответник е този който оспорва правото на ищеца.

Тъй като този вид иск не е уреден изрично във вещното право, то допустимостта му се поставя в зависимост от това дали съществува друга форма на защита на конкретното право. В случай, че нарушеното право може да бъде защитено с друг вид иск, то предявяването на установителния иск ще е недопустимо.

_____________________________________________________

Още интересни теми, свързани с имотни дела, както и с права и задължения, при упражняването на право на собственост, право на преминаване, право на строеж и др., можете да намерите в секцията „Вещно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по имотни дела. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. + 359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

 

Защита на собственост от нарушения. Как и кога? 4

6 Comments

 • Интересува ме ако някой включи консуматор към електромера ми подлежи ли на санкция? Констатирах такова включване ама от ЧЕЗ ми отговориха, че не било на моя апартамент и не можело да се меся а дори и да беше на моя пак няма да мога понеже не се водел на мое име. Тука съм показал включването http://elektromer.free.bg/brava/2019_06_18_01.jpg Отделно е и технически опасно ама никоя служба не ми обърна внимание.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 17.05.2021 at 13:09

   Здравейте.
   Санкцията в този случай следва да бъде наложена от конкретното експлоатационно дружество, в случай че същото реши, че е налице незаконно включване на един консуматор към друг, без правно основание.
   За Вас съществува правната възможност да си търсите правата по съдебен ред за причиняване на вреди и наличието на пропуснати ползи от тази дейност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Силвия
  Отговор 21.12.2021 at 8:29

  Здравейте, предстои да се разреши казус с имот, в който имам участие. Останалите наследници продадоха частите си, останах аз с една почти нищожна “дроб”. Роднините ми предупреждават, че имотът може ли да се оцени по съдебен път и вместо сумата, която искам, да бъде направена данъчна оценка (в пъти по-ниска от реалната) и така да ми бъде присъдена много ниска цена.

  Бърза ли е процедурата по такова дело? Може ли аз да изкажа несъгласие като оспорвам решението? Публикуват ли се подобни “търгове” на достъпно за евентуални купувачи място? Възможно ли е да бъде обявен търг със задна дата и по този начин да бъде ограничен броят на “наддаващите”, за да спечели сегашният собственик на по-голямата част от имота търга на минимална стойност?

  Благодаря.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 22.12.2021 at 17:55

   Здравейте.
   На първо място, бързината на процедурата зависи от това има ли кандидат – купувачи или не. Ако такива има и правилата по обявяване и провеждане на публична продан са спазени, то е възможно търгът да завърши успешно още при първа продан. В случай че няма кандидат – купувачи или се окаже, че някаква причина процедурата е опорочена, то ще бъдат насрочвани следващи продани. Във всички случаи не може да се даде точен срок за завършването ѝ, тъй като това зависи от всеки конкретен случай.
   На второ място, обявленията за публични продани се правят на видно място в съответния съд по местонахождение на имота.
   На трето място, всичко е възможно, но същевременно подлежи на оспорване.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ваньо Найденов
  Отговор 21.03.2023 at 19:35

  Здравейте имам следния казус .Имам наследствен имот на който комшиите съсипват няколко пъти оградата със строителни материяли , правят си ремонти на къщата и всичко изхвърлят в моя двор…Имат тръба с мръсна вода която тече в моя двор…Какво и към кого да се обърна и вие може ли да ме защитавате ако заведа дело? Благодаря ви…

Leave a Comment