Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Наказание на ученик. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Наказание на ученик. Спечелено дело

Наказание на ученик. Спечелено дело

Наказание на ученик

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г., предвиди изчерпателен списък, от който може да се избере наказание на ученик за неспазване на училищната дисциплина. 

Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ беше спечелено поредното дело, заведено по повод незаконосъобразно и несправедливо наложено наказание на ученик, което беше отменено от съда. 

Наказание на ученик - казусът

Иван* е първокласник с установени проблеми с адаптацията в училищна среда. Тези проблеми се изразяват най – вече в използване на груб език спрямо съучениците му и епизодични агресивни прояви. Била проведена една единствена среща между Иван, майка му и педагогическия съветник преди на майката да бъде предложено сама да премести детето в индивидуална форма на обучение. 

Предвид изключително крехката възраст, в която детето има нужда от контакт с връстниците си, майката отказала това предложение. Вместо това, записала на свои разноски детето на детски психолог, когото посещавали ежеседмично с цел улесняване и ускоряване на адаптацията в училищната среда и преодоляване на проблемното поведение. 

Вместо да бъдат предприети мерки от страна на училищните власти за изготвяне и въвеждане в действие на план за психологическа подкрепа в училищна среда, директорът на училището подал сигнал до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършван от страна на Иван „системен физически и психически тормоз“ спрямо съучениците му и спрямо класния му ръководител. Отново било предложено на майка му той да бъде преместен в индивидуална форма на обучение – предложение, което тя отново отказала. 

През това време, още след първата консултация с детския психолог, Иван започнал да проявява сериозен прогрес, като се забелязвала положителна промяна в поведението му. 

Въпреки това, обаче, поради продължаващи епизодични прояви на неспазване на училищната дисциплина, било разпоредено със заповед Иван да посещава училище само с придружител, а при липсата на такъв не е допускан до учебни занятия, въпреки факта, че е ученик от първи клас. 

Така издадената заповед беше оспорена от майката на Иван с помощта на кантората. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Наказание на ученик

Наказание на ученик - решението на съда

Съдът прие жалбата за основателна и отмени наложеното наказание на ученик, състоящо се в задължаването му да посещава учебни занятия с придружител, поради допуснати съществени процесуални нарушения. 

На първо място, съдът отчита факта, че в заповедта за налагането на оспореното наказание на ученик няма посочени никакви фактически и правни основания, с което е допуснато съществено ограничение на възможността му да се защити срещу отправените обвинения за извършени нарушения на училищната дисциплина. Липсата на мотиви за налагане на наказанието съдът приема и като пречка да бъде осъществен ефективен контрол за неговата законосъобразност от гледна точка на спазване на условията за това. 

На второ място, съдът обръща внимание, че законът изчерпателно посочва всички мерки, които могат да бъдат предприемани с цел преодоляване на затруднението на учениците да се приспособят към образователния процес. Училищните власти не са предприели ефективно използване на нито една от тези мерки, а вместо това са наложили наказание на ученик, каквото не е предвидено в закона.  

В тази връзка следва да се отбележи, че разпореждането детето да посещава учебни занятия само с придружител и недопускането му до училище, когато такъв придружител липсва, представлява по същество лишаване от възможност за достъп до задължителните етапи на българското образование.  

На трето място, съдът констатира и че така издадената заповед противоречи и на принципа за съразмерност, според който наложените наказания не могат да засягат правата и интересите на наказания в по – висока степен от тази, необходима за постигане на законната цел – в случая за осигуряване на училищната дисциплина и спокойното протичане на часовете. Както беше посочено по – горе, практически, наложената на Иван санкция го лишава от достъп до образование. 

В съображенията си относно несъразмерност на наложеното наказание, съдът упреква училищните власти, че не са отчели полаганите системни усилия на майката, насочени към преодоляване на поведенческите проблеми на Иван, изразени чрез ангажиране на специализирана помощ. 

Поради описаните съображения, съдът приема, че така наложеното наказание на ученик е незаконосъобразно и го отменя, присъждайки в цялост направените разноски за правна помощ. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 5

___________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените ни дела, можете да намерите в секция „Новини“. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в успешното предоставяне на правна помощ по дела за налагане на наказание на ученик. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 6

No Comments

Leave a Comment