Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Престъплението „лекарска грешка“. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Престъплението „лекарска грешка“. Защита

Престъплението „лекарска грешка“. Защита

лекарска грешка

В съвременното общество, темата за допускане на лекарска грешка се засяга все по – открито както в публичното пространство, така и в нарастващия брой съдебни процеси срещу медици за извършени от тях престъпления.

Според Световната здравна организация, 2,6 млн. души умират, вследствие на лекарска грешка, нареждайки я сред 10-те най – често срещани причини за настъпване на смърт. Смята се четири от десет пациенти претърпяват увреждания при ползване на медицинска помощ.

В България липсва статистика за броя на жертвите на лекарска грешка, но годишно около 600 дела се водят срещу лекари, поради опасения, че те са допринесли за увреждането или смъртта на пациенти. В действителност в България има доста повече ситуации, в
които има съмнение за лекарска грешка, но много малко от тях стигат
до съдебната зала.

От друга страна, медицината е такава сфера на дейност, при която дори и при правилна диагноза и своевременно адекватно лечение лекарят не успява да се пребори за живота на пациента или да предотврати настъпването на увреждания. Дори и в такива ситуации не са редки случаите, в които се повдигат обвинения за причиняване на смърт и телесна повреда при условията на лекарска грешка, които при посочените условия са неоснователни.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ при повдигнато обвинение за причиняване на смърт или телесна повреда, поради лекарска грешка.

Какво е „лекарска грешка“?

Понятието „лекарска грешка“ няма изрична законова дефиниция. То се използва основно в разговорната реч, а неговото съдържание като форма на престъпно посегателство се извежда от разпоредбите на Наказателния кодекс.

Така, за да е налице престъпление, свързано с допусната лекарска грешка, необходимо е да са причинени смърт или телесна повреда вследствие на незнание или немарливо изпълнение на медицинска инвервенция.

Причиняване на смърт при условията на лекарска грешка

Наказателният кодекс предвижда три вида престъпления, засягащи въпроса за причиняване на смърт, поради допусната лекарска грешка.

Според първия състав, „който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правнорегламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години„.

По отношение на този състав на коментираното престъпление трябва да се отбележат няколко особености.

На първо място, законът наказва допускането на лекарска грешка с оглед на престъпния резултат, а именно – настъпване на смърт.

На второ място, необходимо е смъртта да е настъпила, поради незнание или немарливо изпълнение на медицинската дейност, т.е. не е налице целенасочено умъртвяване на пациента. Настъпването на смъртта се намира в пряка и непосредствена причинно – следствена връзка с незнанието на лекаря или на немарливото изпълнение на занятието му.

ВАЖНО!!! В случай че е налице умишлено умъртвяване на пациента чрез използване на медицински средства и методи, престъплението ще се квалифицира като убийство (напр. с цел отнемане на телесен орган), а не като причиняване на смърт, поради лекарска грешка.

ВАЖНО!!! В случай че лекарят е диагностицирал правилно и своевременно заболяването, предприел е всички необходими мерки за лечение и е положил всички необходими усилия за запазването на живота на пациента, но смъртта е настъпила въпреки това, то той не следва да носи наказателна отговорност.

Според втория състав, „който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или друга правнорегламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години

В коментирания контекст това престъпление касае причиняването на смърт от лице, упражняващо лекарска професия без да има такова право.

Според третия състав, ако лекарят е бил в пияно състояние или е причинена смърт на повече от едно лице (напр. на родилката и новороденото едновременно), наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Причиняване на телесна повреда, поради лекарска грешка

Престъпните състави, предвиждащи наказуемост на причиняването на телесна повреда, поради лекарска грешка са напълно идентични със съставите, касаещи причиняването на смърт при същите условия.

Различията се състоят в две обстоятелства.

Първото обстоятелство касае престъпния резултат, който в случая е средна или тежка телесна повреда.

Телесната повреда е средна, ако е причинено едно от следните изчепателно изброени увреждания:
1. трайно отслабване на зрението или слуха;
2. трайно затрудняване на речна, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
3. счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
4. обезобразяване на лицето или на друго части от тялото;
5. постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или разстройство на здравето, временно опасно за живота;
6. наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Телесната повреда е тежка, ако е причинено едно от следните изчерпателно изброени увреждания:
1. продължително разстройство на съзнанието;
2. постоянна слепота с едното или с двете очи;
3. постоянна глухота;
4. загуба на речта;
5. детеродна неспособност;
6. обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган;
7. загуба на единия бъбрек, слезката или крило на белия дроб;
8. загуба или осакатяване на крак или ръка;
9. постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Законът предвижда, че ако лекарят е направил всичко възможно за оказване на помощ на пострадалия, това негово поведение следва да се отчете като смекчаващо отговорността му при определяне на наказанието. В тези случаи, ако положените усилия могат да се отчетат и като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което да доведе до условно осъждане или до замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Второто различие между съставите, наказващи причиняването на телесна повреда, поради лекарска грешка и причиняването на смърт при същите условия, се състои в размерите на предвидените наказания, като в първия случай те са значително по – ниски. Това се обяснява с по – малко неблагоприятния престъпен резултат, а именно телесна повреда, а не смърт.

Така, при причиняване на средна телесна повреда, поради лекарска грешка, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация. 

При причиняване на тежка телесна повреда, поради лекарска грешка, наказанието е лишаване от свобода до три години.

При причиняване на средна телесна повреда при извършване на медицинска дейност без лицето да притежава такова право, наказанието е лишаване от свобода до три години.

При причиняване на средна телесна повреда при извършване на медицинска дейност без лицето да притежава такова право, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Ако лекарят или лицето са били в пияно състояние или е причинена телесна повреда на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода до пет години при средна телесна повреда и лишаване от свобода от една до шест години при тежка телесна повреда

В заключение

Лекарската професия, освен че представлява правнорегламентирана дейност, която изисква задълбочени специални знания в областта на медицината, е и от тази категория дейности, които са с изключително висока степен на обществена полза, тъй като благодарение на медицинските работници се осигурява опазването на живота и здравето на гражданите.

Именно, поради тази причина, както законодателят, така и прокуратурата, и съдът е необходимо да бъдат изключително прецизни в преценката си, когато се пристъпва към търсене на наказателна отговорност от лица, упражняващи лекарска професия. Предвидените като престъпни деяния следва да бъдат ограничени единствено до общественополезния минимум с цел избягване предоставянето на некомпетентна или незаинтересована здравна грижа.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на обвиняемите и подсъдимите за извършени престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ в полза на лекари при повдигнато срещу тях обвинение за извършено престъпление.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment