Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Медиация - Услуги - Petkovalegal.com

Какво означава "медиация"?

Според Закона за медиацията, това е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Неин предмет могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

При използването на тази процедура, нашите специалисти осъществяват дейността си добросъвестно, при спазване на закона, добрите нрави, процедурите и етичните правила за поведение на медиатора, като спазват следните принципи:

– доброволност и равнопоставеност;

– неутралност и безпристрастност;

– поверителност.

Процедурата започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаването му чрез медиация.

Предложение за разрешаване на спора чрез използване на тази процедура може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Съгласието на страните възможен бъдещ спор между тях да бъде разрешен може да бъде уговорено и като клауза от договор.

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.

Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

В процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага както с правоспособни медиатори, така и с опитни специалисти, които да окажат помощ при провеждане на този извънсъдебен способ за решаване на спорове.