Конкурентно право

Конкурентно-право

Какво е конкурентно право ?

В икономически аспект свободната стопанска инициатива е принцип, прогласен в Конституцията на Република България, а Законът за защита на конкуренцията осигурява неговата закрила и правилно прилагане. С него се забраняват всякакви действия, които водят до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната чрез забранени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение, забранена концентрация между предприятия, нелоялна конкуренция и злоупотреба с по – силна позиция при договаряне. В сферата на конкурентното право адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Правни консултации при възникнали съмнения за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;

  • Изготвяне на искания до Комисията за защита на конкуренцията за:

образуване на производство при засягане или застрашаване на интересите на клиента от нарушения на Закона за защита на конкуренцията;

освобождаване от санкция;

образуване на производство при засягане на интересите на клиента от актове, издадени в противоречие на Закона за защита на конкуренцията;

разрешаване на концентрация на предприятия;

  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията;

  • Обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд;

  • Изготвяне и предявяване пред съдилищата в София и страната на искове за вреди, причинени от нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

image