За кантората

За-кантората

   Адвокатска кантора „Петкова“ предлага комплексно правно обслужване във всички сфери на правото – гражданско, наказателно и публично право, както и в областта на нормотворчеството. Водени от принципите независимост, доверие, почтеност и поверителност, специалистите на кантората гарантират персонално внимание и подход към правния проблем на всеки индивидуален и корпоративен клиент.

    Кантората е основана от адвокат Силвия Петкова – магистър по „Право“, специалност „Правораздаване“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на следването си завършва специализация по английско право и право на Европейския съюз по съвместна програма на Софийския университет, Университетът в Кеймбридж и Британския правен център. Владее отличен писмен и говорим английски език.

   Още като студент, адвокат Петкова проявява сериозен интерес към наказателното право и нормативната дейност и по – специално в областта на сексуалните престъпления, трафика на хора, органи и тъкани и притежанието и разпространението на наркотични вещества, техните аналози и прекурсорите. По същото време написва първите си научни статии на тема „Българско наказателно право: Промени в областта на сексуалните престъпления” и „Решението на проблема за трафик на органи в българското наказателно законодателство”, публикувани в списание „Obiter Dicta”, издавано от Британския правен център. Предвид посочените интереси, прекарва общо пет месеца като стажант в Софийска районна прокуратура и Министерство на правосъдието, отдел „Международноправно сътрудничество по наказателни дела“.

   След завършването си, адвокат Петкова продължава професионалното си развитие, придобивайки знания и опит в областта на инвестирането, във връзка с работата си като инвестиционен съветник, както и в областта на авторското право и сродните му права, работейки като специалист „авторски права“ във водеща музикална и пъблишинг компания.

    По – късно, вниманието ѝ се насочва към проблемите на земеделието и постъпва като юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерството на земеделието, храните и горите, където придобива широкообхватни познания и опит в областта на държавното подпомагане на земеделските производители, програмите за развитие на селските райони, обществените поръчки, трудовото и конкурентното право. 

 Адвокат Петкова има богат опит в процесуалното представителство по граждански, административни и изпълнителни дела, както пред районните и административните съдилища в София и страната, така и пред Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Участвала е и в множество работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове и оценки на въздействието, както и е давала стотици становища по такива проекти във всички законодателни области. През 2017 г. завършва специализация по „Оценка на въздействието на политики“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и взима участие като лектор в обучителен семинар на служители в държавната администрация по дисциплините „Оценка на въздействието на проекти на нормативни актове“, „Регулаторна политика и регулаторна реформа“ и „Социална оценка на въздействието“.