Медиация

медиация

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

При осъществяване на медиация, нашите специалисти осъществяват дейността си добросъвестно, при спазване на закона, добрите нрави, процедурите и етичните правила за поведение на медиатора, като спазват следните принципи:

– доброволност и равнопоставеност;

– неутралност и безпристрастност;

– поверителност.

Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация.

Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Съгласието на страните възможен бъдещ спор между тях да бъде разрешен чрез медиация може да бъде уговорено и като клауза от договор.

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.

Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

В процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти.