Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Кога да потърсим помощ от имотни адвокати?

От услугите, предоставяни от имотни адвокати в София и в цялата страна, можем да се нуждаем в случаите, в които имаме въпроси, свързани с нашите права и задължения като бъдещи или настоящи собственици или съсобственици на движима или недвижима вещ (апартамент, кола и др.). 

Препоръчително е да потърсим помощ от имотни адвокати преди да пристъпим към покупка на жилище; при покупка на имот на зелено; когато искаме да сключим предварителен договор за покупко – продажба на апартамент; при сключване на окончателни договори за такива сделки; когато друг човек нарушава правото ни на собственост или на владение; при имуществени спорове със сънаследници или с бивш партньор; при премахване на незаконно учредено право на преминаване на газопреносни мрежи в имота ни; при сключване и оспорване на договори за дарение; при прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и др. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага и със специалисти, практикуващи професията адвокат по строително право. В тази област оказваме съдействие на нашите клиенти по проблеми, свързани с устройство на територията, одобрение на инвестиционни проекти, съдействие при получаване на разрешение за строеж, както и обжалване на отказ за издаване на разрешение за строеж и др. 

Вещно-право

Какво представлява вещното право?

В съвременна правова държава, каквато е Република България, правото на собственост, което се урежда в Закона за собствеността, е абсолютно субективно право, чиято неприкосновеност е защитена както и гражданското, така и от наказателното право. Всеки правен
субект (физическо или юридическо лице) може свободно да ползва, владее и да се разпорежда със собствените си вещи – движими и недвижими, както и да придобива други такива. 

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага следните услуги в областта на вещното право:

– правно консултиране от опитни имотни адвокати в София и в цялата страна, както и проучване и преговори преди придобиване на движима вещ или недвижим имот;

– изготвяне на предварителни договори във връзка с придобиване на имущество;

– процесуално представителство от имотни адвокати при необходимост от обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред;

– изготвяне на договори за:

• учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти (напр. право на преминаване);

• покупко – продажба на движимо и недвижимо имущество;

• наем;

• прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

• учредяване на залог или ипотека;

– представителство от имотни адвокати пред държавни и общински органи;

– правна помощ при извънсъдебна делба и процесуално представителство в производството по съдебна делба;

– правна помощ при упражняване на право на изкупуване;

– консултиране по въпросите на етажната собственост и изготвяне на искания за отмяна на незаконосъобразни решения на Общото събрание или на Управителния съвет (управителя);

– процесуално представителство от имотни адвокати в София и страната при нарушаване на правото на собственост и правото на владение; 

– правна помощ при издаване на разрешение за строеж и отказ за издаване на разрешение за строеж. 

Image

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.