Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Лишаване от родителски права. Кога и как?

Лишаване от родителски права. Кога и как?

Лишаване от родителски права

Един от най – често задаваните към кантората въпроси в областта на семейното право е „Какво да правя, ако бащата на децата ми не плаща издръжка и не полага грижи за тях?“. Именно отговорът на този въпрос се намира в пряка връзка с днешната тема за лишаване от родителски права.

Предварителни бележки

Съгласно Семейния кодекс, всеки от родителите е носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца.

Поначало, родителите имат равни права и задължения, независимо дали се намират в брак или не. Те следва да се осъществяват винаги в интерес на детето. Сред тях са правото на осъществяване на лични отношения с детето, правото на участие във вземането на решения, свързани с неговото отглеждане, възпитание и обучение, задължението за полагане на грижа, както и задължението за даване на издръжка.

Съществуват, обаче, ситуации, в които един от родителите не упражнява своите права по отношение на детето, нито изпълнява своите задължения. В такива случаи законът предоставя възможност по отношение на виновния родител да бъде постановено ограничаване или лишаване от родителски права.

Ограничаване на родителски права е възможно, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. В този случай районният съд може да вземе съответни мерки в интерес на детето чрез ограничаване на родителски права като отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях. Той, също така, може да постанови осъществяването им от друго лице.

По – интересен е случаят на лишаване от родителски права, тъй като условията за това са пряко свързани с неупражняване на родителските права и неизпълнение на родителските задължения.

Кога може да се прибегне до лишаване от родителски права?

Мярката за лишаване от родителски права е крайна и изключителна. Тя се прилага с особено тежки случаи на поведение на виновния родител, застрашаващо личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Лишаване от родителски права е възможно (и по – често срещано), когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. Законът изисква едновременното наличие на тези четири условия.

Липса на основателна причина

По отношение на неупражняването на родителските права и на неизпълнението на родителските задължения, законът и съдебната практика предвиждат изключително тесен кръг от възможности за признаване на основателност на причината за това.

Обичайно в практиката, защитата се насочва по отношение на търсенето на основателна причина за недаване на издръжка. Често пъти като такава се изтъква невъзможността за реализиране на доход, поради липса на трудова дейност. Според последователната практика на съдилищата тази причина не може да се счете за основателна. Това е така, тъй като законът изисква от родителя да положи всички усилия да дава издръжка на ненавършилите пълнолетие свои деца, като това, че не намира работа по професията си или работа, която да го удовлетворява, не означава, че не може да започне каквато и да било друга работа, благодарение на която да реализира доход.

Накратко казано, липсата на парични средства обичайно не представлява основателна причина, макар че се допускат изключения, преценката на които зависи според обстоятелствата по конкретния случай.

От друга страна, основателна причина за неполагане на грижи и недаване на издържка, може да бъде например тежко заболяване на родителя или тежко увреждане, които обективно пречат на упражняването на родителските права и изпълнението на родителските задължения.

„Трайност“ на поведението

Условието за „трайност“ на неполагането на грижи и недаването на издръжка се преценява за всеки конкретен случай, тъй като липсва законоустановен критерий за това. Във всички случаи то е налице, когато това поведение се осъществява последователно за определен период от време, който не е твърде кратък. Така например, неполагането на грижи и недаването на издръжка не може да се приеме за „трайно“, когато родителят от седмица или месец не се е интересувал от детето и не му е давал издръжка.

По отношение на изпълнението на това условие, може да се вземе предвид изискването на Наказателния кодекс, според което, за да е налице престъпление, осъденият да плаща издръжка не го е правил в продължение на два или повече месеца.

Неполагане на грижи

Полагането на грижи е част от неимуществените задължения на родителите и се обуславя от крехката възраст на ненавършилото пълнолетие дете, което няма достатъчно знания и опит, за да се грижи само за отглеждането, възпитанието и обучението си. Ето защо задължение за това е възложено на неговите родители.

Така, поведението, свързано с неполагане на грижи може да обхване широк кръг от бездействия, като например незаинтересованост от детето, липса на инициатива във възпитанието и отглеждането му, неучастие в неговите учебни и извънкласни дейности и много други.

Недаване на издръжка

Даването на издръжка на ненавършилото пълнолетие дете пък е част от имуществените задължения на родителя. То се състои в предоставяне на парични средства в достатъчен размер за осигуряване на разумни негови нужди.

Под „разумни нужди“ се има предвид, че ако родителят дава издръжка, която е достатъчна за предоставяне на необходимите храна, дрехи и задължително образование (такси за детски градини/училища, учебници и ученически пособия и др.), но не е достатъчна за луксозен живот на детето, това не е основание да се приеме, че е налице неизпълнение на имущественото задължение на родителя.

Процедура за лишаване от родителски права

В случай че горните четири условия, предвидени в закона, са налице, може да се прибегне до лишаване от родителски права на виновния родител.

Следва да се има предвид, че за случаите на ограничаване на родителски права се ползва същата процедура.

Производството за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител. Правомощия имат и прокурорите, както и съответната териториална дирекция „Социално подпомагане“. Компетентен да разгледа делото е районният съд по настоящия адрес на детето.

По делото се изслушват прокурорът, представител на дирекция „Социално подпомагане“, както и родителят, чието лишаване от родителски права се иска, освен ако той не се яви без уважителни причини.

След като съдът установи, че е налице тежък случай на поведение на родителя, застрашаващо личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето или че родителят без основателна причина трайно не полага грижи за него и не му дава издръжка, той постановява лишаване от родителски права, определя изключително ограничен режим на осъществяване на лични отношения, както и разпорежда плащането на издръжка в конкретен размер.

Важно! Така постановеното лишаване от родителски права не е необратимо. Родителските права могат да бъдат възстановени от лишения родител по негово искане, но само ако са отпаднали основанията, поради които е бил лишен от тях.

Последици

За разлика от случаите на ограничаване на родителски права, при лишаване от родителски права последиците за виновния родител са изключително сериозни. Сред тях са отнемане на възможността на виновния родител да участва активно в грижите за детето, както и да взима решения за неговото възпитание и обучение, ограничаване на личните отношения между тях и отнемане на възможността това да става без присъствието на другия родител или на определено от съда лице.

Най – сериозната последица, обаче, се състои в това, че съгласието на лишения от родителски права родител не се изисква, в случай на пълно осиновяване на детето. Той дава единствено своето мнение, което не е задължително за съда.

Важно! Постановяването на лишаване от родителски права не води до лишаване от имуществените родителски задължения. Това означава, че виновният родител продължава да има задължение за даване на издръжка, като за неизпълнението му може да се ангажира гражданска отговорност чрез образуване на изпълнително дело, както и наказателна отговорност.

Вместо заключение:
Два казуса от практиката на кантората

За да илюстрираме по – ясно теоретичните постановки по – горе, ще завършим днешната тема с два от най – интересните казуси от практиката на кантората.

Казус 1: Илия е грижовен баща на две деца. С майката, с която не са имали сключен брак, са разделени от няколко месеца след пореден неоснователен скандал от нейна страна и поредните нанесени обиди към него. Илия се е съгласил децата да останат с майка си, а той да ги взима при себе си за два уикенда в месеца. Веднъж месечно той дава на ръка на майката пари за издръжката на децата, а от време на време праща допълнителни малки суми по куриер или по банка. Уговорката между Илия и бившата му партньорка относно издръжката и личните му отношения с децата е само устна и не е скрепена с никакъв писмен акт.

Наскоро, обаче, майката спира да вдига телефона си и спира да му позволява да взима децата, а и да ги вижда изобщо. Дори, при един от опитите на Илия да види децата си, когато той се появил направо пред прага ѝ и започнал да звъни на звънеца, тя повикала полиция и се оплакала, че той я тормози, преследва и притеснява. Пристигналите на място полицаи му съставили протокол за предупреждение и го уверили, че следващо подобно поведение от негова страна ще доведе до задържането му.

Тъй като той е в изпитателен срок след условна присъда за хулиганство, предупреждението на полицейските служители той възприема като заплаха и за сигурността на децата му, тъй като задържането му ще доведе до невъзможност да работи и да им изпраща пари. Затова, той спира да се опитва да се види с тях, но продължава опитите да се свърже с майка им, за да може поне да им дава издръжката. Поради това, че тя отказва да се вижда с него, той започва да ѝ превежда пари по куриер, които тя охотно прибира.

Няколко месеца по – късно, майката завежда дело срещу него за лишаване от родителски права с аргументите, че той не се интересува от децата си с месеци, изоставил ги е, не е правил опити изобщо да се срещне с тях и не им дава издръжка.

Казус 2:  Антоанета е разведена от три години с бившия си съпруг – Красимир. Той е осъден да плаща по 100 лв. месечна издръжка за двамата им малолетни близнаци, както и да осъществява лични отношения с тях в определени дни и часове. Първите няколко месеца, Красимир плащал редовно издръжка и спазвал стриктно режима на лични отношения.

Дори, когато Антоанета поискала повишение на размера на издръжката, той се съгласил и двамата сключили писмено споразумение, с което издръжката била увеличена на 150 лв. за всяко дете. След сключването на споразумението минавали месеци, в които Красимир не плаща нищо и изобщо Антоанета не може да се свърже с него, за да вземе децата, няколко месеца, в които той плаща стриктно, а дори и в повече и сам проявява желание да осъществява лични отношения с децата. В последната година и половина, обаче, Красимир едва на два пъти е поискал да види децата си, респективно им е дал издръжка, а през другото време не проявява никакъв интерес към тях.

Междувременно, Антоанета се омъжила повторно за Георги, който приел доведените си деца като свои и полага сериозни бащински грижи за тях. Поради това, двамата решават, че искат Георги да осинови близнаците, като за целта трябва да минат през процедурата за лишаване от родителски права по отношение на Красимир.

______________________________________________________________________
Още интересни теми, свързани с отношенията между съпрузи, както и между родители и деца, можете да намерите в секцията „Семейно и наследствено право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита по дела за ограничаване и лишаване от родителски права.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

53 Comments

 • Петър
  Отговор 16.12.2020 at 14:22

  здравейте. имам подобен проблем, даже бих казал че е и по сложен. дали има вероятност да се консултирам с вас. казвам се Петър Красимиров Петров и съм от гр. Горна Оряховица

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.12.2020 at 14:26

   Здравейте.
   Можете да изпратите email на адрес office@petkovalegal.com
   Поздрави.

 • Калоян
  Отговор 04.07.2021 at 8:18

  Здравейте.Ние се разделихме с полувинката ми.Аз съм в чужбина и изпращам всеки месец между 800-900лв,но за съжаление тя ми позволява да виждам детето когато тя прецени.Следващия месец ще се прибера за рождения ден на дъщеря ни,но бившата ми каза че аз не съм добре дошъл на празника.След като аз поисках обеснение как така и защо,тя ми отговори че аз нямам никакви права.След което ми блокира номера и нямам никаква връзка с детето.Това ме кара да се чувствам адски неприятно,защото много обичам дъщеря си.Моля посъветвайте ме какво да направя?!?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.07.2021 at 10:55

   Здравейте.
   Необходимо е да се заведе съдебно дело за определяне на родител, който да упражнява родителските права, както и за определяне на режим на лични отношения на другия родител с детето. В обичайния случай, родителят, който упражнява родителските права е майката, а в полза на бащата се урежда възможност да се среща с детето си. Отново в обичайния случай, това може да става всяка първа и трета седмица на месеца, като бащата взима детето в петък в 18:00 ч. и го връща на майката в неделя в 18:00 ч. Също така, бащата може да взима детето на един празник в годината (Коледа или Великден, като съда определя в коя година на кой празник да стане това), както и по време на една от училищните ваканции. Освен това, съдът определя дали бащата може да присъства по време на празнуването на личните празници на детето (рожден ден, имен ден и др.) или може да взима детето отделно по тези поводи.
   За завеждане на дело за определяне на режим на имуществените отношения е необходимо сключване на договор за правна помощ и предоставяне на пълномощно. Това става след предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. С чуждестранни телефонни номера комуникацията се осъществява чрез viber или whatsapp.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Р. Гудева
  Отговор 09.07.2021 at 17:11

  Здравейте,
  Работя с жени, пострадали от насилие, жертва на трафик и бежанки.
  Имам въпрос относно случай:
  Млада жена с 2 деца – на 2г и на 11м. Бащата е в затвора, не е препознал децата преди влизането си там. Посъветван е да го направи, за да се намали присъдата. Припознал е едното дете. Не плаща издръжка, не се интересува от децата, изцяло са оставени на грижите на майката. Неговите близки също не се интересуват.
  Може ли да му бъдат отнети правата?
  Благодаря.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 10.07.2021 at 10:39

   Здравейте.
   Лишаване от родителски права е възможно, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето и случаят е тежък, както и когато трайно не полага грижи за детето без основателна причина и не му дава издръжка.
   На пръв поглед, във Вашия случай е възможно да се поиска лишаване на бащата от родителски права, но когато казусът е представен в едно изречение е трудно да се прецени задълбочено дали това е 100% така. Моля да имате предвид, че неплащането на повече от две последователни месечни вноски за издръжка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години. Също така, задълженията за издръжка подлежат на предпочитателно удовлетворение от имуществото на родителя, който е осъден да я плаща.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Десислава Димитрова
  Отговор 24.07.2021 at 9:30

  Здравейте! Имам син на 16г, с биологичния му баща, който го припозна без да имаме брак, сме разделени от 15г. През тези 15г той не е полагал грижи за детето, не е изпращал или давал издръжка, не съм го и съдила за такава и не е пожелавал да го види 9г вече. Имам друг човек до себе си вече почти 14г, ще сключваме брак с него, реално той отгледа сина ми и иска да го осинови. Преди 2 г питахме биологичния баща дали иска да се откаже от детето, той пожела да се срещне с него, но сина ми не пожела среща. Какви са вариантите синът ми да бъде осиновен от сегашния ми съпруг, предвид, че имаме по-малко от 2г затова?
  Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.07.2021 at 15:53

   Здравейте.
   Поставеният от Вас въпрос изисква подробно обсъждане на казуса, тъй като са налице няколко възможни варианти.
   За предоставяне на подробна консултация, можете да си запишете час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Елица Иванова
  Отговор 23.11.2021 at 6:06

  Здравейте,
  При мен нещата стоят така . От една година сме разделени с бащата на дъщеря ми ( на 3г ) . От повече от 6 месеца той не е пожелал да я види, като преди това виждането беше онлайн , не на живо. Издръжка не е дал нито лев за тази година. Искам да взема пълните права , не искам издръжка , нито нищо от него .
  Мисля да повдигна дело , но нямам си и представа къде е този човек. Ако не го намерят , за да му дадат призовка , това значи ли , че делото може да се отлага до неговото явяване ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.11.2021 at 7:44

   Здравейте.
   В случай че не бъде намерен, ще му бъде назначен т.нар. особен представител и делото ще продължи в негово отсъствие с участието на особения представител.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария
  Отговор 03.12.2021 at 16:43

  Здравей те със бившия ми сме разделени вече от 2 години без да види лицето на детето си и не му праща никаква издръжка казах му да дойде да го виде поне че не му искам пари само да види детето си дори не прати подараци за рождените му дни нито се опинва да се убади да го види и чуе нито да дойде вапреки че има кола и книшка как мога да му отнема родителските права и да се води на мойте имена и само да попитал от 1г и 8м съм т друг и имам дете от него но той се гриже за него много добре не ги дели децата даже е по хубаво момченцето ни го обича повече повече време мо отделя и играе с него детето дори обича повече него защото прави това каквото иска сина му това ще прече ли да отнема правата на бившия

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.12.2021 at 19:48

   Здравейте.
   Според условията на закона, родител може да бъде лишен от родителски права тогава, когато трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. Процедурата се провежда пред съответния местно компетентен съд. След като родителят бъде лишен от родителски права, детето Ви може да бъде осиновено от новия Ви партньор, който детето възприема като баща. В случай че имате сключен граждански брак, процедурата по осиновяване от съпруг на родител е по – опростена.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Десислава
  Отговор 04.01.2022 at 0:41

  Здравейте! От 8 години съм разделена с биогичният баща на сина ми, с който имахме сключен граждански брак! Имаме писмено спорузомение , в което той трябвя да плаща издръжка на синът ни, но такава не беше постъпвала близо 4 години от развода ни! Съответно го осъдих да изплати цялата сумата! В момента живеем в чужбина, поради непрестанните заплахи, обиди и закани към мен и детето ми! Подадена е жалба и в районното, което отговоря по неговото местоживеене преди 4 години, но заплахите не спират! Неопражнява родителските си права, напротив пречи на синът ми да пътува, като му налага нон стоп психически тормоз спирайки пълномощните му и заплашвайки го, че ще го отдели от мен! Осъждан е и има досие за разпространяване на наркотици! В момента е осъден отново за издръжка! Синът ми и аз не желаем той да има контрол над нас, като настоящият му втори баща иска да го осинови (тъй като той полага всички грижи за него).

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:07

   Здравейте.
   От изложеното от Вас може да се стигне до извод, че са налице основания за започване на процедура по лишаване на биологичния баща от родителски права, а при успешното ѝ провеждане може да се започне и процедура по осиновяването на сина Ви и от втория му баща.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Гергана
  Отговор 04.01.2022 at 15:46

  Здравейте,
  С бащата на дъщеря ми сме разделени от повече от 10 години. Нямаме брак, ни имаме издадено съдебно решение за издръжка и режим на виждане. През годините, детето имаше контакт с баща си, издръжка не сме получавали редовно, но все пак от време на време с молби и подсещания е давал някакви средства. От близо 5 годими живея с дъщеря ми извън България, имам съгласие от негова страна това да се случи и съответните декларации за пътуване в чужбина. Отново рядко сме получавали средства за издръжка с оправданието, че няма такива. Имаше сериозно болен в семейството му и аз не го натоварвах. Детето се прибираше в България за ваканциите- аз поемах разходите- и прекарваше време с него- по-скоро с майка му. Не съм възпрепятствала срещи или контакти. Но като цяло той не проявяваше какъвто и да било интерес- относно образование, здраве и тн. При последното ни посещение детето сподели, че финансовото състояние на баща и е стабилно- направил е ремонт на жилището и си е закупил нов автомобил. Тъй като за пореден път той заяви, че няма средства за издръжка, аз заведох иск при съдя изпълнител и му беше наложен запор. Той започна да ни заплашва- мен , дъщеря ми и семействто ми и да вменява вина на детето относно случилото се. Устно се договорихме, че той ще отвори спестовна сметка на детето и там ще внася средствата- без аз да имам достъп до тях-по мое желание. До момента такава сметка не е отворена- запора е наложен м.Май 2021. В момента получавам заплахи , че ще се свърже с адвокат за да си търси той правата- не е можел да вижда детето спрямо режима на виждане.От неговите действия си личи, че нама намерение да изплаща задълженията си, аз съм готова да се откажа в името на спокойствието на детето и близките ми, но се притеснявам, че той би могъл да отмени декларациите и за пътуване извън страната – т.е. ако ние решим да се приберем, за да се видим с близките си, тя няма да може да излезе – т.е. да се върне на училище и тн. Има ли вариант да предотвратя това? За мен най-чистия вариант е да му отнема родителските права, но съм наясно, че това е сложно и отнема време, което аз нямам да отделя. Детето навърши 14 години, само да вметна. Освен това той се лекува от алкохолизъм- причината поради, която се разделихме.
  Благодаря предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:00

   Здравейте.
   Макар и действително лишаването от родителски права да е сложна процедура, тя е много често срещана и се провежда в случаите, в които другият родител трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. Лишаване от родителски права е възможно и в тогава, когато другият родител представлява особено сериозна опасност за физическото и психическото развитие и възпитание на детето.
   На второ място, законът не урежда превантивни процедури за пресичане на действия, които евентуално могат да бъдат извършени, напр. оттегляне на съгласие за пътуване и живот извън страната. Предвидени са, обаче, механизми за отговор към тези действия. В посочения от Вас случай, когато това е в най – добрия интерес на детето, районният съд издава разрешение за пътуване и живот извън страната и по този начин замества съгласието на бащата, което той е отказал да даде.
   Имайте предвид, също така, че неплащането на издръжка за повече от два последователни месеца е престъпление от общ характер, което се преследва чрез подаване на сигнал до съответната прокуратура. А самото поддържане на изпълнителното производство с цел реално получаване на издръжката е напълно задължително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Милчо
    Отговор 09.02.2022 at 5:48

    Здравейте, аз съм баща на две прекрасни дечица живеещи във великобритания, повече от месец стана от както майката ни напусна и заяви че си е намерила мъж с когото ще живее и нямат никакво желание да гледат деца, заяви най категорично да се оправяме, тъй като става въпрос за майка, и спъването документално за тяхното развитие, могат ли да се отнемат пълни родителски права? Дори не желая никакви издръжки.
    Благодаря

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 10.02.2022 at 10:50

     Здравейте.
     Да, възможно е да бъдат отнети изцяло родителските права на родител, който трайно не полага грижи за децата си и не им плаща издръжка, както и в случай, че съставлява сериозна опасност за тяхното физическо развитие и възпитание.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 • Димитър
  Отговор 10.03.2022 at 1:26

  Здравейте искам да попитам ако майката е дала правата (той и каза следното няма да се разпиша на развода ако не ми дадеш правата за детето)какво се прави в този случай ако иска майката да си вземе детето шансовете за правата какви са,ние живеем заедно но нямаме брак с нея как да върнем детето при нея като му е дала правата и плаща издръжка всеки месец
  А детето е на 4 г преди месец беше в окаяно положение сигнализирахме в Дирекция Закрила на детето но от 3 м.нямаме и отговор нямам думи …

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.03.2022 at 12:31

   Здравейте.
   Установеният режим на упражняване на родителските права, на лични отношения с детето и на дължимата издръжка не са „завинаги“, т.е. те подлежат на промяна. Според закона, промяната може да се иска „при изменение на обстоятелствата“. Формулировката умишлено е толкова обща, за да не се ограничават излишно възможностите за изменение на този режим. Дали е налице „изменение на обстоятелствата“ в конкретния случай и има ли основание да се иска промяна в лицето, упражняващо родителските права, може да се прецени след подробно запознаване с конкретния случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Алие Илияз
  Отговор 10.03.2022 at 15:35

  Здр.
  Майка съм на момиче, на 11г.
  Напусна ме преди 1г и 2 месеца. Не ме желае като родител. Ходех по институции… Писах жалби до ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО. НО всеки се оправдаваше с това, че детето ми има навършени 10г. .При условие, че аз се грижех до навършване на 10г.
  Родителските права над детето ми ги упражнявам аз от 2016г. (105лв издръжка плащаше бащата).
  Сега са ми открили дело за смяна на Родителски права… Заявили са също,че искат плащане на издръжки и за минало време. Имам още едно дете,за което полагам грижи (от втория брак)… Безработна съм. Налага ли ми се наказание, ако не изплатя издръжки за минало време? Или как мога да откажа да изплатя издръжки за минало време? Нямам никакви доходи.. Нямам нито имот , нито нищо на мое име! Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.03.2022 at 12:26

   Здравейте.
   За правото, когато се касае за издръжка на дете, е без значение дали в момента работите или не. Счита се, че след като сте работоспособна, имате възможност да си намерите работа, за да имате доходи, за да плащате издръжка. Заплащането на издръжка в полза на ненавършилото пълнолетие дете е задължение, което отпада единствено, ако сте неработоспобна. Във всеки друг случай, издръжката подлежи на принудително, предпочитателно удовлетворяване от цялото Ви имущество, ако имате такова. В случай че нямате, но и не си намирате работа, за да се сдобивате с доходи, за да плащате издръжката, подлежите на наказателна отговорност, като наказанието е лишаване от свобода до една година или с пробация.
   По отношение на издръжката за минало време, такава се дължи максимум за 1 година назад.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ани
  Отговор 19.03.2022 at 15:28

  Здравейте. Снаха ми избяга с детето преди 1 година,когато то беше на 1.5 години. Не даваше детето на брат ми и той заведе дело,но му беше разрешено да вижда малкия със споразумение само всяка събота от 10 до 17 часа. Само след няколко месеца онази жена създаде ново семейство и очаква дете. Ива ли шанс при ново дело брат ми да вземе попечителство. Той полага изключителни грижи за сина си още от раждането му,плаща редовно издръжка. Майката не се грижи добре за детето,зарязва го при бабата и дядото с дни. Детето често боледува и не му се обръща внимание, условията в жилището на бабата са мизерни. Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.03.2022 at 20:20

   Здравейте.
   Режимът на упражняване на родителските права, както и на личните отношения с детето подлежи на промяна при промяна в обстоятелствата. Това е формулировката на закона. Кога е налице такава промяна в обстоятелствата се преценява за всеки конкретен случай, но като общо положение – да, брат Ви може, при заведено от негово име дело, да получи възможността той да упражнява родителските права.
   Разполагаме със специалисти в сферата на семейното право с богат опит в успешното процесуално представителство по семейни дела, свързани с определяне на режима на упражняване на родителски права, както и с неговата промяна.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Никоела Райкова
  Отговор 14.04.2022 at 15:49

  Здравейте! Имам въпрос към вас ако има решение на казуса ми ще дойда при вас за предприемане на действия. Та казуса ми е такъв. Имам дъщеря на 10 год от мъж с когото не живея от години ,нямаме брак но е припознал детето ни. Осъден е да плаща издръжка и я пуска редовно. Взима дъщеря ми когато пожелае ,а не когато е отредено по закон но 80% от посещенията и при него гледа бойща,псувни от страна на баща и към сегашната му жена към родители,роднини или приятели. Имаме възможност да заминем в чужбина за известно време и детето ми да учи в Американки частен колеж но поради факта ,че той не ми дава пълномощно ме препъва в развитието на детето. Мога ли да го съдя за отнемането на родителските права заради това ,че средата която посещава не е ок за нея и по този начин да не спира детето от пътувания и учене в чужбина.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.04.2022 at 13:12

   Здравейте.
   Поначало, правилата на закона постановяват, че в описаните от Вас случаи е възможно ограничаване на родителските права. За да се стигне до лишаване е необходимо случаят да е особено тежък, като преценката се прави след подробно запознаване с всички факти и обстоятелства по него.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Николета Петкова
  Отговор 04.06.2022 at 8:58

  Здравейте!
  Имам дете на 10 месеца. С бащата ме живеем заедно, каъо той е живял с детето един чесец в дома на моята майка, товст живеехме там заедно. След като направи сремощен скандал и трясъци и викове се изнесе като се върна при бившата си жена, от която има дете на 3г и се грижи за него. За общото ни дете не плаща издръжка, не дава абсолютно нищо, вижда го веднъж седмично, неговите родители не знаят, че има второ дете, а и той няма намерение да им казва. Упорито крие съществуването на детето, което е обидно и грозно спрямо него. Искам да извеждам детето в чужбина на почивки и ваканции без този човек да има каквито и да било права да се разпорежда с живота на детето, какво дело трябва да заведа и дали е възможно да му бъдат отнети напълно родителските права.
  Благодаря!

 • Богомил
  Отговор 04.06.2022 at 13:39

  Здравейте с жена ми не се разбираме и сме разделени от 8 месеца . Март месец ни се роди син сега е на 2 месеца и половина. Подадох си документи за развод тъй като тя не желае да се съберем под натиск на майка си .
  Даде ми детето два пъти и от втората седмица до днес не съм го виждал .
  Викна ме да го видя в тях и извика полиция а след това пусна ограничителна заповед като излъга че съм отишъл да ги търмозя нея и детето а детето не беше дори вътре. Спечелих делото за домашното насилие. В брак сме още но тя отказва да ми даде детето нито да го взема нито да го видя . Сезирах закрилата. Въпроса ми е какви са моите права в този момент докато се разведем. Направих на детето детска стая купих му кошче и всичко необходимо. Дори и предложих да и дам кошчето и всички дрехи които му купих .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.06.2022 at 20:33

   Здравейте.
   Можете да поискате от съда да постанови привременни мерки, с които да определи време, в което можете да осъществявате лични отношения със сина си.
   Кантората разполага със специалисти по семейно право.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • T.Y.
  Отговор 04.06.2022 at 14:57

  Здравейте! Аз съм самотна майка, имам син на 11 г. Аз работя в Англия от 4 години, а синът ми е в България и го гледа моята майка, аз редовно изпращам пари за него и плащам всички сметки вкъщи, а през ваканциите го взимам при мен. Въпросът ми е може ли Закрила на детето да ми отнеме детето? Благодаря Ви предварително.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.06.2022 at 20:38

   Здравейте.
   Лишаването от родителски права е възможно, когато родителят трайно не полага грижи за детето и едновременно с това не му дава издръжка. Лишаване от родителски права е възможно и в особено тежки случаи, в които родителят представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето.
   Извън посочените случаи, лишаване от родителски права не е възможно.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Еднолично адвокатско дружество “ Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Гергана Боева
  Отговор 05.06.2022 at 8:38

  Здравейте имам следното запитване към вас! След като съда вече се е произнесъл с решение за развода и родителските права и ясно е посочил кога другият родител може да взима детето, има ли право майката да се крие, да не вдига и да не отговаря на съобщенията на бащата, както и да се крие и да не дава той да вижда собственото си дете, напротив дори в повечето случай предоставя срещи на новия си приятел с детето, отколкото със собствения му баща, а издръжката е налице и трябва да се заплаща от него! Та въпросът ми е, кой закон защитава бащата в такива ситуации и след като не му се предоставя достъп до детето по никакъв начин, длъжен ли е той да я заплаща! Все пак навсякъде в закона пише, че майката и бащата имат равни права относно грижите за детето, обаче явно тък в България, бащите не съществуват и нямат реално никакви права!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.06.2022 at 20:47

   Здравейте.
   Задължението за издръжка не се поставя в зависимост от изпълнението на задълженията на майката да спазва определения от съда режим на лични отношения на бащата с детето. Логиката е много проста – сумата за издръжка се плаща в полза на детето и то не може да бъде лишавано от тази сума, поради поведение на майката.
   За неспазването на режима на личните отношения с детето, бащата има възможност за наказателноправна защита, доколкото който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете, се наказва с пробация и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
   Престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Специалисти по наказателно право
   Еднолично адвокатско дружество “ Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Калинка Кирова
  Отговор 08.06.2022 at 18:31

  Здравейте адвокат Петкова!
  С бащата на детето ми сме разделени, детето е припознато, защото не бяхме женени. С големи усилия и уговорки той дава пари за детето и вижда детето. Но поведението му към детето не е особено адекватно, вместо обич и внимание, игра, детето системно беше подложено на лекции и неоснователни караници какво е редно и какво не да прави, опит за възпитание в малкото време, което са заедно! Бащата ме удряше и изобщо поведението му е много стресиращо в определени ситуации! Осъзнах, че изборът да останем близо до бащата след раздялата не беше уместна. Планувам да се развивам извън страната и нуждата от издръжка изобщо да отпадне, да спра да се моля бащата да обръща внимание на детето си, но не бил съгласен детето да напуска държавата! Мога ли и как да го направя? Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.06.2022 at 20:50

   Здравейте.
   Лишаването от родителски права е възможно, когато родителят трайно не полага грижи за детето и едновременно с това не му дава издръжка. Лишаване от родителски права е възможно и в особено тежки случаи, в които родителят представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето.
   Извън посочените случаи, лишаване от родителски права не е възможно.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Еднолично адвокатско дружество “ Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Н.К
  Отговор 27.06.2022 at 13:51

  Здравийте с бившия ми съпруг сме разделени официално от 05.03.2022г.
  От 2години е напуснал дома ни правата са дадени на мен
  Неполага грижи от 2год към 7год ни дъщеря не се интересува от нея
  Има издадени заповеди за домашно насилие към мен и детето да нени доближава има и закани за убийтво детето неиска по никъкъв начин контакт с бащата
  Можели да се вземат родителските права на бащата
  И дали при искане на дъщерями да се осинови от сегашния ми партньор който полага грижи осилено към дъщерями
  Моля за съдействие

 • Елеонора
  Отговор 21.10.2022 at 11:48

  Здравейте, с бащата на детето ми сме разделени от 3 години. Нямаме граждански брак, но детето е припознато. Баща му се намира в затвора и не полага никакви грижи за него, същото така не плаща и издръжка.Искам да изведа детето в чужбина, но ще ми трябва неговото съгласие, как могат да се случат нещата, и ако откаже да даде съгласие какви мерки да предприема? Благодаря

 • И.Т.
  Отговор 22.10.2022 at 0:47

  Здравейте!
  Имам син на 1 годинка и 4 месеца. Бащата НЕ е припознал детето, не търси контакт с нас, не дава средства за отглеждането на детето. Единствената среща между бащата и сина ни беше преди няколко месеца, когато таткото поиска да направим ДНК тест за бащинство, който го потвърди. Финансови средства ни е изпращал в рамките на 3 месеца- от 4-месечна възраст на детето до 6-месечна- средствата са в общ размер – 1800 лева, които на по-късен етап бяха поискани обратно, съответно възстанових сумата, чрез превод. Тогава контактите бяха по-телефона, тъй като не работеше в страната по това време. Обмислях вариант да заведа дело за бащинство, за да носи детето бащино име, но се притеснявам от поведението на въпросния. Възможно ли е, ако реша да заведа такова дело, след това да поискам да бъде лишен от родителски права, като не настоявам да изплаща издръжка?

 • Ц
  Отговор 29.10.2022 at 13:16

  Здравейте! Имах Кратка връзка с мъж от държава извън ЕС, която прекрарих след като той се оказа вербално агресивен към мен, знаейки, че бях бременна. Детето не е разпознато и той не веднъж е казвал, че не се интересува от нас.
  Не говори български, има досие, включващо разнородни пътни престъпления и е осъждан.

  Напоследък започна да ме преследва, да стои пред дома на родителите ми и да ми изпраща непоследователни и достса претеснителни имейли пълни с небивалици вариващи от колко много ни обича, до обиди и заплахи. Взимайки предвид миналото му, агресивността му към мен и факта, че синът ми не е припознат и че ние никога не сме живели заедно и не сме встъпвали в брак, той има ли право да поиска припознаване на детето? Взимайки под внимание факта, че живее в чужбина и не говори езикът на детето, какви права би могъл изобщо да има?

 • И.Р.
  Отговор 23.11.2022 at 16:16

  Здравейте.
  Имам следния проблем:
  С моята приятелка сме разделени от 4 години имаме 2 деца без брак. Всеки месец и давам издръжка на ръка. Три пъти в седмицата взимам децата от училище и градина грижа се за тях. Но от нейна страна се долява злоба прави ми номера така да го кажа.Всяка година заминава с тях по празниците било бъдни вечер било коледа и на рождения ден на малкото ми дете което се пада на 23.12. И не мога да бъда с тях по празниците мога ли да направя нещо по случая и какво защото мисля че не е нормално да го прави това.И това е само капка в морето да не оворим и за други ( номера ) само и само да е нейното Благодаря предварително.

 • Р.Петров
  Отговор 13.12.2022 at 17:24

  Здравейте, с приятелката ми (с която нямаме сключен брак, а живеем на семейни начела) сме в доста обтегнати отношения.Всеки ден има някакви разправии и постоянни спорове, които прерастват в караници. Опитвам се постоянно да ги потушавам, но с нервен човек, който мисли, че винаги е прав и не търпи на критика, дори от собствената си майка,която помага с каквото може не може да се излезне на глава. Става въпрос за дете, което е на година и 3 месеца. Още от ден 1 аз съм го припознал в болницата и смея да твърдя, че се грижа за него повече от колкото самата майка. Искам да попитам в една евентуална раздяла,какви са правата на бащата в този случай, в който той се води статус „бебе“ и има постоянна нужда от своята майка? И има ли как да се кандидатсва за споделено отглеждане на дете или е в прекалена ранна възраст за такъв случай?

 • Юмер
  Отговор 31.12.2022 at 4:52

  здравейте,със съпрутата ми сме пред развод днес получих писмо от съда и прочетох какви са нейните основателни причини които тя иска да се развежда това което е писала писмено е лъжа,измислица и т .н какво мога да направя в такава ситуация.Благодаря ви предварително.

 • Адриана Георгиева
  Отговор 29.03.2023 at 22:48

  Здравейте, болна съм от шизофрения, но приемам лекарства и се чувствам чудесно и по нищо не се отличавам от здравите хора. Проблема е че не живеем в разбирателство с бащата на детето ми и постоянно има свади и скандали. Не го обичам и мисля, че никога не съм го обичала. Но е факт че съм крещяла по него и съм повишавала тон пред детето(3г.) Обмислям раздяла, но се страхувам, че мъжът ми и свекървата ми ще настояват и ще ме съдят за лишаване от родителски права. Страхувам се, че това лесно ще се случи предвид заболяването ми и това, че съм викала по мъжът ми пред детето. Приема ли се това поведение като застрашаващо детето.Грижа се добре за детето и то почти без чужда помощ. Адекватна и разумна съм.
  Не желая повече да бъда с този мъж от години, но търпя от страх за отнемане на родителските ми права….

 • Л. Стоянова
  Отговор 08.07.2023 at 17:28

  Здравейте, адвокат Петкова! Накратко, за да не ви отнемам от времето искам да попитам могат ли да се ограничат родителските права на работеща майка? Внучката ми е на 7г. дъщеря ми се я отглежда сама с моя помощ и живеем трите в моя дом, който е голям и всяка си има стая. Бащата изчезна след забременяването. Появи се след раждането, припозна детето, но до 5 годишната и възраст не е полагал никакви физически и финансови грижи. От време на време я разхождаше за по няколко часа. Към 5г и половина започна да се включва понякога в сметката за лекарствата на детето и то по наше настояване. Колкото пъти и когато е пожелал винаги дъщеря му даваше детето. Преди 1 година дъщеря ми започна работа в друг далечен град. Работи хоумофис, но се налага да пътува някога по-често, някога рядко, но общо отсъства в месеца за около 5,6,7 дни, когато пътува служебно. Изненадващо скоро бащата на детето предяви 4 иска за ограничаване на родителските права на дъщеря ми, под предтекст, че майката отсъствала, а той имал преродено бебе от друга жена и че по-добре било детето да бъде с него. Новата му съжителка си позволи да наругае внучката ми и да я изгони в един от дните, когато детето беше у тях на гости с нощуване, след като я беше заключила сама в къщи и не и се обадила, че ще отсъства. Детето беше уплашено, разплакано и се обади на дъщеря ми. Прибрахме я, но бащата след няколко дни пусна тези искове за права. Възможно ли е само, защото майката работи, за да може да си води детето на почивка, да си позволява да го води на увеселителни паркове и да яде хубава храна да и отнемат правата, и то при положение, че аз /бабата/ и помагам с отглеждането. Педагог съм и помагам на внучката да си учи уроците и да пише домашни, неща, които бащата няма нерви да се занимава. Дъщеря ми действително пътува, но детето е супер обгрижено. В същото време бащата живее на семейни начала с друга жена в нейно жилище отскоро и има бебе от нея. Случващото се е ужасно стресиращо за внучката ми. Защо според закона, ако майката работи и често отсъства имат право да и ограничат правата и в същото време, ако не работи пак е лошо? Излиза, че е подсъдимо една майка да работи, защото когато работи лишава детето от присъствието си. Това е абсурдно според мен. Какво е вашето виждане по въпроса? Благодаря ви!

Leave a Comment