Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Клевета. Защита по частно наказателно дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Клевета. Защита по частно наказателно дело

Клевета. Защита по частно наказателно дело

Клевета

Извършването на престъплението „клевета“ е едно от най – често срещаните деяния, а в съвременния свят то често се осъществява и в електронна среда чрез изпращане на текстово съобщение в социалните мрежи лично до наклеветения или до даване на публично състояние на твърдения, съставляващи клевета.

Какво е „клевета„?

Това престъпление ще бъде налице, когато някой разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление.
ВАЖНО! Приписването на престъпление в условията на клевета трябва да се разграничава от подаването на фалшив сигнал до полицията или прокуратурата срещу някого с твърдение, че е извършил престъпление. В последния случай няма да е налице клевета, а набедяване, което е престъпление от общ характер и се преследва от прокуратурата. 
Терминът „позорно обстоятелство“ е изключително широко формулиран. Това обстоятелство намира своята житейска и правна логика в това, че Наказателният кодекс не може да изброи изчерпателно всички конкретни хипотези, в които би било налице престъплението „клевета“. Ето защо, значението на това понятие се извежда от неговото общоупотребимо значение, което визира всички обстоятелства, които според общоприетия морал са засрамващи.
Например, клевета ще бъде налице, когато едно лице нарече друго „наркоман“, „проститутка“, „просяк“ и др. под. 
Престъплението е от частен характер и като такова се преследва по тъжба на пострадалия директно до съответния местно компетентен съд. Срокът за подаване на тъжбата е 6-месечен от момента на извършване на престъплението.

Наказания и защита

Наказанията за клевета, макар да не включват лишаване от свобода са сравнително тежки. В обикновения случай на това престъпление, наказанието е глоба от три хиляди до седем хиляди лева и обществено порицание.

Важно! Наказанието „обществено порицание“ обикновено се изразява в прочитане на присъдата по месторабота, а ако осъденият не работи, присъдата се прочита или разпространява в рамките на общност, в която осъденият пребивава.

Значително по – тежки са наказанията, когато е налице клевета, разпространена публично, чрез печатно издание или по друг начин (напр. в електронна среда чрез съобщение в социална мрежа или чрез поставянето на „стена“ в социална мрежа), както и когато от нея са настъпили тежки последици (напр. наклеветеното лице е посегнало на живота си). По – тежко е наказанието и когато е наклеветено длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му или когато именно такова лице е извършител на клеветата.

В този случай наказанието е глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

ВАЖНО! Две са основните средства за защита по обвинение за разпространено позорно обстоятелство, представляващо клевета:
1. доказване от страна на подсъдимия, че разпространеното позорно обстоятелство е вярно;
2. обосноваване на факта, че макар и действително умишлено да е разпространено позорно обстоятелство, което не е вярно, то от престъплението не са настъпили никакви вредни последици или ако са, то те са незначителни.

_______________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на обвиняемите и пострадалите от престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право„.

С някои от най – значимите дела на кантората, в които е осъществено успешно представителство, можете да се запознаете в секция „Новини„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени специалисти с богат опит в сферата на наказателното правораздаване.

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Правни консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час. 

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

No Comments

Leave a Comment