Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Търговско и корпоративно право  > Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД. Как и кога?

В живота много честно между приятели и колеги възникват противоречия и след това те повече не могат да работят заедно. Съвсем възможно е това да се случи и между съдружници в дружество с ограничена отговорност. Не са редки и хипотезите, когато след учредяването на дружеството някой от съдружниците променя своята лична бизнес стратегия. Това води до извършване на действия от негова страна, с които директно зстрашава интересите на дружеството.

Тези хипотези са отчетени от законодателя, който е предвидил възможност за изключване на съдружник от ООД при наличието на специално предвидени в закона хипотези.

В тези случаи е препоръчително, съдружниците, които желаят да пристъпят към изключване на съдружник от ООД, да се обърнат към добър адвокат по дружествено право. Това е така, доколкото процедурата по изключване на съдружник от ООД разкрива сериозни специфики, а стриктното спазване на изискванията за законосъобразното ѝ провеждане е гаранция, че дори и при съдебното ѝ оспорване, изключването няма да бъде отменено.

В какви ситуации може да се стигне до изключване на съдружник от ООД?

Нa първо място, законът предвижда обща хипотеза за всички търговски дружества, която може да се приложи и за изключване на съдружник от ООД.

Предоставена е възможност да се иска от съда от всеки един от съдружниците да се прекрати участието на друг съдружник в дружеството, когато този съдружник умишлено или с груба небрежност не изпълни свое задължение по учредителния договор или изпълнението на задължението стане невъзможно, или когато съдружникът действа против интересите на дружеството.

Този вариант рядко се избира от съдружниците в ООД, защото следва решението за изключване да се вземе от съда, а останалите предоставени от страна на законодателя възможности се реализират от страна на общото събрание на съдружниците, което е много по-бързо, лесно и удобно за самите съдружници.

Останалите възможности за изключване на съдружник са предвидени специално за съдружниците в дружеството с ограничена отговорност. Предвидена е възможност в закона съдружник да бъде изключен, ако не плати или не внесе вноската, която дължи към дружеството, срещу получените в негова полза дружествени дялове. Ако съдружникът не изпълни това свое задължение, законът предоставя възможност той да бъде  изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по – кратък от един месец.

В тази ситуация срокът следва да бъде определен с мнозинство поне половината от капитала на дружеството. Преди да се стигне до изключването на съдружника, последният задължително следва да бъде уведомен за предстоящото изключване от управителя на дружеството. Това уведомяване следва да се извърши писмено и в него задължително се посочи и допълнителния срок, който се предоставя на съдружника да изпълни задълженията си към дружеството. Ако не го стори и бъде изключен, този съдружникът няма право да получи направените от него вноски в капитала на дружеството.

Законът предвижда още няколко хипотези на изключване на съдружник от ООД. Те са както следва:

  • когато не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на дружеството;
  • когато не изпълнява решенията на общото събрание на дружеството;
  • когато действа против интересите на дружеството;
  • при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си на напускане.

Вижда се, че хипотезите на изключване на съдружник от ООД са формулирани доста широко, като предоставят възможност да съдружниците, ако ги обосноват, да пристъпят към изключването на съдружника.

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право 30

Какво следва да се направи, за да пристъпи към изключване на съдружник от ООД?

Има законоустановени изисквания, които следва да бъдат спазени, за да не се стигне до отмяна на изключването, ако то бъде оспорено по съдебен ред.

Като първа стъпка е необходимо съдружникът да бъде уведомен писмено за изключването, което се планира, като се посочи и законовото основание, на което ще бъде изключен. След като съдружника получи предупреждението, решението за неговото освобождаване се взема от общото събрание на ООД. На това общо събрание всеки от съдружниците има право на глас, освен съдружника, чието изключване се решава.

Ако се вземе решението за изключване на съдружник от ООД, това следва да бъде публикувано в Търговския регистър. Най – често управителят  упълномощава добър адвокат по търговско право, който следва да извърши тези действия.

Последици на изключването на съдружник

Изключването, също както и останалите основания, на които се прекратява членственото правоотношение на един съдружник влече след себе си имуществени последици. Освен в ситуацията, когато съдружникът се изключва поради невнасяне или неплащане на вноската си в капитала, в останалите законови хипотези съдружникът има право да получи равностойността на дружествения си дял към момента на прекратяване на членството си. Делът се изчислява въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, към който се е осъществило прекратяването. При изключването на съдружник, това е месецът, в който Общото събрание е взело решението за изключването му.

Изключеният съдружник разполага с възможност да обжалва своето изключване пред съда, ако смята,  че същото е незаконосъобразно извършено.

_______________________________________________________

С някои от най – интересните случаи от работата на кантората, можете да се запознаете в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с компетентни специалисти в сферата на търговското и корпоративното право.

Правни консултации на място в кантората и по телефон се предоставят само с предварително записан час. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

No Comments

Leave a Comment