Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Купуване на гласове. Обвинение и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Купуване на гласове. Обвинение и защита

Купуване на гласове. Обвинение и защита

купуване на гласове

При провеждането на избори за Народно събрание и Президент на Република България в рамките на осъществяваните предизборни кампании често чуваме, че „купуването и продаването на гласове е престъпление“. Всъщност Наказателният кодекс въздига купуването и продаването на гласове в две отделни престъпления, които имат определена връзка помежду си, но всяко от тях е самостоятелно престъпление и не е обвързано задължително с осъществяване на насрещното престъпление. Тези две престъпления се появяват по различно време – първо е криминализирано купуването на гласове, което именно ще разгледаме в настоящата статия.

Купуването на гласове e престъпление против свободното упражняване на активното избирателно право, което законодателят отчита като тежко престъпление.

Същност на престъплението „купуване на гласове“, наказания и защита

I. Същност и елементи на престъплението „купуване на гласове“. Обвинение

Законът урежда две форми на купуване на гласове, които се изразяват в:

  • предлагане на имотна облага;
  • даване на имотна облага.

Престъплението може да бъде извършено както когато се предложи имотна облага на другиго, така и когато реално се предаде имотната облага във фактическата власт на другото лице с цел да бъде склоненo да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин.

Важно! За да е налице купуване на гласове, облагата трябва да има имуществен характер, т.е. същата да е оценима в пари. Тя би могла да се изрази в увеличаване на актива на имуществото, но също и в спестяване на намаляването на този актив. Най-често облагата е под формата на пари, но не е изключено да бъде и нещо друго – например, предложение да бъде опростено задължение.

Законодателят определя „гласовете“, които се купуват, като доста широко понятие, което обхваща всички възможни хипотези на избори, както и гласуването на референдум.

Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице, но е важно да се отбележи, че за да се повдигне обвинение за купуване на гласове, то трябва предлагането/даването на имотна облага да бъде осъществено спрямо лице, което има активното избирателно право за съответния вид избори или е титуляр на правото на гласува за даден вид референдум. Така, предлагането или даването на облага на лице, което няма право да участва в дадени избори, ще доведе до липса на престъпление, респ. до оправдателна присъда.

Купуването на гласове се извършва само с пряк умисъл, като законът изисква и допълнителен субективен признак – особена цел да се склони лицето да упражни правото си по определен начин. Даването или предлагането на облагата трябва да има за цел да склони лицето не просто да гласува, а да направи това за определен кандидат, за определена партия/коалиция или да посочи определен отговор на референдум. За да е довършено престъплението, не е необходимо целта да е реализирана, а само да е била налична към момента на осъществяване на деянието.

II. Наказания и защита по обвинение за купуване на гласове

Както вече споменахме, купуването на гласове е тежко престъпление, за което се предвиждат следните наказания:

  • лишаване от свобода от една до шест години
  • глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева
  • лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

При извършване на такова престъпление, не е възможно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. С последните изменения в НК вече не е възможно и да бъде наложена пробация като наказание на извършителите на подобно престъпление, тъй като законодателят предвиди долна граница на наказанието, а именно от една до шест години лишаване от свобода. Привилегията при множество или изключителни смекчаващи вината обстоятелства определеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация се прилага само когато не е предвиден най-нисък предел на лишаването от свобода, което в случая не е налице.

Възможно е при повдигнато обвинение за купуване на гласове да се постигне условна присъда при наличие на предпоставките за това, както и при добре изградена линия на защита. Макар и да не е предвидено задължително участие на защитник – адвокат по наказателни дела по обвинение за купуване на гласове, то същото е желателно, за да се осигури в максимална степен защитата на правата на обвиняемия.

Възможно е да бъде постановена и оправдателна присъда, като всеки конкретен казус следва подробно да се прецени и задълбочено да се анализират обстоятелствата по него. До оправдателна присъда може да се стигне, когато не се докаже някой от елементите на престъплението. Така например, ако не успее да се докаже прекият умисъл и особената цел, която се изисква при това престъпление, а именно да се склони лицето да гласува по определен начин, то няма да е налице субективната страна на престъплението, което от своя страна ще доведе до несъставомерност на деянието, респ. до оправдателна присъда.

Престъпление няма да има и в случаите, в които деецът не е посочил определен кандидат, политическа партия или коалиция, в полза на които следва да се упражни активното избирателно право, или ако лицето, на което се предоставя облагата, не отговаря на условията за активно избирателно право/респ. на условията за гласуване на референдум.

В случаите, в които се докаже наличието на всички елементи на престъплението, е възможно да се потърси налагане на по-леко по размер на наказание, като за целта е необходимо своевременно ангажиране на защитник – адвокат по наказателно право. Възможно е при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, съдът да не наложи по – лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно да не наложи глобата, която е предвидена като едновременно наказание наред с лишаването от свобода.

III. Особени хипотези на купуване на гласове

Законодателят е криминализирал и организирането на купуване на гласове. На практика това означава, че помагаческата дейност около купуването на гласове е въздигната в престъпление. Тази дейност може да бъде осъществена по два начина:

  1. Под формата на същинска организация, която включва създаване на условия за купуване на гласове, координация на купувачите и др. – в този случай отговорност ще носят организаторите на купуването на гласове;

или

  1. Под формата на предлагане на имотна облага на лица, които да организират купуването на гласове – така се предвижда наказателна отговорност и за предлагащите имотната облага.

Организирането на купуване на гласове е по-тежко наказуемо, като за организатора на купуването, както и за предоставящия имотната облага се предвижда наказание лишаване от свобода от една до седем години и глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева. В този случай съдът също постановява и наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

Важно! Ако деецът, който е извършил купуването на гласове, съобщи доброволно на надлежен орган на властта за извършено организиране на купуване на гласове, то той няма да бъде наказан. При тази поощрителна норма деецът трябва да съобщи за чуждо противоправно поведение (за това на организатора на купуването или на предоставящия облагата), за да може се освободи от наказателна отговорност. Субектът на купуване на гласове ще може да се ползва от поощрителната норма и ще избегне наказание, ако съобщи кой е организаторът, респективно кой предоставя облагата.

Още по – тежко наказуемо е купуването на гласове, което е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения. Тук законът предвижда наказание лишаване от свобода от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.

Автор: мл. адв. Ивета Вълева

_______________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с престъпленията, засягащи основни права и свободи на гражданите, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ по наказателни дела, образувани по повдигнато обвинение за купуване на гласове.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се предоставят само с предварително записан час в рамките на посоченото работно време. 

Специалистите на кантората предоставят денонощна правна помощ при задържане от полицията, прокуратурата или съда. За спешни консултации и представителство, както и за предоставяне на правна помощ извън посоченото работно време, дължимото възнаграждение се увеличава с 50%.

No Comments

Leave a Comment