Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Издателски договор. За какво трябва да внимаваме?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Авторско и патентно право  > Издателски договор. За какво трябва да внимаваме?

Издателски договор. За какво трябва да внимаваме?

Първата печатна машина в Европа се свързва с името
на немския изобретател Йохан Гутенберг, който е основоположник на съвременното книгопечатане.  Той използва ръчен набор за печатане през 1439 г. и пръв в света конструира механично задвижвана печатна преса. Това изобретение несъмнено има голямо влияние
върху икономиката, защото дава възможност за масово производство на печатни книги, което е в полза на всички – на печатарите, на авторите и на читателите. Издателската дейност се превръща в търговска, което има за своя последица и необходимостта отношенията, свързани с издаването, да бъдат уредени нормативно. Актуалната правна уредба на т.нар. издателски договор в България е в Закона за авторското право и сродните му права.

Със сключването на издателски договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение.

С издателския договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде.

Ако с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично, при преотстъпването издателят е длъжен да уведомява автора писмено.

Издателски договор. Съдържание

Издателският договор задължително следва да се сключи в писмена форма. Това е форма за действителност и ако Вашият договор не е в писмена форма, то той не поражда правни последици. Един издателски договор следва да съдържа клаузи относно индивидуализиращите белези на страните; датата и мястото на сключването на договора; предмет; срок; тираж на изданието; особености на произведението; начин на формиране на възнаграждението; отговорност при неизпълнение. Договорът може да се сключи за срок до десет години, когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години.

ВАЖНО!!! Много е важно как точно е написан издателският договор и какви клаузи съдържа. Той следва да се изготви от специалист в областта, тъй като много хора не знаят, че ако договорът не съдържа някоя от посочените клаузи, то той не е нищожен, защото законът е закрепил диспозитивни правила – т.е. такива, които запълват празнините, ако страните не са се уговорили изрично по някой от въпросите. Може да бъдете изненадани, ако не сте наясно, че ако в издателския договор не е предвидено друго, се смята, че:

1. на издателя е отстъпено правото само за едно издание;

2. на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по – голям от десет хиляди екземпляра;

3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;

4. броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по – малък от пет екземпляра на всяко издание;

5. издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;

6. издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице;

7. правото на издаване е отстъпено за 3 години, ако не е уговорено друго.

Винаги се консултирайте с адвокат, ако не можете да изтълкувате договора си, а в най – добрия случай –  преди подписване на издателски договор, защото при нарушение на някоя клауза от Ваша страна, може да се стигне до уреждане на отношенията по съдебен ред и иск срещу Вас за обезщетение за вреди, причинени от нарушаване на договора или неустойки.

ВАЖНО!!! Не може да отстъпвате правото да се използват всички Ваши произведения, които бихте създали. Такъв договор е нищожен.

Какви са задълженията на автора при сключване на издателски договор?

Авторът трябва да отстъпи правото за възпроизвеждане и разпространение на произведението; трябва да се въздържи от ново издаване на произведението през времетраенето на договора, ако на издателя е отстъпено изключително право; трябва да предаде екземпляр от произведението на издателя ; трябва да даде възможност на издателя да възстанови без заплащане на ново възнаграждение на възпроизведени, но погинали не по негова вина още непуснати в продажба екземпляри от произведението в едногодишен срок.

Какви са задълженията на издателя при сключване на издателски договор?

Издателят трябва:
1. да издаде произведението;
2. да разпространи произведението;
3. да заплати на автора възнаграждение;
4. да даде на автора уговорения брой безплатни екземпляри;
5. да извърши за своя сметка редактирането и коригирането на ръкописа преди предаването му в печатницата;
6. да върне на автора, ако това е било уговорено, получените за нуждите на изданието оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации или други оригинали (ако са били предадени такива).
7. да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението, преди да пристъпи към следващо издание.

Кога сключеният издателски договор може да се прекрати едностранно?

Ако не е уговорено друго, сключеният издателски договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание. Авторите обаче имат право да прекратят издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че в същия срок авторът е поискал от него да направи това. Полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

Как да се защитим при неизпълнение на издателски договор?

В зависимост от вида на неизпълнението и конкретните клаузи, закрепени в договора, защитата е различна и специфична за всеки отделен случай. Може да се инициира съдебен процес, като се иска от съда да присъди неустойка или обезщетение, може да се иска разваляне на договора или да се подаде иск за реално изпълнение.

В заключение

Напоследък много млади автори решават да се самоиздават и сами финасират възпроизвеждането и разпространението на своето произведение. Наблюдаваме обаче тенденцията да се увеличава броя на издателствата в България и сключването на издателски договор е съществена част от уреждане на отношенията автор – издател. Издателският договор следва да отразява спецификата на конкретния случай, да държи сметка за правата на страните по него и така да урежда последиците от евентуалното неизпълнение, че икономическият интерес да е защитен по възможно най – добрия начин.

АВТОР: Радина Атанасова

______________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на авторите и защитата при нарушаването им, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при изготвяне на издателски договор; становища по проекти на такъв договор, както и защита при неговото неизпълнение, в т.ч. и наказателноправен ред.

No Comments

Leave a Comment