Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Кражба. Защита при повдигнато обвинение

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Кражба. Защита при повдигнато обвинение

Кражба. Защита при повдигнато обвинение

Кражба

Осъществяването на кражба представлява класическо посегателство против собствеността, което законодателят урежда като тежко престъпление, наказуемо с до осем години лишаване от свобода по основния състав и до двадесет години, когато е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Всъщност, престъплението кражба е и едно от най – често срещаните посегателства, за да което се провеждат наказателни производства, напр. при кражба на автомобил, кражба от жилище, джебчийска кражба, кражба на пари и др. Именно предвид честотата на престъплението и обстоятелството, че то е сред най – тежко наказуемите съгласно законодателството, в днешната статия ще разгледаме подробно неговата същност, видове и особености, както и за целите на по – доброто разбиране на престъплението, ще дадем примери с един от случаите, по които сме работили.

Случай от работата на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ във връзка с обвинение за извършване на кражба

Случаят касае обвинение за отнемане на парична сума и техника след проникване в жилище.

В обичайна делнична сутрин Тодор* излиза от дома си, за да купи кафе и цигари за себе си и за майка си. На излизане от входа забелязва, че прозорецът на апартамента, намиращ се на първия етаж е отворен. Тодор познава собствениците (Стилиян и Анелия) и знае, че по това време те са извън града. Именно, поради тази причина решава да се обади на Стилиян, за да го попита дали са се прибрали, а ако не са – да ги уведоми, че прозорецът е отворен.

След като успява да се свърже с него, Стилиян го уверява не само, че все още са извън града, но и че е сигурен, че не са забравяли отворен прозорец. Затова помолил Тодор да влезе през него и да провери дали всичко е наред. Тодор изпълнил молбата като през цялото време е поддържал видео – конферентна връзка със Стилиян по мобилното приложение viber, за да може и той самият да огледа дали случайно няма липсващи вещи. В крайна сметка, след като не се констатират такива, а и Тодор не открива нищо съмнително, той излиза от апартамента отново през прозореца.

Малко по – късно в същия ден Стилиян и Анелия се прибират като констатират, че две от касичките са изпразнени, както и че липсва скъпоструваща конзола за игра, геймърски лаптоп, както и смарт раница, съответно подават сигнал до полицията.

Около седмица по – късно, докато се разхожда с приятели в близост до дома си, Тодор е задържан от полицията. В районното полицейско управление той е пребит от седем полицаи, като след побоя един от тях диктува вместо него „самопризнанията му“, че именно той е извършил кражбата на вещите от дома на Стилиян и Анелия.

Вследствие на „самопризнанията“ на Тодор и показанията на Стилиян и Анелия, които неочаквано посочват именно него като извършител, срещу него е повдигнато обвинение за кражба, като той е поставен в опасност от ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода до осем години, тъй като няколко месеца по – рано спрямо него е влязла в сила осъдителна присъда за притежание на наркотици.

В хода на разследването и след намесата на адвокат по наказателно право от кантората, Тодор даде нови обяснения, с които описва реалните факти по случая, като едновременно с това беше подаден сигнал за полицейско насилие. По инициатива на защитника беше проведено пълно и всестранно разследване в рамките на което се установи по безспорен начин, че „самопризнанията“ са изтръгнати чрез насилие. Също така се установи, че единствените отпечатъци, които отговарят на тези на Тодор са именно на прозореца, от който той е влязъл, но не и където и да било другаде из жилището и със сигурност не по изпразнените касички с пари.

В крайна сметка, въпреки предходните уверения на полицията към Тодор, че делото му ще влезе в съда и за него е по – добре да сключи споразумение, досъдебното производство срещу него беше прекратено.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени

Кражба – същност, видове, особености и защита при повдигнато обвинение

Престъплението кражба е деяние от общ характер, което се преследва под надзора на прокуратурата. Сезирането става най – често чрез подаване на сигнал от пострадал, но не са редки случаите, в които полицията задържа извършителя на място и уведомява прокуратурата за това.

Същност на кражбата

Съгласно Наказателния кодекс отнемането на чужда движима вещ от владението на някого без той да е дал съгласие за това с намерението тази вещ да бъде противозаконно присвоена се наказва за кражба.

Особености на кражбата

Уредбата на деянието „кражба“ разкрива няколко елемента, едновременното наличие на които се изисква, за да се приеме, че е налице престъпление.

На първо място, трябва да бъде налице отнемане на чужда движима вещ от владението на друго лице, т.е. за да може да се ангажира наказателната отгорност на извършителя, необходимо е той, чрез действията си, неправомерно да е установил своя лична фактическа власт върху тази вещ, което от своя страна да е довело до прекратяване на фактическата власт на титуляря.

На второ място, предмет на престъплението може да бъде само чужда движима вещ. Какво означава това

 1. Вещта е чужда, когато извършителят не е неин собственик.
  Важно! Ако отнетата вещ принадлежи на изцяло или отчасти на дееца, но се намира във владението на друго лице на валидно правно основание или пък поради оспорване на собствеността, няма да бъде налице кражба, но може да се установи друго престъпление (напр. самоуправство).
 2. Вещта е движима, когато по естествен начин или от действието на човека не е трайно прикрепена към земята или към постройка.
  Важно! Предмет на кражба може да бъде само движима вещ. Неправомерни действия, свързани с недвижим имот, в зависимост от характера и естеството им, могат да бъда квалифицирани като рецица други престъпления. Например, ако наемател, който е бил изгонен по надлежния ред от наетия имот, самоволно го заеме отново, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. Престъплението, обаче, не е кражба.
  Важно! Движими вещи са парите и енергията. Тоест, противозаконното ползване, например, на електроенергия, ще се квалифицира като кражба на ток.

На трето място, за да е налице кражба, необходимо да е отнето владение, т.е. фактическата власт от едно лице. За съставомерността на престъплението не е задължително лицето, което упражнява фактическата власт върху вещта, да е неин собственик. Това означава, че е възможно извършването на кражба и спрямо предходно открадната вещ.

На четвърто място, при кражбата вещта се отнема без съгласието на лицето, което я владее. Така, например, ако Х е предоставил автомобила си на У за пазене за определен период, но У не върне автомобила след изтичането му, няма да бъде налице кражба. В зависимост от обстоятелствата по случая, проблемът може да се окаже единствено на плоскостта на гражданското право, т.е. нарушение на договорни отношения, но може и да е налице друго престъпление (обсебване).

Важно! Отнемането на чуждо моторно превозно средство без да е дадено съгласие за това с намерение то да бъде ползвано не представлява кражба, но е престъпление по транспорта, което се наказва с лишаване от свобода от едина до осем години.

И накрая, последният елемент, който трябва да бъде налице, за да се приеме, че е извършена кражба е намерението на дееца противозаконно да присвои отнетата вещ. Това означава, че той се ориентира към това да я ползва като своя, в т.ч. и да я продава. Всъщност, намерението за присвояване най – често се доказва именно, когато се установи, че вещта е продадена.

Видове кражба

Законодателят предвижда различни видове кражба, които могат да бъдат по – тежко наказуеми от основния състав или по – леко наказуеми от него.

По – тежко наказуеми състави

При първият по – тежко наказуем състав, наказанието за кражба е лишаване от свобода от една до десет години в определени хипотези, в които заонодателят счита, че деянието разкрива по – висока степен на обществена опасност от обикновените случаи. Те са изчерпателно изброени и са следните:

 1. ако кражбата извършена по време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие. По – високото наказание се обосновава с факта, че в този случай деецът използва възникнали независимо от него негативни събития, за да извърши престъпно деяние;
 2. ако вещта не се намира под постоянен надзор, напр. метални конструкции от неохраняеми обекти;
 3.  ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот (т.нар. взломна кражба);
 4. ако за извършването ѝ е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин;
 5. ако е извършена от повече от две лица, които предварително са се уговорили за това, освен ако не представлява маловажен случай. Такъв е налице, когато от престъплението не са настъпили вредни последици, те са незначителни или са налице други смекчаващи отговорността обстоятелства, поради които конкретният случай представлява по – ниска степен на обществена опасност. Например, ако трима души са се уговорили да разбият вендинг машина, от която са откраднали 10 лв. тази разпоредба няма да се приложи;
 6.  ако кражбата е извършена от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение;
 7. ако е извършена повторно и не представлява маловажен случай. За да се приеме, че това престъпление е извършено повторно, необходимо е да се установи, че деецът е осъждан с влязла в сила присъда за друга кражба;
 8. ако е извършена от гроб на покойник;
 9. ако е извършена от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност, от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по такава поръчка, от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или лице, което се представя за такова, както и от от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
 10. ако откраднатите вещи са взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия;
 11. ако е извършена с цел набавяне на средства за извършване на тероризъм;
 12. ако е откраднато моторно превозно средство.

При осъществяване на елементите на втория по – тежко наказуем състав, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години, като съдът може да конфискува до една втора от имуществото на виновния. Случаите, в които се налага това наказание са два:

 1. когато кражбата е в големи размери, т.е. стойността на откраднатото надвишава стойността на 70 минимални работни заплати за страната, изчислени към момента на извършването на деянието;
 2. когато са откраднати взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, от Българската армия и от структурите на подчинение на министъра на отбраната, от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, от Държавна агенция „Национална сигурност“, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, от Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.

Третият по – тежко наказуем състав касае случаите, когато кражбата представлява опасен рецидив. В този случай наказанието е от две до десет години, когато се касае за обикновена кражба; от три до петнадесет години, когато се касае за кражба по първия по – тежко наказуем състав и от пет до петнадесет години, когато се касае за втория по – тежко наказуем състав. Възможно е съдът да конфискува до една втора от имуществото на виновния.

Четвъртият по – тежко наказуем състав се прилага, когато кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Тогава наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години и задължителна конфискация на част или цялото имущество на виновния. „Особено големи размери“ са тези, при които стойността на откраднатото надвишава размера на 140 минимални работни заплати за страната, изчислени към момента на деянието.

По – леко наказуеми състави

Съществуват и редица случаи, в които законодателят е приел, че кражбата представлява по – ниска степен на обществена опасност и поради е предвидил по – леки наказания.

Така, когато е извършена кражба по основния състав или неин предмет е вещ, която не се намира под постоянен надзор или извършителят е длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева, ако кражбата представлява маловажен случай.

Важно! Тези три вида наказания са предвидени в условията на алтернативност, т.е. съдът е този, който трябва да определи кое от тях да наложи и преценката се извършва за всеки конкретен случай. От друга страна, прокурорът и защитникът на подсъдимия са лицата, които предлагат вида и размера на наказанието. Дали ще се съобрази с някое от предложенията или ще наложи наказание по свое усмотрение зависи изцяло от съда.

При престъплението кражба, законодателят е предвидил в определени случаи да се наказва и приготовлението към такава. Наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация, когато е установено приготвление към взломна кражба, към кражба чрез използване на моторно превозно средство, техническо средство или специален начин, както и към кражба на моторно превозно средство.

Бележка! Приготвление е налице, когато деецът набавя средства, намира съучастници или създава условия за извършване на предварително намислено престъпление преди да е започнал изпълнението му. То се наказва само в предвидените от закона случаи. Наказуемостта отпада, когато извършителят сам се е отказал да извърши престъплението.

Защита

Както при всяко друго престъпление, организирането на правилна защита от опитен и квалифициран адвокат по наказателно право може да доведе до оправдателна присъда, до освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, до условна присъда или просто до по – ниско по размер на наказание.

Защитата по обвинения за извършена кражба разкрива някои съществени особености и изисква отлично познаване на закона и на наказателнопроцесуалните правила.

Първата такава особеност касае установяването на стойността на предмета на престъплението. Ако той не надвишава стойността на две минимални работни заплати за страната, изчислена към момента на извършване на деянието, на извършителя може да се наложи административно наказание глоба от сто до триста лева, ако предметът на престъплението бъде възстановен или заместен.

Втората такава особеност касае извършването на определени действия от страна на извършителя в рамките на определен момент от воденото срещу него дело. Тези действия също касаят връщане или заместване на вещта. Законодателят ги отчита като израз на реално демонстрирано съжаление от страна на обвиненото лице и поради това предвижда предвидените в закона наказания според вида на кражбата, да бъдат наложени в по – ниски размери.

Кражба. Защита при повдигнато обвинение 2

Защита на пострадали при кражба

Лицата, от което владение и без тяхно съгласие са отнети движими вещи също имат право на защита, като правилното ѝ и своевременно организиране е гаранция за ефективна закрила на техните законни интереси.

Първата насока касае неотложните действия непосредствено след извършване на престъплението. Необходимо е незабавно сигнализиране до полицията за извършената кражба. Колкото по – бърза е реакцията на правоохранителните органи, толкова по – голяма е вероятността за разкриване на престъпника, особено в случаите на взломна кражба в жилище, откъдето трябва да бъдат снети дактилоскопни данни (отпечатъци) преди те да бъдат заличени.

Втората насока се отнася до съдействието, което пострадалият е необходимо да окаже на правоохранителните органи. Често пъти се изисква представяне на документи, свързани с откраднатата вещ. Оказването на подобно съдействие е от особено значение в случаите, в които е откраднат автомобил, мобилен телефон или друга техника, която може да бъде засечена или проследена.

Третата насока касае случаите, в които извършителят е бил установен и когато срещу него е повдигнато обвинение. Необходимо е пострадалият да поиска от прокуратурата да го конституира като такъв във воденото наказателно производство. Тази необходимост произтича от обстоятелството, че само по този начин той ще има достъп до материалите по делото и ще може да прави искания за събиране на доказателства, бележки и възражения. Упражняването на това право чрез повереник – адвокат по наказателно право е от особено значение, когато по една или друга причина полицията и прокуратурата не провеждат пълно и всестранно разследване.

Четвъртата и последна обща насока се отнася до съдебната фаза на наказателното производство и необходимостта пострадалият да поиска да участва в нея като частен обвинител и като граждански ищец. Смисълът на участието като частен обвинител е, че при оправдаване на извършителя или при налагането на наказание, което пострадалият счита за несправедливо ниско, той може да обжалва присъдата пред по – горестоящата инстанция дори и ако прокурорът не го направи. Участието като граждански ищец пък има смисъл с оглед възстановяване на вредните последици от престъплението, а именно стойността на самата вещ, както и евентуално настъпилите от престъплението неимуществени вреди.

______________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с работата на кантората, можете да откриете в страницата „Публикации“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от опитни и утвърдени адвокати по наказателно право, както при повдигнати обвинения за извършено престъпление, така и в полза на пострадали от престъпления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък: 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. Случаите на задържане от полиция за срок до 24 часа, прокурорско задържане до 72 часа, задържане под стража или домашен арест се разглеждат приоритетно с възможност за незабавна реакция без предварително записване на час.

No Comments

Leave a Comment